agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. L'Alcudia 2020

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Valencia
Fecha Convocatoria: 15/04/2020
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. L'Alcudia 2020

15/04/2020. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de L'Alcudia (Valencia). Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Valencia de 20 de marzo de 2020.

El temario de esta oposición es el siguiente:

TEMARIO MATERIAS COMUNES ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO L'ALCUDIA (último temario publicado)


Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis fonamentals, drets i deures: la seua garantia i suspensió. El Tribunal Constitucional: classes i efectes de les sentències. L'organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes, competències. L'Administració local en la Constitució de 1978. El principi d'autonomia.
Tema 2.- La Corona. Les Corts Generals. Composició, atribucions i funcionament. Relacions entre l'ordenament estatal i els ordenaments autonòmics. Els tractats internacionals, especial referència als tractats de la CE. El Govern i l'Administració. Principis constitucionals de l'Administració. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. Òrgans de control dependents de les Corts Generals: el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes. El poder judicial.
Tema 3.- L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Estructura i principis fonamentals. La Generalitat Valenciana: competències i institucions. Les Corts: composició, constitució i funcions. El president de la Generalitat: funcions. El Consell: composició, estructura i funcions. Altres institucions de la Comunitat Valenciana: el Síndic de Greuges i el Consell de Cultura. La Sindicatura de Comptes. Organització de l'Administració Pública de la Generalitat Valenciana. Principis generals. Atribucions i estructura deIs òrgans de l'Administració de la Generalitat Valenciana. Regim local.
Tema 4.- El Municipi. Concepte i elements: El terme municipal. La població. Competències municipals. L'organització municipal. L'alcalde. Tinents d'alcalde. El PIe. La Comissió de Govern. Els òrgans complementaris. L'estatut deIs membres de les corporacions locals. Règim jurídic deIs béns locals. Els béns de domini Públic. Peculiaritats del seu règim jurídic en l'àmbit local. Béns patrimonials de les entitats locals: adquisició i alienació. Administració, ús i aprofitament. Els béns comunals. El servei públic en l'esfera local: peculiaritats de les distintes maneres de gestió. Iniciativa pública en l'activitat econòmica. Legislació del patrimoni de les administracions públiques. El reglament de serveis de les Corporacions Locals.
Tema 5.- Personal al servei de les entitats locals: plantilles. Funcionaris de carrera d'Administració local. Funcionaris interins. Personal eventual i laboral. Oferta pública d'ocupació. Selecció del personal. Drets i deures deIs funcionaris. Règim disciplinari. Responsabilitat civil i penal deIs funcionaris.
Tema 6.- L'ordenament jurídic administratiu: fonts del dret i jerarquia. El reglament. Límits de la potestat reglamentaria. L'acte administratiu: concepte, elements i classes. Eficàcia, executivitat i suspensió deIs actes administratius. Invalidesa de l'acte administratiu: classes de vicis i els seus efectes. Actes presumptes: requisits i efectes.
Tema 7.- El procediment administratiu: concepte. Les fases del procediment administratiu. Normes generals d'actuació de les administracions públiques. Terminis. La revisió deIs actes en la via administrativa. Responsabilitat de l' Administració. El Règim Jurídic del Sector Públic. La potestat sancionadora. L'ús oficial del valencià: la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià de la Generalitat Valenciana.
Tema 8.- Els contractes administratius. Concepte i classes. Parts dels contractes. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte, la seua revisió i alteracions contractuals. Garanties. La preparació deIs contractes. Formes d'adjudicació. Elements del contracte administratiu. i altres alteracions contractuals. La invalidesa deIs contractes administratius i la seua resolució. Execució, modificació, suspensió i extinció dels contractes.
Tema 9.- Hisenda pública: principis constitucionals. Recursos de l'Administració de l'Estat i de la Generalitat Valenciana. Les Hisendes Locals. Recursos de les entitats locals. Classificació dels ingressos. Les ordenances fiscals. Estudi especial dels ingressos tributaris: impostos, taxes i contribucions especials. Els preus públics.
Tema 10.- Els Pressupostos de les Entitats Locals. Principis, integració i documents de què consten. Procés d'aprovació del pressupost local. Principis generals d'execució del pressupost. Modificacions pressupostàries: els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, les transferències de crèdits i altres figures. Liquidació del pressupost. La despesa pública local: concepte i règim legal. Execució de les despeses públiques. Comptabilitat i comptes.
Tema 11.- La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dons i homes: Títol preliminar, Objecte de la Llei; Títol I, El principi d'igualtat i la tutela contra la discriminació; La Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat de dons i homes. La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere: Títol preliminar.
Tema 12.- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: Títol preliminar; Títol I, Transparència de l'activitat pública. Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

TEMARIO MATERIAS ESPECÍFICAS ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO L'ALCUDIA (último temario publicado)


Tema 1.- Les obres municipals: classes. Projectes d'obres. Treballs previs. Parts i contingut deIs documents d'un projecte. Direcció d'obres. Replanteig. Seguiment. Certificacions. Amidament i valoració. Certificat final d'obra.
Tema 2.- El contracte d'obres. Sistemes d'adjudicació. Drets i obligacions. Terminis d'execució. Prorrogues. Execució de obres per administració. Els contractes d'obres en el Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques.
Tema 3.- El contracte d'obres. Actuacions preparatòries. Execució. Potestats de l'Administració: especial referència a la potestat de la modificació. La revisió de preus en la vigent legislació de contractes. Cessió de contractes i subcontractes. Responsabilitats.
Tema 4.- Extinció del contracte d'obres. Causes i efectes d'aquestes. Especial referència a l'incompliment del contractista. Recepció i liquidació de les obres.
Tema 5.- La Llei d'ordenació de l'edificació. Disposicions generals. Exigències tècniques i administratives. Agents de l'edificació. Responsabilitats i garanties.
Tema 6.- La Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació (LOFCE). Objecte i àmbit d'aplicació. Requisits de l'edificació en relació amb la qualitat i accions de l'Administració. Projecte i execució de les obres. Vida útil, manteniment i rehabilitació de l'edifici.
Tema 7.- El control de qualitat en l'edificació. Conceptes bàsics i generalitats. Plecs de recepció de materials. Control de formigons i estructures d'acord amb l'EHE-08. Control d'obres, fonaments, estructures, tancaments, cobertes, instal·lacions i acabats. El llibre de control. Normativa de la Comunitat Valenciana.
Tema 8.- La seguretat i salut en les obres de construcció. Documentació. Normativa reguladora. Subjectes que intervenen en les obres i les seues obligacions. Aplicació de la prevenció de riscos laborals en les obres de construcció.
Tema 9.- El llibre de l'edifici. Àmbit d'aplicació. Parts de què consta. Formalització. Documentació específica que ha d'incloure el document d'Especificacions Tècniques. El manual d'ús i manteniment.
Tema 10.- Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Disposicions generals, condicions tècniques i administratives, exigències bàsiques i annexos. Documents de suport del CTE.
Tema 11.- Codi Tècnic de l'Edificació. Seguretat estructural: Bases de càlcul i accions en l'edificació. Document Bàsic SE i Document Bàsic SE-AE.
Tema 12.- Codi Tècnic de l'Edificació. Seguretat en cas d'incendi. Document Bàsic SI.
Tema 13.- Codi Tècnic de l'Edificació. Seguretat d'utilització i accessibilitat. Document bàsic SUA.
Tema 14.- Codi Tècnic de l'Edificació. Salubritat. Document Bàsic HS.
Tema 15.- Codi Tècnic de l'Edificació. Protecció en front del soroll. Document Bàsic HR. Resta de normativa aplicable.
Tema 16.- Codi Tècnic de l'Edificació. Exigències bàsiques d'estalvi d'energia. Document Bàsic HE. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE).
Tema 17.- Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i d'edificació d'àmbit estatal i de la Comunitat Valenciana.
Tema 18.- Normes d'habitabilitat i disseny d'habitatges en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Tema 19.- La rehabilitació d'edificis i habitatges. Concepte. Normativa bàsica aplicable. Àmbit. Condicions. Restauració, conservació i manteniment d'edificis. Normativa. Instruccions d'ús, conservació i manteniment. Inspecció tècnica d'edificis.
Tema 20.- Patologia en edificació: fonamentació, estructura, forjats, façanes, cobertes, fusteries, revestiments i en instal·lacions. Causes més freqüents i sistemes de reparació.
Tema 21.- Ruïnes. Classes. Mesures preventives. Causes més usuals. Puntals d'edificis en ruïna: classes. Recomanacions.
Tema 22.- Demolicions. Execució. Mesures de protecció.
Tema 23.- Moviments de terra. Rebaixaments. Terraplens. Buidatges. Excavacions. Execució i control.
Tema 24.- Fonaments aïllats, corregudes i lloses. Fonaments especials. Execució i control.
Tema 25.- Estructures. Obres de formigó armat. Materials, execució, mesura i control.
Tema 26.- Cobertes planes i inclinades. Impermeabilitzacions. Execució, mesura i control.
Tema 27.- Paviments, revestiments i xapats. Elements, materials, execució, control i mesures.
Tema 28.- Instal·lacions de calefacció, aixeteria, sanejament, electricitat i altres. Materials, execució, control i amidaments.
Tema 29.- El projecte d'urbanització. Documentació. Obres d'urbanització: paviments en vies públiques; enllumenat públic. Canalitzacions de gas; xarxa de telefonia; xarxa per al subministrament d'energia elèctrica. Xarxa d'aigua potable; xarxa de clavegueram.
Tema 30.- Legislació urbanística en l'Estat espanyol. Evolució històrica. La legislació urbanística aplicable a la Comunitat Valenciana.
Tema 31.- Règim urbanístic de la propietat del sòl. Contingut urbanístic. Drets i deures. Cituacions bàsiques del sòl. La classificació i la qualificació del sòl. Concepte de solar. Règim del sòl no urbanitzable i urbanitzable no programat.
Tema 32.- Expropiació forçosa i responsabilitat patrimonial.
Tema 33.- Programació i execució de l'actuació urbanística. El programa d'actuació. Concepte, finalitat i classes. Objecte i àmbit del programa d'actuació. Tipus i àmbit territorial i temporal dels programes d'actuació. Modalitats de la gestió urbanística. Règim de gestió directa. Règim de gestió indirecta
Tema 34.- L'actuació integrada: concepte i supòsits d'aplicació. Els programes per al desplegament d'actuacions integrades: funció, objecte, àmbit, contingut, obres i costos, lligams. Objectius imprescindibles i complementaris deIs programes. L'urbanitzador: concepte, responsabilitat, garanties, relacions amb els propietaris, relacions amb l'Administració, cessió de la condició d'urbanitzador.
Tema 35.- Programes per al desenvolupament d'actuacions aïllades. Contingut documental del programa d'actuació aïllada. Formes de gestió i procediment d'aprovació. Les agrupacions d'interès urbanístic.
Tema 36.- Gestió de l'edificació i la rehabilitació. Règim d'edificació de solars i edificació. El deure d'edificació, de conservació i rehabilitació. Ordres d'execució.
Tema 37.- La declaració de ruïna. Edificacions fora d'ordenació i zones semiconsolidades.
Tema 38.- Intervenció administrativa en l'edificació i ús del sol. Actes subjectes a llicència. Actes subjectes a declaració responsable. Competència i procediment per a l'atorgament de llicències urbanístiques. Especial referència a la subrogació i a l'atorgament de llicències per silenci administratiu positiu. Infraccions i sancions urbanístiques.
Tema 39.- El patrimoni cultural valencià. Legislació vigent de la Comunitat Valenciana i d'àmbit estatal. Béns d'interès cultural immobles: monuments, jardins històrics i conjunts històrics. Béns de rellevància local.
Tema 40.- El patrimoni cultural valencià. Criteris d'intervenció: evolució històrica i aplicació pràctica. La recuperació d'edificis històrics: patologies i la seua reparació o restauració. El patrimoni històric i artístic en el planejament.
Tema 41.- Normativa de prevenció de qualitat i control ambiental d'activitats. La intervenció administrativa en les activitats amb incidència ambiental: Objectius, tipus d'activitats, instruments d'intervenció, control, inspecció i sanció.
Tema 42.- Normativa d'aplicació a locals d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives de la Comunitat Valenciana i altra normativa complementària.
Tema 43.- Instal·lació elèctrica de Baixa Tensió. Parts de la instal·lació. Execució i posada en servei de les instal·lacions. Graus d'electrificació. Previsió de potència en l'habitatge. Instal·lacions interiors en habitatges. Instal·lacions en locals de pública concurrència. Normativa vigent en la matèria
Tema 44.- La producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Legislació i normativa d'aplicació.
Tema 45.- Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. La certificació energètica. El document de registre. L'etiqueta energètica.
Tema 46.- Pla general d'ordenació urbana de L'Alcúdia. Normes urbanístiques. Modificacions puntuals del PGOU i resta d'ordenances d'aplicació. Classificació i Qualificació del sòl. Àrees de repartiment, aprofitament tipus, delimitació de sector i unitats d'execució. Règim dels usos del sol.
Tema 47.- Règim del sol no urbanitzable. Zones d'ordenació urbanística. El Catàleg de Béns i Espais Protegits de l'Alcúdia. Nivells de protecció d'edificis.
Tema 48.- Coneixement del Territori del terme municipal de L'Alcúdia. Àrees protegides. Principals infraestructures, Vials, Xarxa de comunicació i dotacions públiques.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2020 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.