agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Técnicos Industriales Ayuntamiento Segu d'Urguell 2019

Especialidad: Ingenieros Técnicos Industriales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 04/06/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Técnicos Industriales Ayuntamiento Segu d'Urguell 2019

04/06/2019: Se ha convocado en el BOE 1 plaza por concurso-oposición libre de Ingeniero Técnico Industrial para el Ayuntamiento de la Seu d'Urgell (Lleida). 

Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Lleida del 29 de abril de 2019.


TEMARIO GENERAL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
AYUNTAMIENTO DE LA SEU D'URGELL

(último temario publicado por el Ayuntamiento de la Seu d'Urgell, 2019)


1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.

2. Organització territorial de l´Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

3. L’Estatut d’autonomia de Catalunya. Competències de la Generalitat de Catalunya. L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya.

4. Règim local espanyol: principis constitucionals i règim jurídic. El règim jurídic local a Catalunya. El municipi. Organització municipal. Competències. Funcionament.

5. L’Administració pública: concepte i principis. Els òrgans administratius: concepte i classes. L’acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

6. El procediment administratiu. El procediment administratiu comú: regulació, contingut i àmbit d’aplicació. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu.

7. La contractació administrativa. Principis bàsics de la normativa sobre contractació administrativa. Classificació dels contractes. Formes d’adjudicació. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.

8. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador. L’expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i contingut.

9. El servei públic. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. El domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

10. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i aprovació.

11. Els empleats públic. Tipus. Règim jurídic.

12. Les hisendes locals. El pressupost com a instrument de planificació, d’administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost. El Compte General. Les facultats tributàries municipals.


TEMARIO ESPECÍFICO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
AYUNTAMIENTO DE LA SEU D'URGELL

(último temario publicado por el Ayuntamiento de la Seu d'Urgell, 2019)


1. Urbanisme. Tipus de Planejament. La gestió urbanística. La disciplina urbanística.

 2. El Pla General d’Ordenació de la Seu d’Urgell i el seu desenvolupament.

3. Informàtica. Els sistemes de representació gràfica, CAD. Full de càlcul. Tractament de texts.

4. Subministrament d’aigües: avaluació de necessitats, captacions, impulsions, dipòsits.

5. Subministrament d’aigües: xarxes de distribució, tipus, materials.

6. Re-utilització planificada de l’aigua residual. Regeneració d’aigua residual. Processos de tractament per la regeneració. Processos bàsics del tractament d’aigües residuals urbanes. Objectius, mitjans tècnics i eficàcia. Tractaments aeròbics, anaerobis i físico-químics.

7. Piscines d’ús públic. Normes sanitàries. Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic. Decret 177/2000, de 15 de maig, de modificació de l’anterior. Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del primer.

8. Xarxes de clavegueram: sistemes i elements. Càlculs del drenatge superficial i càlculs del cabal produït per les aigües residuals. Dimensionat de col·lectors.

9. Sistemes de bombejament d’aigües residuals i pluvials. Estacions de bombejament d’aigües residuals: tipus, elements. Càlculs en funció de la conca afluent . Sistema de bombejament.

10. Sistemes de depuració d’aigua residual: naturals i artificials. Etapes d’un sistema de depuració. Operacions unitàries. Paràmetres d’entrada i sortida de l’aigua.

11. Xarxes d’enllumenat públic. Criteris de disseny. Criteris d’energètics (estalvi). Manteniment. Legislació: Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT). Instal·lacions d’enllumenat exterior (ITC-BT-09). Instal·lacions d’enllaç (ITC-BT-12 a 17). Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats (ITCBT- 22). Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions (ITC-BT-23).Designació dels cables elèctrics. Classes de conductors. Tipus de cables per ITC-BT Instal·lacions en locals de pública concurrència (ITC-BT-28). Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

12. L’estalvi d’energia a les instal·lacions d’enllumenat públic

13. Làmpades per a enllumenat interior i exterior. Tipus, aplicacions, components, avantatges i inconvenients.

14. Sistemes de càlcul de les instal·lacions d’enllumenat públic

15. Plans de contaminació lumínica municipals. Redacció, metodologia i finalitat. Decret 190/2015, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

16. Gas propà i gas natural. Gasos liquats del petroli (GLP). Gasoil. Funcionament, disseny, components, avantatges i inconvenients.

17. Geotèrmia. Tipus, disseny, components, avantatges i inconvenients. 18. Auditories energètiques. Tipus, metodologia i finalitat. 

19. Plans d’electrificació rural de Catalunya. Procediment, finalitat i tramitació.

20. Energia solar fotovoltaica. Funcionament, disseny, components, avantatges i inconvenients.

21. Energia solar tèrmica. Funcionament, disseny, components, avantatges i inconvenients.

22. Sistemes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació). Aplicacions, tipologia, disseny, components, avantatges i inconvenients.

23. Biomassa. Tipus, disseny, components, avantatges i inconvenients.

24. Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). IT 1.2 i IT 2.4 Eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques. IT 3 Manteniment i ús de les instal·lacions tèrmiques. IT 4 Inspecció de les instal·lacions tèrmiques. Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.

25. Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials (RScIEI). Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials.

26. Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Competències. Supòsits sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat. Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

27. Autoprotecció. Aplicació. Definició, contingut mínim i implantació d’un pla d’autoprotecció. Òrgans competents i procediment. Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

28. Espectacles públics i activitats recreatives. Requisits i obligacions que han de complir els establiments, els espectacles i les activitats recreatives. Règims d’intervenció administrativa. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

29. Activitats. Règim d’autorització mediambiental. Règim de llicència mediambiental. Règim de comunicació mediambiental. Objecte, finalitat i tramitació. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

30. Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 31. Altres activitats de control municipal. Normativa i procediments.

32. Acústica. Zonificació acústica del territori. Zones de soroll. Mapes de soroll. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.

33. El mapa acústic de la Seu d’Urgell.

34. Acústica. Nivells d’avaluació. Contingut d’un estudi d’impacte acústic per a noves activitats. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

35. Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials (RScIEI).Caracterització dels establiments industrials pel seu nivell de risc intrínsec. Requisits constructius dels establiments industrials segons la seva configuració, ubicació i nivell de risc intrínsec. Requisits de les instal·lacions de protecció contra incendis dels establiments industrials. Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials.

36. Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Competències. Supòsits sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat. Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

37. Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi - Codi Tècnic de l’Edificació

38. Document Bàsic HE Estalvi d’energia - Codi Tècnic de l’Edificació.

39. Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. Real Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció.

40. Document Bàsic HS Salubritat - Codi Tècnic de l’Edificació.

41. Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat - Codi Tècnic de l’Edificació.

42. Ordenances municipals de la Seu d’Urgell vinculades al lloc de treball.

43. Oficina tècnica: organització, desenvolupament de treballs, memòria valorada, avantprojecte, projecte. Documents d’un projecte. Documents necessaris per a una obra pública. Impacte ambiental. Procediment. 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.