agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayto. L'Aldea 2020

Oposiciones de Arquitectos Ayto. L'Aldea 2020

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 17/03/2020
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayto. L'Aldea 2020

17/02/2020. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Técnico Superior de Urbanismo para el Ayuntamiento de L'Aldea (Tarragona). Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Tarragona de 28 de febrero de 2020.

El temario de esta oposición está compuesto por los siguientes temas:

TEMARIO GENERAL TÉCNICO SUPERIOR URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE L'ALDEA (último temario publicado, 2020)

Part General.-

Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. El Tribunal Constitucional.

Tema 2.- Drets i deures fonamentals. El defensor del poble.

Tema 3.- L'organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts. L'Administració Local.

Tema 4.- L'Estatut d'Autonomia de Catalunya; estructura, contingut essencial i principis fonamentals.

Tema 5.- L'acte administratiu: concepte i elements. Actes nuls i actes anul·lables.

Tema 6.- El procediment administratiu: significat. Fases del procediment administratiu general. Còmput de terminis.

Tema 7.- Les formes de gestió dels serveis públics: gestió directa i gestió indirecta.

Tema 8.- El municipi: organització municipal. Competències. Funcionament i competències del òrgans col·legiats locals.

Tema 9.- Els béns de les entitats locals. El domini públic. El patrimoni privat de les entitats locals.

Tema 10.- La contractació administrativa: concepte i fonts. Àmbit d'aplicació subjectiva. Tipus de contractes. Procediments de licitació i adjudicació dels contractes.

Tema 11.- La funció pública local i la seva organització. Drets i deures dels funcionaris públics locals. Règim disciplinari.

Tema 12.- Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències.

Tema 13.- Classes de personal al servei dels ens locals. Drets i deures dels funcionaris.

TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO SUPERIOR URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE L'ALDEA (último temario publicado, 2020)

Part específica.-

Tema 1.- La legislació urbanística a Catalunya.

Tema 2.- La legislació urbanística estatal i autonòmica vigent.

Tema 3.- La distribució de competències entre l’Estat, les Comunitats Autònomes i l’Administració Local en matèria d’urbanisme.

Tema 4.- La legislació urbanística a Catalunya.

Tema 5.- El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.

Tema 6. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme a Catalunya. Finalitats. Estructura i principis informadors.

Tema 7. El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació urbanística.

Tema 8. Sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

Tema 9. Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

Tema 10. Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

Tema 11. Instruments de planejament urbanístic general. Classes i determinacions.

Tema 12. Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes i determinacions. Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | https://dipta.cat/ebop/ 2020-01477 Pàg. 16-21 28-02-2020 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 e-mail: ajuntament@laldea.cat 17

Tema 13. Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. Competències per a la seva aprovació.

Tema 14. Vigència dels instruments de planejament urbanístic. Executivitat. Obligatorietat. La declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació.

Tema 15. Els sistemes generals i locals en el planejament urbanístic. L’obtenció de sistemes dotacionals segons les classes de sòl.

Tema 16. Concepte de zona. Paràmetres urbanístics.

Tema 17. L’habitatge protegit en el planejament urbanístic.

Tema 18. El certificat d’aprofitament urbanístic. Contingut i procediment.

Tema 19. El visat col·legial.

Tema 20. L'execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons d'actuació urbanística i la seva delimitació.

Tema 21. Els sistemes d’actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.

Tema 22. L’execució de sistemes no inclosos en polígons ni unitats d’actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.

Tema 23. El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

Tema 24. La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació.

Tema 25. El sistema d'expropiació. Concepte i procediments.

Tema 26. Els convenis urbanístics. Concepte, règim jurídic i tipus.

Tema 27 La Llei d'Expropiació Forçosa. Causes. Objecte. El Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa.

Tema 28. La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l’acció urbanística. El principi constitucional. Instruments. Cessió obligatòria de part de l’aprofitament urbanístic.

Tema 29. El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic, l’equidistribució de beneficis i càrregues. L’aprofitament urbanístic.

Tema 30. Instruments de política de sòl i habitatge I. Reserves de terrenys. Els patrimonis municipals de sòl i habitatge. Constitució, béns que l’integren i destí.

Tema 31. Instruments de política de sòl i habitatge II. Drets de tempteig i retracte. Obligació d’edificar i d’urbanitzar i conseqüències de l’incompliment d’aquesta obligació.

Tema 32. El projecte de reparcel·lació. Contingut i criteris.

Tema 33. El projecte d'urbanització. Continguts i criteris.

Tema 34. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió.

Tema 35. Valoració del sòl urbanitzat.

Tema 36. Valoració del sòl rural.

Tema 37. El valor de l’aprofitament urbanístic. El valor de repercussió.

Tema 38. Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques.

Tema 39. Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel·les.

Tema 40. Les llicències de primera ocupació. Naturalesa i procediment per a l’atorgament.

Tema 41. La revisió d’ofici de les llicències urbanístiques.

Tema 42. Condicions d'habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d'habitabilitat objectiva.

Tema 43. El Codi Tècnic de l'Edificació. Règim d'aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives. Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | https://dipta.cat/ebop/ 2020-01477 Pàg. 17-21 28-02-2020 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 e-mail: ajuntament@laldea.cat 18

Tema 44. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE.

Tema 45. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB SI.

Tema 46. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització. CTE DB SU.

Tema 47. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.

Tema 48. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de protecció enfront al soroll. CTE DB HR.

Tema 49. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques d’estalvi energètic. CTE DB HE.

Tema 50. Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques. El Decret 135/1995, Codi d’accessibilitat de Catalunya.

Tema 51. El Decret d’eco eficiència dels edificis.

Tema 52. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d'execució.

Tema 53. Protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d'obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat.

Tema 54. Protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

Tema 55. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.

Tema 56. El projecte d’obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes.

Tema 57. El projecte d’obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions.

Tema 58. El projecte d’obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

Tema 59. Els contractes d’obres. Procediments i formes d’adjudicació.

Tema 60. Els Plecs de condicions tècniques en els procediments de contractació.

Tema 61. La modificació del contracte d’obres.

Tema 62. Els contractes dels serveis. Procediments i formes d’adjudicació.

Tema 63. La realització i la supervisió dels projectes. Fases i documentació. Bases legals de la supervisió. Aspectes que cal considerar en l’informe de supervisió.

Tema 64. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. Modificacions d’obra i projectes reformats. Revisió de preus.

Tema 65. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions.

Tema 66. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE): els agents de l'edificació responsabilitats.

Tema 67. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i en els edificis d’ús privat.

Tema 68. La Llei de l’habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de l’habitatge.

Tema 69. Habitatges de protecció oficial de promoció pública. Concepte i classes. Superfície i requisits. Competències. Legislació que cal aplicar. Promoció directa i promoció convinguda. Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data | CVE | | https://dipta.cat/ebop/ 2020-01477 Pàg. 18-21 28-02-2020 Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 e-mail: ajuntament@laldea.cat 19

Tema 70. Accions en l’edificació. Classificació de les accions. Accions gravitatòries i sobrecàrregues d’ús. Sobrecàrrega de neu. Accions del vent. Pressions al terreny de cimentació.

Tema 71. Cobertes. Construcció, patologies, manteniment i conservació en un edifici historicoartístic.

Tema 72. Les humitats en un edifici historicoartístic. Diversos tipus de patologies. Humitats de capil·laritat, condensacions i filtracions.

Tema 73. Condicions tèrmiques en els edificis. Normativa sobre aïllament tèrmic: definicions, classificació climàtica, requeriments exigibles i verificació. Tipus d’aïllaments tèrmics més habituals en edificació. Lloc de col·locació més idoni.

Tema 74. Condicions acústiques en els edificis. Normativa sobre aïllament acústic: directrius generals en l’edificació. Condicions exigibles als elements constructius i a les instal·lacions. El soroll aeri i el soroll d’impacte. Compliment i control. Tipus d’assaigs de verificació in situ i en laboratori.

Tema 75. Protecció contra incendis en edificis de pública concurrència. Normativa sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis. Àmbit i règim aplicable. Compartimentació, evacuació i senyalització. Comportament al foc dels materials i els elements de construcció. Instal·lacions de protecció contra incendis. Accessibilitat i entorn dels edificis per als serveis d’extinció.

Tema 76. Prevenció i protecció de riscs en la construcció: demolicions i enderrocs. Operacions prèvies: tipus, riscs i mesures preventives. Buidatge, rases, pous i fonamentacions. Descripció de les operacions, els riscs i les mesures preventives. Estructures: tipus, riscs i mesures preventives.

Tema 77. El control de qualitat de l’edificació. Documentació de projecte, d’execució i d’obra acabada. Segells i marques de qualitat. Productes amb certificats de conformitat a normes. Productes amb distintius de qualitat.

Tema 78. Conceptes de manteniment, conservació i reparació per a edificis públics. Variacions segons la tipologia funcional i de la construcció. Les intervencions de manteniment, conservació, reparació i adequació d’ús per a edificis públics historicoartístics. Adaptació del manteniment a un edifici en ús.

Tema 79. Manteniment conductiu, preventiu i correctiu de les instal·lacions d’un edifici públic historicoartístic. Adaptació del servei i criteris. Gestió del manteniment.

Tema 80. Condicions de seguretat que cal reflectir en el projecte d’un edifici catalogat com a historicoartístic. Organització de la seguretat en obra. Estudis i plans de seguretat. Normativa legal aplicable. Llibre d’incidències.

Tema 81. Luminotècnia: conceptes bàsics en il·luminació; sistemes d’il·luminació i manteniment; aprofitament de la llum natural; sistemes constructius d’aprofitament i transport de la llum natural; estratègies per a l’augment de l’eficiència energètica en il·luminació; VEEI.

Tema 82. Gestió de residus de la construcció: normativa vigent. Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge. Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a l’execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la gestió de residus. Costos d’enderrocs i reciclatge.

Tema 83. Principals característiques de l’ordenació urbanística de L’Aldea.  

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.