agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de TS Universitario Archivo Municipal Ayuntamiento L'Hospitalet de Llobregat 2019

Especialidad: Fac. de Archivos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 26/07/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de TS Universitario Archivo Municipal Ayuntamiento L'Hospitalet de Llobregat 2019

(29/07/2019) Se ha publicado el anuncio de la convocatoria para proveer 1 plaza mediante el sistema de concurso-oposición por el turno libre de Titulado Superior Universitario de Archivo Municipal para el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. Las bases se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de Barcelona del 23 de julio de 2019.


TEMARIO GENERAL TITULADO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE ARCHIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, 2019)


 1. La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

 2 L’ elaboració de les lleis. Lleis orgàniques. Tipus de lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis de delegació o transferència. Lleis d’ harmonització. Decrets lleis i decrets legislatius.

 3 L’ organització territorial de l’ Estat: Principis generals. L’ administració local. Les Comunitats Autònomes.

 4 L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. El govern local: Organització territorial local. Organització del govern local de Catalunya.

 5 Règim d’ organització dels municipis de gran població: Àmbit d’ aplicació. Organització i funcionament dels òrgans municipals. Organització territorial i participació ciutadana de l’ ajuntament de l’ Hospitalet. Els districtes. El Consell Social de la Ciutat.

 6 Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’ elaboració i aprovació. Organització de l’ ajuntament de l’ Hospitalet de Llobregat: Àrees de gestió i principals funcions de les mateixes.

 7 L’ acte administratiu. Forma i motivació. Eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. La competència administrativa. Delegació. Avocació. Delegació de firma. Suplència.

 8 Procediment administratiu: Inici, instrucció i finalització. Interessats en el procediment. Revisió dels actes administratius: Causes de nul·litat i anul·labilitat. Procediments de revisió. Recursos administratius.

 9 Exercici del dret d’ accés a la informació pública. Transparència activa – portal de transparència de l’ Ajuntament. Registre de grups d’ interès. Codi de bona conducta. Cartes de serveis.

 10 Comunicacions i notificacions electròniques. Transmissions de dades entre Administracions Públiques. Esquema nacional d’ Interoperabilitat i Esquema Nacional de Seguretat. La Seu electrònica. Serveis de tramitació de la Seu. Informació disponible a la Seu.

 11 Principis de la protecció de dades de caràcter personal. Drets d’accés de rectificació, cancel·lació i oposició. Mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal.

 12 El pressupost municipal. Procediment d’ elaboració. Contingut dels pressupostos municipals. Estructura dels estats d’ ingressos i despeses. Modificacions de crèdits.

 13 Contractació pública: Àmbit d’ aplicació de les normes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes. Contractes administratius i contractes privats. Òrgans competents per contractar. Perfil del contractista. Preparació dels contractes. Selecció dels contractistes. Adjudicació dels contractes. Formalització del contracte.

 14 L'estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques.

 15 Situacions administratives: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions, excedència, suspensió de funcions.

 16 Igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d’ actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals a Catalunya. Contractació del sector públic. Plans d’ igualtat i accions transversals.

 17 Principis de la tributació local. Imposició i ordenació dels tributs locals: ordenances fiscals: Contingut, elaboració, publicació i publicitat.

 18 Taxes: Concepte. Supòsits de subjecció i exempció. Subjectes passius. Preu públic: Concepte, serveis i activitats excloses. Contribucions especials: Fet imposable. Subjecte passiu. Base imposable. Impostos locals: Fets imposables i subjectes passius.


TEMARIO ESPECÍFICO TITULADO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE ARCHIVO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, 2019)


1. - L'arxiu: concepte, funcions i tipologies. L'evolució històrica dels arxius i de l'arxivística.

2. - El sisarxivístic de Catalunya. Marc legal i organismes que el conformen.

3. -Els arxius de l'administració local. Origen, evolució, organització i funcions principals.

4. -La regulació jurídica del patrimoni documental a Catalunya.

5. -Les directrius i altres normes de la Unió Europea en matèria d'arxius i gestió documental.

6. -El document d'arxiu: concepte, tipus i valors. El cicle de vida dels documents d' acord amb el model de gestió documental de l'ajuntament de L'Hospitalet.

7. -El procediment administratiu i l’organització de la documentació. La formació de l’expedient, tramitació i tractament arxivístic.

8. -El document electrònic: concepte, característiques i tractament arxivístic.

9 -.El quadre de tipologies documentals. Principals tipologies en l'Administració Local. Catàleg de tipologies documentals de l' ajuntament de L'Hospitalet 

10. -El fons documental: concepte, característiques i tipus.

11. -Els fons documentals personals i els fons patrimonials. Característiques i tractament arxivístic.

12 -.El quadre de fons d'un arxiu municipal

13. -El sisde gestió documental. Definició, característiques, estructura i implantació. 14. -Principis i processos per a la implantació d'un sis

 de gestió documental a l'Administració Local.

15. -La gestió documental i la gestió de la qualitat. Les normes ISO i la seva aplicació pràctica a un Arxiu.

16. -El quadre de classificació. Concepte, metodologia d'elaboració i implantació. La classificació dels documents. Quadre de classificació de l'ajuntament de L'Hospitalet

17. -La descripció arxivística. Principis, metodologies i normes. Els principals instruments de descripció arxivística.

18. -Les normes internacionals de descripció arxivística: ISAD (G) i l'ISAAR (CPF). La NODAC. Altres normes de descripció arxivística.

19. -Les modalitats d'ingrés de la documentació als arxius. El procediment de transferència de documentació. Els ingressos extraordinaris: tipus.

20. -L'accés i el règim jurídic dels documents. Els òrgans que regulen l'accés de la documentació a Catalunya.

21. -La propietat intel·lectual i els drets d'autor: incidència a l'accés i la difusió de la documentació i informació.

22. -Planificació i organització del servei als usuaris. Accés, consulta i préstec.

23. -Principis de reproducció de documents. Reproducció i drets d'autor.

24. -Polítiques de difusió als arxius. Estratègies de màrqueting i comunicació. Vessant cultural i pedagògica. Propostes d'actuació. 

25. -La gestió documental, les estratègies de dades obertes i la interoperabilitat en l'entorn de la transparència i el bon govern.

26. - La disposició documental: concepte i objectius. El calendari de conservació.

27. - La Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental. Aplicació de les taules d'avaluació documental i gestió del registre d'eliminacions.

28. -El Reglament de l'Arxiu Municipal de l ’Ajuntament de L' Hospitalet.

29. -El codi deontològic dels arxivers catalans. La Declaració Universal sobre els Arxius.

30. -L'arxiu com a centre: edifici, equipaments i instal·lacions mínimes. La gestió dels dipòsits.

31. -Els desastres en els arxius: Protocols d'actuació i polítiques preventives.

32. -La seguretat en els arxius. Plans de seguretat i emergència.

33. - El document fotogràfic i audiovisual: naturalesa, concepte, característiques i tractament arxivístic.

34. -La gestió dels drets d'autor i explotació en el tractament i difusió de les fotografies i els documents audiovisuals.

35. -Preservació i conservació de documents en suport físic. Principis bàsics de restauració de documents. Causes de degradació i mesures de prevenció. Materials de conservació.

36. -La indexació i recuperació documental. Mètodes i instruments. Aplicació als arxius.

37. -La gestió dels documents electrònics: metadades i interoperabilitat. Esquema de metadades de l'ajuntament de L ’Hospitalet

38. -L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat: les normes tècniques i les guies d'aplicació.

39. - Política de preservació de documents electrònics. Models i elements bàsics. Estratègies d'implementació. Catàleg de formats. Catàleg de formats del model de gestió documental de l’ajuntament de L’Hospitalet.

40. -El model de gestió documental de l’ajuntament de L’Hospitalet. Polítiques i principis fonamentals. Cicle de vida dels documents

41. -El model de gestió documental de l’ajuntament de L’Hospitalet. Estats dels expedients. Estructura i jerarquia dels objectes documentals. Convivència de l’arxiu electrònic amb l’arxiu físic.

42. -Registre d’expedients de l’ajuntament de L’Hospitalet. Guia metodològica.

43. -Model d’impressió segura del model de gestió documental de l’ajuntament de L’Hospitalet

44. -Model de digitalització segura del model de gestió documental de l’ajuntament de L’Hospitalet

45. -Model de preservació del model de gestió documental de l’ajuntament de L’Hospitalet

46. -Model de seguretat i accés del model de gestió documental de l’ajuntament de L’Hospitalet

47. -Model organitzatiu del model de gestió documental de l’ajuntament de L’Hospitalet

48. -Model tecnològic del model de gestió documental de l’ajuntament de L’Hospitalet

49. -Requeriments per a l’acompliment del model de gestió documental de l’ajuntament de L’Hospitalet per part de les plataformes que es puguin incorporar en els sistemes d’informació de l’ajuntament.

50. -Model de signatura i segells electrònics i certificats digitals de l’ajuntament de L’Hospitalet: Objecte, fonaments jurídics, conceptes. Certificats digitals i altres identitats digitals. Cicle de vida dels certificats digitals

51. -Model de signatura i segells electrònics i certificats digitals de l’ajuntament de L’Hospitalet: Segell de temps. Sistemes, classes, tipologies i nivells de signatura o segell. Validació de signatures i segells. Manteniment i preservació de les signatures i segells electrònics. Metadades de signatura

52. -Política de gestió documental i de signatura electrònica de l’ajuntament de L’Hospitalet

53. -Registre electrònic: Regulació prevista a la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu comú de les administracions públiques . Posada en marxa en una administració local.

54. -Serveis d’administració electrònica a l'abast de les entitats locals. Consorci d’Administració Oberta de Catalunya

55. -Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern: Transparència en l’activitat pública, Publicitat activa, Transparència en la gestió administrativa, Reutilització de la informació pública

56. -Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern: Dret d’accés a la informació pública.

57. -Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern: Registre de grups d’interès.

58. -Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern: Del bon govern: codi de bona conducta, bona administració i serveis públics de qualitat, millora de la qualitat normativa

59. -Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern: Govern obert

60. -L'avaluació continua en la transparència. Indicadors i models (model de maduresa en gestió documental per a la transparència i la publicitat activa).

61. -Reglament 2016/679 del Parlament europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques en el què respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades: Objecte, aplicació material, àmbit territorial, principals definicions/conceptes.

62. -Reglament 2016/679 del Parlament europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques en el què respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades: Principis

63. -Reglament 2016/679 del Parlament europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques en el què respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades: Drets de l’interessat

64. -Reglament 2016/679 del Parlament europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques en el què respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades: Responsable del tractament i encarregat del tractament

65. -Planificació d’un arxiu municipal. Missió, objectius i desplegament operatiu. Indicadors.

66. -Organització d’un arxiu municipal: opcions ubicació en un organigrama municipal (avantatges i inconvenients). Estructura organitzativa. Llocs de treball de l'Arxiu: funcions, competències i formació.

67. -Gestió d’un arxiu municipal: Programes d’actuació. Pressupost. Recursos Humans. Gestió de l’equipament 68. -Explotació i difusió del patrimoni documental. Portal d’imatges d’un arxiu municipal. Concepte, objectius i aplicació

69. -Inventari d’un arxiu municipal. Concepte, objectius i aplicació

70. -La xarxa d’arxius municipals de la Diputació de Barcelona (XAM). Objectius i programes. Central de serveis tècnics. Característiques bàsiques

71. -Sis d’arxius de Catalunya (SAC). Òrgans, instruments del sis, grups de treball. Característiques bàsiques.

72. -Consell internacional d’arxius. Història, estructura, objectius, característiques bàsiques.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.