agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios Administración General Ayuntamiento de la Seu d'Urgell 2019

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 27/06/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios Administración General Ayuntamiento de la Seu d'Urgell 2019

27/06/2019: Se ha publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE de 1 plaza mediante concurso-oposición libre de Técnico Medio de Administración General para el Ayuntamiento de la Seu d'Urgell (Lleida). Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de Lleida del 29 de abril de 2019.


TEMARIO TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
AYUNTAMIENTO DE LA SEU D'URGELL

(último temario publicado por el Ayuntamiento de la Seu d'Urgell, 2019)


Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Significat, caràcters i estructura. Principis generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. La seva garantia i suspensió. El defensor del Poble.

Tema 3. L’organització de l’Estat en la Constitució. La Corona. Funcions constitucionals del rei. Successió i regència. El refrendament.

Tema 4. Les Corts Generals. Composició. Atribucions i funcionament. Elaboració de les lleis. Els tractats internacionals.

Tema 5. El poder judicial. El principi d’unitat jurisdiccional. El Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Suprem. Organització judicial espanyola.

Tema 6. L’Estat de les autonomies: antecedents. Model seguit per la Constitució espanyola. Caràcters del dret a l’autonomia. Competències.

Tema 7. L’Estatut d’autonomia. Procediment d’elaboració, contingut i valor normatiu. El sistema institucional de les comunitats autònomes.

Tema 8. L’organització de l’Administració pública en l’ordenament espanyol. L’Administració de l’Estat. L’Administració perifèrica de l’estat. Els delegats del Govern i els subdelegats del govern. Altres òrgans perifèrics.

Tema 9: L’organització administrativa. La potestat organitzativa. Els òrgans administratius i classes. Consideració especial dels òrgans col·legiats.

Tema 10: Els principis de l’organització administrativa. Competència, jerarquia i coordinació. Descentralització. Autonomia i tutela.

Tema 11. El dret administratiu. Concepte. Fonts del dret administratiu. La Constitució. La llei. Disposicions normatives en força de llei. El reglament. Concepte i classes. Altres fonts del dret administratiu.

Tema 12. Les potestats administratives. El principi de legalitat i les seves manifestacions. L’activitat administrativa discrecional i els seus límits. Control de la discreccionalitat: en especial, la desviació de poder. Els conceptes jurídics indeterminats.

Tema 13. El procediment administratiu (I): naturalesa i fins. Regulació legal. Els principis generals del procediment administratiu. Els interessats en el procediment administratiu. Drets dels ciutadans, en particular, l’accés als registres i arxius.

Tema 14. El procediment administratiu (II): Terminis. Iniciació, ordenació i instrucció del procediment: la prova. Participació dels interessats. Terminació del procediment: la resolució. Terminació convencional. Altres tipus de terminació: desistiment, renúncia i caducitat.

Tema 15. Els recursos administratius: concepte, classes i principis generals de la seva regulació. La reformatio in pejus: àmbit de la seva admissió en el nostre dret.

Tema 16. Els actes jurídics de l’Administració: classificació. L’acte administratiu: concepte i elements. La forma dels actes administratius. Motivació, notificació i publicació. El silenci administratiu. Els actes tàcits.

Tema 17. L’executivitat dels actes administratius: fonament i naturalesa. L’execució forçosa per l’Administració dels actes administratius. La teoria de la via de fet.

Tema 18. La invalidesa dels actes administratius: actes nuls i actes anul·lables. Els actes administratius irregulars. La convalidació, conservació i conversió dels actes administratius. La revisió d’ofici dels actes administratius. La revocació.

Tema 19. L’administrat: capacitat i situacions jurídiques. Drets públics subjectius i interessos legítims: concepte i diferències. Classificació dels drets públics subjectius. Les situacions jurídiques passives: les prestacions de l’administrat. Col·laboració de l’administrat amb l’Administració pública.

Tema 20. La responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques: règim vigent. Procediments per a la seva exigència: ordinari i abreujat. La responsabilitat de les autoritats i personal. Responsabilitat de l’Administració per actes dels seus contractistes i concessionaris. La responsabilitat per actes legislatius.

Tema 21. L’Administració local. Normativa aplicable. Entitats que comprèn.

Tema 22. El municipi. Organització i competències del municipi de règim comú. Obligacions mínimes. Règims municipals especials.

Tema 23: El municipi. Història. Classes d’ens municipals. Autonomia municipal. Mancomunitats. Altres estructures supramunicipals.

Tema 24. Òrgans de govern municipals. L’alcalde, els regidors, el ple i la Junta de Govern Local. Les comissions informatives.

Tema 25. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d’acords.

Tema 26. El procediment administratiu local. El registre d’entrades i sortides de documents. Requisits en la presentació de documents. Comunicacions i notificacions.

Tema 27. Contractació administrativa. Normativa i principis. Contractes inclosos i exclosos. Tipus de contractes.

Tema 28. Elements dels contractes. Els subjectes. Objectes i causa dels contractes públics. La forma de la contractació administrativa.

Tema 29. Requisits per a contractar amb l’Administració. Capacitat, solvència i classificació.

Tema 30. Actuacions preparatòries dels contractes. Els actes separables. Tramitació dels expedients. Sistemes de selecció del contractista.

Tema 31. Procediments d’adjudicació. Formes d’adjudicació. Execució, modificació i extinció dels contractes.

Tema 32. El contracte d’obres.

Tema 33. Els altres tipus de contractes.

Tema 34. Serveis públics locals: concepte i principis generals. Formes de gestió dels serveis. Gestió directa: concepte, modalitats i règim.

Tema 35. Gestió indirecta dels serveis. Formes i procediments. Les activitats econòmiques dels ens locals. Els consorcis.

Tema 36. Concepte i classificació dels béns de les entitats locals. L’alteració de la seva qualificació jurídica.

Tema 37. Règim d’utilització dels béns de domini públic. Els béns patrimonials dels ens locals. El patrimoni de les entitats locals: adquisició i alienació.

Tema 38. L’inventari i registre de béns. L’administració de béns. Prerrogatives de les entitats locals respecte als seus béns. La investigació i la delimitació. La reivindicació de béns. El desnonament administratiu.

Tema 39. Intervenció dels ens locals en l’activitat privada. Mitjans d’intervenció. Procediment de concessió de llicències.

Tema 40. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i aprovació.

Tema 41. La legislació urbanística espanyola. Normativa vigent sobre règim del sòl i ordenació urbana. Legislació sectorial d’especial incidència en urbanisme.

Tema 42. Règim urbanístic de la propietat del sòl. Classificació del sòl. Facultats urbanístiques.

Tema 43. Planejament urbanístic del territori. Classes de Plans d’Ordenació. Determinacions i documents.

Tema 44. Elaboració i aprovació del planejament. Vigència i revisió dels Plans. Efectes de l’aprovació dels Plans.

Tema 45. Execució del planejament. Equidistribució i deures legals. Tipus de reparcel·lacions i procediment

Tema 46. Intervenció en l’edificació i ús del sòl. Llicències. Deure de conservació, ordres d’execució d’obres i ruïna. Protecció de la legalitat urbanística.

Tema 47. Infraccions urbanístiques. Definició, tipificació i prescripció. Persones responsables. Responsabilitats de l’Administració. Regles per determinar la quantia de les sancions. Competència i procediment.

Tema 48. Expropiacions i règim de venda forçosa. Preu just. Procediment. Reversió de terrenys expropiats.

Tema 49. La regulació de les activitats i obertura d’establiments,. Normativa, llicències i procediments.

Tema 50. Normativa vigent en matèria de Funció Pública. Tipus de personal al servei de les entitats locals.

Tema 51. Plantilla orgànica i relació de llocs de treball. L’Oferta Pública d’Ocupació. La selecció del personal: Procediments.

Tema 52. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Situacions administratives. Supòsits i efectes de cadascuna d’elles.

Tema 53. Drets i deures dels funcionaris. Drets econòmics: conceptes retributius. Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. Règim disciplinari dels funcionaris: faltes, sancions i procediment.

Tema 54. El pressupost: els principis pressupostaris. Classificació pressupostària: economia funcional i per programes. Tramitació i aprovació. La pròrroga del pressupost. Les modificacions pressupostàries.

Tema 55. Comptabilitat pressupostària: operacions del pressupost d’ingressos. Operacions no pressupostàries.

Tema 56. Liquidació del pressupost: resultat i romanent de tresoreria.

Tema 57. El control intern: control de legalitat. Control d’eficàcia i d’eficiència. Control financer. El control extern: el Tribunal de Comptes.

Tema 58. El ingressos de les corporacions locals. Tipologia i diferenciació.

Tema 59. Impostos, taxes i preus públics, la seva regulació. Les Ordenances fiscals.

Tema 60. Elements de tributs i preus públics. El subjecte passiu i els responsables tributaris. La base imposable. El tipus. Formes d’extinció del deute tributari.

Tema 61. Les infraccions tributàries. Les sancions.

Tema 62. Procediment de recaptació. La recaptació voluntària i en via de constrenyiment.

Tema 63. La organització de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell i els serveis que presta. Equipaments i serveis a La Seu d’Urgell i zona d’influència.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.