agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Trabajadores Sociales Consell Comarcal del Segrià 2021

Especialidad: Trabajadores Sociales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 02/06/2021
Plazas: 3
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Trabajadores Sociales Consell Comarcal del Segrià 2021

02/06/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 3 plazas de Trabajador/a Social mediante concurso-oposición, en turno libre para el Consell Comarcal del Segrià. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP de Lleida del 28 de mayo de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

PART GENERAL

1. La Constitució espanyoIa de 1978. Estructura, contingut i principis generaIs. EIs drets fonamentaIs i Ies IIibertats púbIiques. Els procediments de reforma.

2. Fonts deI dret comunitari. Les IIibertats bàsiques comunitàries. Institucions comunitàries. Recursos financers de Ia Unió Europea.

3. L'Estatut d'autonomia de CataIunya; estructura i principis fonamentaIs. Institucions autonòmiques. Competències de Ia GeneraIitat de CataIunya.

4. L'organització comarcal de Catalunya. Competències i òrgans comarcals. El Consell Comarcal del Segrià: òrgans de govern, competències i funcions.

5. Funcionament dels òrgans col·legiats locals, convocatòries i ordre del dia. Actes i certificacions.

6. Els drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. El dret i obligació de relacionar-se electrònicament. Emissió de documents per part de l'administració. Validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques.

7. L'acte administratiu: Concepte, cIasses i eIements. La motivació dels actes administratius. La notificació dels actes, especial referència a la notificació electrònica. La publicació dels actes.

 8. Principis generaIs deI procediment administratiu. Drets dels interessats en el procediment. Les fases deI procediment administratiu generaI. Dimensió temporaI deI procediment administratius: dies i hores hàbiIs. Còmput de terminis.

9. Els convenis. Regulació dels convenis: concepte, requisits de validesa i eficàcia i contingut. Extinció i efectes.

10. Regim jurídic del personal al servei de les Administracions Publiques. L'Estatut Basic de l'Empleat Públic. La funció publica local: selecció i provisió de llocs; adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.  

11. Drets bàsics dels ciutadans segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. de dades de caràcter personal.

12. La Llei estatal 19/2013 i la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: obligacions, drets i límits d'accés a la informació pública.

PART ESPECÍFICA

Tema 1. Definició i estructura del Sistema públic de serveis socials. La cartera de serveis socials. Prestacions del servei públic: serveis socials bàsics i especialitzats.

Tema 2: El Treball comunitari. Concepte de comunitat i actors socials presents en la comunitat. Eines i enfocaments metodològics. El treball comunitari.

Tema 3. El treball amb xarxa.

Tema 4. La família: concepte i funció. Estructures i patrons relacionals. El treball social en famílies.

Tema 5. La crisis familiar, el trencament i la reorganització dels seus membres. Models de trencament familiar, fases i efectes en els progenitors i en els fills. Regulació jurídica de les situacions familiars de trencament. El dictamen pericial social d'assessorament als òrgans judicials en l'àmbit dels dret a la família.

Tema 6. Tècniques i mètodes de intervenció amb infants i adolescents en risc d'exclusió social i les seves famílies. Observació i diagnòstic. L'elaboració d'informes i la proposta d'actuacions. Elaboració i execució d'un pla d'intervenció. Avaluació de la intervenció

Tema 7. El procés de desenvolupament del infant i adolescent. L'atenció precoç: etapes i nivells de intervenció.

Tema 8. La Xarxa de Serveis Socials d'atenció pública: atenció a la infància i adolescència. Organismes de referència.

Tema 9. Sistemes de protecció a la infància i adolescència. Regulació legal. Protocols d'actuació.

Tema 10. Infància maltractada: conceptes. Indicadors de risc per la detecció del maltractament infantil. Detecció i valoració dels maltractaments. Conseqüències dels maltractaments. Factors de protecció i resiliència.

Tema 11. L'acolliment familiar i l'adopció. L'acolliment familiar simple. L'acolliment familiar preadoptiu. L'adopció.

Tema 12. L'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Funcions i competències. Relació amb els serveis socials basics.

Tema 13. En menor en conflicte social. El menor amb conductes antisocials. La responsabilitat penal. Marc legal. Actuacions previstes i ordenament jurídic amb menors que cometen infraccions penals. El catàleg de mesures de la Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal dels menors.

Tema 14. Els centre residencials d'acció educativa, els centres residencials d'educació intensiva i els centres d'acolliment.

Tema 15. Serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents (Centre obert). Descripció. Objectius. Població destinatària. Activitats i nivells d'intervenció. Funció de l'educador/a social dels serveis socials basics en relació als centres oberts.

Tema 16. El desemparament d'infants i adolescents. Concepte de tutela i de guarda. La tutela del menor d'edat. La guarda del menor d'edat. La tutela i la guarda administrativa.

Tema 17. Violència masclista. Àmbits de la violència masclista. Avaluació del risc. Intervenció amb víctimes i agressors a nivell individual i social. Intervenció amb fills i filles de dones en situació de violència masclista.

Tema 18. Altres formes de violència en l'àmbit familiar. Prevenció i intervenció educativa.

Tema 19. Marc legal de l'atenció especialitzada en el cas de víctimes de delictes de violència masclista. La promoció de l'erradicació de la violència masclista.

Tema 20. La immigració a Catalunya. Marc general i causes. Les polítiques de immigració i la gestió de la diversitat. El risc d'exclusió social. Acollida i acomodació de persones nouvingudes. La legislació en matèria d'estrangeria.

Tema 21:Reglament de prestacions econòmiques.

Tema 22: Servei d'ajuda a domiciliària: SAD social , SAD dependència i Teleassistència.

Tema 23. La problemàtica de l'habitatge a Catalunya. Normativa vigent. Competències de les diferents administracions.

Tema 24. La pobresa energètica. Concepte. Normativa vigent. Mesures i recursos per combatre-la. Paper dels serveis socials.

Tema 25. Les persones sense llar. Conceptualització. Procés d'exclusió i causes. Marc normatiu. Recursos. Paper dels serveis social basics.

Tema 26. L'envelliment de la població. La gent gran. L'atenció i orientació a la gent gran. Les persones grans amb dependència o risc social.

Tema 27. La Xarxa de Serveis Socials d'atenció pública: atenció a les persones grans amb dependència o risc social. Àrees d'actuació, estructura funcional, competencial i organitzacional. Serveis d'atenció: tipologia, característiques i funcions.

Tema 28. La intervenció en l'àmbit familiar i social de les persones grans amb necessitats. Drets de la persona gran. Maltractaments i abusos a les persones grans: detecció, avaluació i intervenció.

Tema 29. Les persones en situació de dependència. El marc legal. L'atenció a la dependència: promoció de l'autonomia personal, prevenció a la dependència, assistència i suport a les famílies. La valoració de la dependència. El pla individual d'atenció. El programa d'atenció domiciliària i equips de suport.

Tema 30. La capacitat. Capacitat jurídica. Capacitat d'obrar. La incapacitació. Tipus d'incapacitació. Procés de reconeixement de la incapacitació. Efectes de la incapacitació.

Tema 31. Situació de la pobresa alimentaria a Catalunya. Conceptualització. Causes. Mesures per a fer-hi front. Models d'actuació. El paper dels serveis socials bàsics.

Tema 32. Persones amb discapacitat. Legislació vigent. Tipus de discapacitat. Competències de les diferents administracions.

Tema 33. Recursos públics i institucionals per a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials i per a les persones amb malaltia mental.

Tema 34 L'entrevista en el procés metodològic del treball social. Tècniques d'entrevista, concepte i característiques. Estudi del context. Finalitats de l'entrevista. Els límits i la derivació.

Tema 35. La comunicació no verbal. L'escolta activa, l'empatia, l'assertivitat i el reforç positiu. La relació d'ajuda. Tècniques de contenció emocional.

Tema 36. La mediació. Tècniques i metodologia. Mediació familiar. Mediació a les escoles. Mediació i reparació penal en l'àmbit de la justícia juvenil i la jurisdicció ordinària.

Tema 37. Els mètodes d'avaluació de la intervenció social. Els indicadors de qualitat aplicats a la intervenció des de el treball social. L'avaluació. El seguiment dels plants de intervenció social.

Tema 38. Les prestacions socials de caràcter econòmic, tant de la Generalitat de Catalunya com les provinents de la Seguretat Social.

Tema 39. La renda mínima garantida. Marc legal i intervenció dels serveis socials bàsics.

Tema 40. El concepte de urgència social. Actuacions dels serveis socials bàsics. Marc legislatiu.

Tema 41. El voluntariat. Tipologia i àmbits d'actuació. Drets i deures de les persones voluntàries.

Tema 42. El món de l'associacionisme. El treball de les associacions. La participació en el marc d'una associació. La col·laboració entre associacions i administracions. El suport de les administracions.

Tema 43. L'ètica en els serveis socials. Codis d'ètica en el treballador, en relació a l'usuari, a les institucions i altres professionals. La confidencialitat.

Tema 44. El treball en equip. Metodologia. Requisits. La negociació i l'establiment.

Tema 45. El síndrome d'esgotament professional. Característiques. Factors desencadenants. Efectes. Prevenció.

Tema 46. Polítiques d'igualtat de gènere. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat efectiva de dones i homes. La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Tema 47. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Evolució de la normativa. Procés de reconeixement de la dependència. Serveis destinats segons la normativa vigent.

Tema 48. contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el departament de Treball, afers socials i famílies i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.