agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Perito Ingeniero Técnico Ayuntamiento L'Hospitalet Llobregat 2019

Especialidad: Ingenieros Técnicos Industriales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 26/07/2019
Plazas: 2
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Perito Ingeniero Técnico Ayuntamiento L'Hospitalet Llobregat 2019

26/07/2019: Convocadas 2 plazas de Perito Ingeniero Técnico para el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat mediante el sistema de concurso-oposición por el turno libre.

Las bases se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de Barcelona del 23 de julio de 2019.


TEMARIO GENERAL PERITO INGENIERO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, 2019)


 Tema 1. La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

 Tema 2 L’elaboració de les lleis. Lleis orgàniques. Tipus de lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis de delegació o transferència. Lleis d’harmonització. Decrets Lleis i Decrets Legislatius.

 Tema 3 L’organització territorial de l’Estat: Principis generals. L’administració local. Les Comunitats Autònomes.

 Tema 4 L'Estatut d'autonomia de: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. El govern local: Organització territorial local. Organització del govern local de Catalunya.

 Tema 5 Règim d’organització dels municipis de gran població: Àmbit d’aplicació. Organització i funcionament dels òrgans municipals. Organització territorial i participació ciutadana de l’ajuntament de l’Hospitalet. Els districtes. El Consell Social de la Ciutat.

 Tema 6 L’acte administratiu. Forma i motivació. Eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. Procediment administratiu: Inici, instrucció i finalització. Interessats en el procediment. Revisió dels actes administratius: Causes de nul·litat i anul·labilitat. Procediments de revisió. Recursos administratius.

 Tema 7 Exercici del dret d’accés a la informació pública. Transparència activa – portal de transparència de l’Ajuntament. Registre de grups d’interès. Codi de bona conducta. Cartes de serveis.

 Tema 8 Comunicacions i notificacions electròniques. Transmissions de dades entre Administracions Públiques. Esquema nacional d’Interoperabilitat i Esquema Nacional de Seguretat. La Seu electrònica. Serveis de tramitació de la Seu. Informació disponible a la Seu.

 Tema 9 El pressupost municipal. Procediment d’elaboració. Contingut dels pressupostos municipals. Estructura dels estats d’ingressos i despeses. Modificacions de crèdits.

 Tema 10 Drets i deures dels empleats públics. Drets retributius. Llicències i permisos. Vacances. Règim disciplinari. Procediment disciplinari. Prescripció de faltes i sancions. Situacions administratives: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions, excedència, suspensió de funcions.

 Tema 11 Igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d’actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals a Catalunya. Contractació del sector públic. Plans d’igualtat i accions transversals.

 Tema 12 Principis de la tributació local. Imposició i ordenació dels tributs locals: ordenances fiscals: Contingut, elaboració, publicació i publicitat

 


TEMARIO ESPECÍFICO PERITO INGENIERO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, 2019)


1. Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación

2. CTE DB SI 1 Propagación interior

3. CTE DB SI 2 Propagación exterior

4. CTE DB SI 3 Evacuación de ocupantes

5. CTE DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios

6. CTE DB SI 5 Intervención de los bomberos

7. CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

8. CTE DB SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas

9. CTE DB SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

10.CTE DB SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

11.CTE DB SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

12.CTE DB SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación

13.CTE DB SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

14.CTE DB SUA 9 Accesibilidad 15.CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

16. Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI).

17.Normes urbanístiques del Pla General Metropolità. Títol I. Disposicions de caràcter general

18.Normes urbanístiques del Pla General Metropolità. Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà. Capítol 3r. Règim dels usos. Capítol 4t. Zones

19.Ordenances metropolitanes d'edificació. Títol Preliminar Disposicions de caràcter general

20.Ordenances metropolitanes d'edificació. Títol II. Ordenances d’aplicació a tota la zona metropolitana. Capítol 1r. Condicions d’habitabilitat

21.Ordenances metropolitanes d'edificació. Títol II. Ordenances d’aplicació a tota la zona metropolitana. Capítol 3r. Prevenció d’incendis i instal·lació d’estacionaments, aparcaments i garatges -aparcament

22.Ordenances metropolitanes d'edificació. Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques. Capítol II Disposicions sobre ús industria 

23.Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA). 24.Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

25.Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

26.Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

27.Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica

28.Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos

29.Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (DOGC núm. 5419, de 13.7.09) 30.Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (DOGC núm. 5709, de 07/09/2010)

31.Reglament electrotècnic de baixa tensió. Instrucció Tècnica Complementària ITC - BT -04 Documentació i posada en servei de les instal·lacions (R.D. 842/2002, de 2 d'agost (BOE 224/2002, de 18 de setembre)

32.Reglament electrotècnic de baixa tensió. Instrucció Tècnica Complementària ITC - BT -05 Verificacions i inspeccions (R.D. 842/2002, de 2 d'agost (BOE 224/2002, de 18 de setembre) 33.Reglament electrotècnic de baixa tensió. Instrucció Tècnica Complementària ITC - BT -28 Instal·lacions en locals de pública concurrència (R.D. 842/2002, de 2 d'agost (BOE 224/2002, de 18 de setembre)

34.Reglament electrotècnic de baixa tensió. Instrucció Tècnica Complementària ITC - BT -29 Prescripcions particulars per a les instal·lacions elèctriques dels locals amb risc d’incendi o explosió (R.D. 842/2002, de 2 d'agost (BOE 224/2002, de 18 de setembre)

35.Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica 36.Ordenança Reguladora de l’administració electrònica de L’Hospitalet de Llobregat

37.Ordenança Municipal sobre sorolls i vibracions(B.O.P. de Barcelona núm. 301, de 17 de desembre de 1998)

38.Ordenança Municipal reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic ( B.O.P. núm. 55 de data 6 de març de 2006 )

39.Ordenança Municipal sobre llicències d’aparcaments (B.O.P. de Barcelona núm. 301, de 17 de desembre de 1998)

40.Ordenança Municipal sobre els establiments de concurrència pública (B.O.P. de Barcelona núm. 126, de 26 de maig de 2007) 41.Ordenança Municipal sobre els establiments, activitats comercials i serveis (B.O.P. de Barcelona núm. 224, de 18 de setembre de 2002)

42.Ordenança d’intervenció conjunta sobre les activitats i els espectacles públics de L’Hospitalet de Llobregat (Publicada al BOP de Barcelona de data 19 de desembre de 2013)

43.Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a la producció d’aigua calenta en edificis i construccions en el terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat

 44.Ordenança sobre llicències d’accés de vehicles als locals

45.Ordenança de Mobilitat (BOPB de 21 de setembre de 2015)

46.Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici del municipi de L’Hospitalet de Llobregat

47.Pla especial d’establiments d’ambientació musical i de restauració als barris de Can Serra, Sanfeliu, Sant Josep, Centre, Santa Eulalia, Bellvitge i El Gornal

48.Pla especial d’establiments d’ambientació musical i de restauració als barris de Collblanc, La Torrassa, La Florida, Les Planes i Pubilla Casas 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.