agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Superiores Ayuntamiento L'Hospitalet de Llobregat 2019

Especialidad: Organización Industrial
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 26/07/2019
Plazas: 2
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Superiores Ayuntamiento L'Hospitalet de Llobregat 2019

(26/07/2019) Se ha publicado el anuncio de la convocatoria de 2 plazas mediante el sistema de concurso-oposición por el turno libre de Ingeniero Superior para el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. Las bases se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de Barcelona del 23 de julio de 2019.


TEMARIO GENERAL INGENIERO SUPERIOR
AYUNTAMIENTO L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, 2019)


 Tema 1. La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

 Tema 2 L’ elaboració de les lleis. Lleis orgàniques. Tipus de lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis de delegació o transferència. Lleis d’ harmonització. Decrets lleis i decrets legislatius.

 Tema 3 L’ organització territorial de l’ Estat: Principis generals. L’ administració local. Les Comunitats Autònomes.

 Tema 4 L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. El govern local: Organització territorial local. Organització del govern local de Catalunya.

 Tema 5 Règim d’ organització dels municipis de gran població: Àmbit d’ aplicació. Organització i funcionament dels òrgans municipals. Organització territorial i participació ciutadana de l’ ajuntament de l’ Hospitalet. Els districtes. El Consell Social de la Ciutat.

 Tema 6 Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’ elaboració i aprovació. Organització de l’ ajuntament de l’ Hospitalet de Llobregat: Àrees de gestió i principals funcions de les mateixes.

 Tema 7 L’ acte administratiu. Forma i motivació. Eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. La competència administrativa. Delegació. Avocació. Delegació de firma. Suplència.

 Tema 8 Procediment administratiu: Inici, instrucció i finalització. Interessats en el procediment. Revisió dels actes administratius: Causes de nul·litat i anul·labilitat. Procediments de revisió. Recursos administratius.

 Tema 9 Exercici del dret d’ accés a la informació pública. Transparència activa – portal de transparència de l’ Ajuntament. Registre de grups d’ interès. Codi de bona conducta. Cartes de serveis.

 Tema 10 Comunicacions i notificacions electròniques. Transmissions de dades entre Administracions Públiques. Esquema nacional d’ Interoperabilitat i Esquema Nacional de Seguretat. La Seu electrònica. Serveis de tramitació de la Seu. Informació disponible a la Seu.

 Tema 11 Principis de la protecció de dades de caràcter personal. Drets d’accés de rectificació, cancel·lació i oposició. Mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal.

 Tema 12 El pressupost municipal. Procediment d’ elaboració. Contingut dels pressupostos municipals. Estructura dels estats d’ ingressos i despeses. Modificacions de crèdits.

 Tema 13 Contractació pública: Àmbit d’ aplicació de les normes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes. Contractes administratius i contractes privats. Òrgans competents per contractar. Perfil del contractista. Preparació dels contractes. Selecció dels contractistes. Adjudicació dels contractes. Formalització del contracte.

 Tema 14 L'estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques.

 Tema 15 Situacions administratives: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions, excedència, suspensió de funcions.

 Tema 16 Igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d’ actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals a Catalunya. Contractació del sector públic. Plans d’ igualtat i accions transversals.

 Tema 17 Principis de la tributació local. Imposició i ordenació dels tributs locals: ordenances fiscals: Contingut, elaboració, publicació i publicitat.

 Tema 18 Taxes: Concepte. Supòsits de subjecció i exempció. Subjectes passius. Preu públic: Concepte, serveis i activitats excloses. Contribucions especials: Fet imposable. Subjecte passiu. Base imposable. Impostos locals: Fets imposables i subjectes passius.


TEMARIO ESPECÍFICO INGENIERO SUPERIOR
AYUNTAMIENTO L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, 2019)


1. Llei 38/1999 de 5 de novembre, de Ordenació de l’Edificació.

2. CTE DB SUA 9 Accessibilitat

3. Normes urbanístiques del Pla General Metropolità. Títol I. Disposicions de caràcter general.

4. Normes urbanístiques del Pla General Metropolità. Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà. Capítol 3r. Règim dels usos. Capítol 4t. Zones.

5. Ordenances metropolitanes d'edificació. Títol Preliminar Disposicions de caràcter general.

6. Ordenances metropolitanes d'edificació. Títol II. Ordenances d’aplicació a tota la zona metropolitana. Capítol 1r. Condicions d’habitabilitat.

7. Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, per el que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

8. Reglament electrotècnic de baixa tensió i les seves instruccions complementàries (R.D. 842/2002, de 2 d'agost) (BOE 224/2002, de 18 de setembre).

9. Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta en edificis i construccions en el terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat. 2008.

10.L’Operador Energètic metropolità

11.Subministrament d’energia elèctrica per als punts de consum de l’Ajuntament (SU -46/2017). Informe Justificatiu

12.Subministrament d’energia elèctrica per als punts de consum de l’Ajuntament (SU -46/2017). Plec de prescripcions tècniques

13.Subministrament de gas natural per als punts de consum de l’Ajuntament (SU - 23/2017). Informe Justificatiu

14.Subministrament de gas natural per als punts de consum de l’Ajuntament (SU - 23/2017). Informe Justificatiu

15.Eficiència energètica. L’autoconsum elèctric.

16.La transició energètica AMB. La taula metropolitana definició i Objectius.

17.Ordenances Municipals per a una Transició energètica.

18.Edificis nZEB. Nou CTE. Edificis emissions Nules o quasi nul·les

19.Eficiència Energètica i Mitigació del canvi Climàtic. Generació Renovable. Fotolineras metropolitanes. Electrolineras Metropolitanes

20.Eficiència energètica ciutadana al municipi. Bons social elèctric . Què és? Qui pot disposar -ne?

21.Auditories energètiques a la llar.

22.Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, per el que se transposa la Directiva 2012/27/UE relativa a la Eficiència Energètica.

23.La Directiva 91/2002. La Directiva 91/2002 relativa a la eficiència energètica dels edificis, que posteriorment seria refosa per la Directiva 31/2010.

24.Reglament d’eficiència energètica en les instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA -01 a EA -07.

25.La norma UNE 216301 sobre Sistemas de Gestió Energètica

26.La norma en preparació UNE 216501 sobre Auditories Energètiques.

27.Procediment d’auditories energètiques. UNE -25651:2009.

28.Certificació energètica dels edificis.

29.Guies tècniques d’enllumenat públic exterior IDAE. Guia Tècnica d’Eficiència Energètica en Il·luminació: Enllumenat Públic.

30.Guies tècniques d’enllumenat exterior IDAE. Guia tècnica d’enllumenat públic exterior: Protocol de auditoria energètica de les instal·lacions d’enllumenat públic exterior.

31.Guies tècniques d’enllumenat exterior IDAE. Requeriments tècnics exigibles per il·luminaries amb tecnologia LED d’enllumenat exterior. Revisió maig 2018.

32.Il·luminació LED exterior. Guia pràctica: disseny i criteris de compra.

33.El mercat energètic. La liberalització del mercat. Agents de mercat elèctric.

34.El mercat energètic. La contractació en el mercat regulat o tarifa. La contractació en el mercat lliure.

35.El mercat energètic. La factura elèctrica. Les tarifes. El component d’energia reactiva. Els períodes. La telemesura. L’optimització del subministrament.

36.El gestor energètic. El paper del gestor energètic en l’organització.

37.Eina del gestor energètic. Seguiment de consums. Estudis comparatius. Comptabilitat energètica. Programa de funcionament i equips. Programa de millora.

38.L’auditoria energètica com a eina de diagnòstic. Conceptes bàsics. Il·luminació. Climatització i ventilació, calefacció. Equips. La toma de dades. Equips de mesura.

39.L’auditoria energètica. Càlculs pertinents. La anàlisi dels resultats. Mesures d’estalvi energètic. Quantificacions de les mesures d’estalvi.

40.L’auditoria energètica als equipaments municipals.

41.Eficiència energètica en paràmetres constructius. Influencia de la forma de l’edifici. Orientació.

 42.Eficiència energètica en instal·lacions de climatització. Introducció als sistemes de climatització. Paràmetres indicatius de la eficiència energètica en els equips de climatització.

43.Eficiència energètica en instal·lacions de il·luminació exterior. Conceptes fotomètrics. Làmpades. Equips auxiliars. Domòtica en il·luminació. Sistemas de regularització y control.

44.Empreses de Serveis Energètics. Directiva 2006/32/CE. Què és? Possibles aplicacions a l’administració pública. 45.El Pacte dels alcaldes pel Clima i l’Energia. El compromís

46.EL PAESC. Document de metodologia.

47.Pla d’acció per l’energia sostenible a l’Hospitalet de Llobregat (PAES). 48.Millora i adequació mediambiental de les instal·lacions d’enllumenat exterior del municipi de l’Hospitalet de Llobregat

49.Contaminació lluminosa AMB. Setembre 2013.

50.Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat del Aire L’Hospitalet.

51.Zones ZUAP. Definició. Metodologia per la seva delimitació. Accions a desenvolupar a les zones ZUAP.

52.La mitigació i adaptació al canvi climàtic. Definicions. Accions.

53.Pla Local d’adaptació al canvi climàtic. Què és?. Proposta de mesures.

54.La mitigació del Canvi Climàtic. Mesures

55.Diagnosi energètica de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (desembre 2015). 56.Cercles de comparació Inter municipal. Diputació de Barcelona. Cercle sobre Estalvi i eficiència Energètica en l’enllumenat Públic.

57.Cercle d’Enllumenat de comparació de la Diputació. L’Hospitalet en relació al seu entorn.

58.Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció de medi nocturn.

59.Prevenció de la contaminació lumínica a Catalunya: Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Zonificació del territori de Catalunya segons el grau de protecció del medi nocturn

60.Característiques generals de les instal·lacions d’il·luminació exterior (Enllumenat Públic de la ciutat de l’Hospitalet)

61.Auditories i intervencions als habitatges en situació de pobresa energètica. Diputació de Barcelona

62.Pobresa energètica a la demarcació de Barcelona. Propostes d’actuació des de l’àmbit local. Diputació de Barcelona

63.La gestió de l’aigua al municipi de l’Hospitalet. El consum municipal. El recurs del freàtic.

64.Pla Director d’aigües freàtiques 2002. L’Hospitalet

65.Millores en el consum d’aigua als serveis i edificis municipals ( Edificis municipals i espais públics)

66.Passa l’energia (Diputació de Barcelona) . Objectius del programa. El compromís municipal. Recursos. Experiència similars a L’Hospitalet

67.Projecte EURONET 50/50. Descripció del projecte. Objectius. Organització.

68.Instal·lacions fotovoltaiques municipals.

69. La calculadora solar. Que és? Objectiu. Utilització en l’entorn municipal.

70. Transició energètica. El projecte SHERPA. Descripció. Objectiu. Aplicació al municipi de l’Hospitalet

71.La geotèrmia. Definició. Classificació. Instal·lacions a edificis públic a l’Hospitalet. Avantatges e inconvenients.

72.La cogeneració. Objectiu. Definició d’electricitat de cogeneració i cogeneració d’alta eficiència

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.