agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Servicios Juridicos Ayuntamiento L'Aldea 2019

Especialidad: Licenciados en Derecho
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 08/04/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Servicios Juridicos Ayuntamiento L'Aldea 2019

08 de marzo de 2019, convocada en el BOE 1 plaza de Técnico Superior de Administración (Servicios Jurídicos) para el Ayuntamiento de L'Aldea en Tarragona por concurso-oposición libre. Las bases y el temario se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona del 27 de marzo de 2019.


TEMARIO GENERAL SERVICIOS JURÍDICOS
AYUNTAMIENTO DE L'ALDEA

​(último temario publicado por el Ayuntamiento de L'Aldea 2019)


Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Principis generals. Els drets i deures fonamentals: anàlisi i règim de protecció. La constitucionalització del principi d’estabilitat pressupostària.

Tema 2. L'organització de l'Estat: La Corona, les Corts Generals i el Govern.

Tema 3. El Govern en el sistema constitucional. El President del Govern. El control parlamentari del Govern. El Govern: composició, organització i funcions.

Tema 4. El sistema de distribució de competències entre l’Estat i les Comunitats Autònomes. Les relacions entre l’Estat i les Comunitats Autònomes.

Tema 5. Les Comunitats autònomes: règim de competències. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut.

Tema 6. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut i principis generals. Competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 7. El Poder Judicial. Regulació constitucional de la justícia. La Llei orgànica del poder judicial i la Llei de demarcació i planta judicial. El Consell General del Poder Judicial.

Tema 8. El Tribunal Constitucional en la Constitució i en la Llei orgànica del Tribunal Constitucional. Composició, designació i organització. Funcions del Tribunal Constitucional.

Tema 9. L’Administració Pública en la Constitució. L’Administració Pública: concepte. L’Administració instrumental. Els organismes públics. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.

Tema 10. L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Referència a les singularitats procedimentals.

Tema 11. El règim local espanyol: principis constitucionals.

Tema 12. L’Administració Pública i el Dret. El principi de legalitat en l’Administració. Potestats reglades i discrecionals: discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats. Límits de la discrecionalitat. Control judicial de la discrecionalitat. La desviació de poder.

Tema 13. Les persones davant l’activitat de l’administració: drets i obligacions. La persona interessada: concepte, capacitat d’obrar i representació. La identificació dels interessats i els seus drets en el procediment.

Tema 14. La Llei general tributària: estructura, contingut i principis generals. La revisió en via administrativa dels actes dictats per l’Administració tributària.

Tema 15. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. L’elaboració i aprovació del pressupost. La pròrroga pressupostària. Les bases d’execució del pressupost.

Tema 16. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals: estructura, contingut i principis generals.

Tema 17. La transparència de l'activitat pública: normativa aplicable; obligacions de transparència; informació subjecta al règim de transparència.

Tema 18. La protecció de dades de caràcter personal: normativa aplicable. Principis de la protecció de dades. La garantia dels drets digitals.


TEMARIO ESPECÍFICO SERVICIOS JURÍDICOS
AYUNTAMIENTO L'ALDEA
 
​(último temario publicado por el Ayuntamiento de L'Aldea 2019)


Tema 1. L’acte administratiu. Concepte. Classes d’actes administratius. Elements de l’acte administratiu. La motivació dels actes. L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i publicació. L’execució forçosa.

Tema 2. La teoria de la invalidesa de l’acte administratiu. Actes nuls i anul·lables. La convalidació de l’acte administratiu. La revisió d’ofici i la declaració de lesivitat. La revocació dels actes. La rectificació d’errades materials o de fet.

Tema 3. La competència. La delegació. L’avocació. L’encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència.

Tema 4. Els recursos administratius: concepte i principis generals. Classes de recursos. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge

Tema 5. La jurisdicció contenciós administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: legitimació.

Tema 6. L’objecte del recurs contenciós administratiu. El procediment i la finalització del mateix: les sentències.

Tema 7. El procediment administratiu. Normativa aplicable. Principis i àmbit d’aplicació. Especial referència a les mesures de simplificació administrativa dels procediments administratius. Inici, ordenació i instrucció del procediment administratiu. Còmput de termes i terminis.

Tema 8. Les formes d’acabament del procediment administratiu. Especial referència al silenci administratiu.

Tema 9. Transparència de l’activitat pública: dret a la informació pública i bon govern. El govern obert. La bona administració orientada al bé comú. La dimensió ètica del personal al servei de l’administració. Codis de bon Govern.

Tema 10. El municipi: concepte i elements. El terme municipal. Alteracions de termes municipals. La població.

Tema 11. El municipi: l’organització municipal.

Tema 12. El municipi: règim de funcionament dels òrgans que integren l’organització municipal. Referència al règim d’organització i funcionament dels municipis de gran població.

Tema 13. Les competències municipals: competències pròpies, competències delegades i competències distintes. Els serveis mínims. Els convenis sobre l’exercici de competències i serveis municipals.

Tema 14. La província en el règim local espanyol: evolució històrica i concepte. La regulació constitucional de la província a Espanya. Les vegueries.

Tema 15. Organització i competències de la província. Règim de funcionament dels seus òrgans.

Tema 16. El sistema electoral local. La moció de censura i la qüestió de confiança. Els grups polítics i l’estatut dels càrrecs electes.

Tema 17. La comarca: concepte. L’organització comarcal. Competències de les comarques.

Tema 18. Les Mancomunitats i les Àrees Metropolitanes. Entitats locals d’àmbit inferior al municipi. Els Consorcis.

Tema 19. L’activitat de foment i les seves manifestacions. Les subvencions públiques. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de les subvencions. Control financer.

Tema 20. El servei públic local. Formes de gestió dels serveis públics locals. La gestió directa

Tema 21. La gestió indirecta: modalitats. La concessió en l’àmbit local.

Tema 22. La intervenció administrativa local en l’activitat privada. Ordenances i bans. Les autoritzacions administratives: classes. El règim de les llicències. La comunicació prèvia i la declaració responsable. Les ordres individuals de manament.

Tema 23. La potestat sancionadora: principis generals. El procediment sancionador.

Tema 24. La responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques.

Tema 25. Els contractes del sector públic: àmbit subjectiu de la Llei de contractes del sector públic. Classes de contractes del sector públic. Règim jurídic aplicable als contractes administratius i als de Dret privat: actes separables.

Tema 26. Els contractes del sector públic: les parts en els contractes. Òrgans competents en matèria de contractació. Capacitat i solvència del contractista. Prohibicions. El registre de licitadors.

Tema 27. Els contractes del sector públic: Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat del contracte, preu del contracte i la seva revisió. Garanties.

Tema 28. Els contractes del sector públic: La selecció del contractista. L’expedient de contractació. Gestió de la publicitat contractual.

Tema 29. Els procediments i les formes d’adjudicació dels contractes del sector públic.

Tema 30. Els contractes del sector públic: Execució i modificació dels contractes. Extinció. La cessió dels contractes i la subcontractació.

Tema 31. Els contractes del sector públic. Règim d’invalidesa dels contractes i la seva revisió. El règim de recursos en matèria de contractació pública.

Tema 32. Els contractes del sector públic. El contracte d’obres. Actuacions preparatòries del contracte d’obres. Execució del contracte d’obres. Modificació del contracte. Compliment I resolució.

Tema 33. El contracte de concessió de serveis. Actuacions preparatòries del contracte de concessió de serveis. Efectes, compliment I extinció del contracte de concessió de serveis. Execució y modificació del contracte. Compliment I resolució.

Tema 34. El contracte de subministrament. Execució del contracte de subministrament. Compliment i resolució. Regulació de determinats contractes de subministrament.

Tema 35. El contracte de serveis. Execució dels contractes de serveis. Resolució. Especialitats del contracte d’ elaboració de projectes d’obres.

Tema 36. El contracte de concessió d’obres. Especialitats del contracte de concessió d’obres.

Tema 37. El patrimoni de les entitats locals: concepte i classificació. Béns de domini públic: concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim de les concessions i autoritzacions demanials.

Tema 38. El béns patrimonials de les entitats locals. Règim jurídic. Potestats administratives i règim d’adquisició, ús i alienació. La cessió de béns i drets patrimonials.

Tema 39. La defensa dels béns de les Administracions públiques: Règim de facultats i prerrogatives dels ens locals per a la protecció i defensa dels seus béns. Especial referència a la investigació, atermerament i desnonament administratiu.

Tema 40. El personal al servei de les Entitats Locals: classes i règim jurídic. Drets i deures del personal al servei de les administracions públiques. Codi de conducta.

Tema 41. Permisos i llicències. Les situacions administratives del personal al servei d’una administració pública.

Tema 42. Les incompatibilitats i el règim disciplinari dels empleats públics.

Tema 43. Els instruments de planificació: l’oferta pública d’ocupació, la plantilla i la relació de llocs de treball. Els plans d’ordenació de recursos humans.

Tema 44. L’accés a l’ocupació pública: principis, requisits i sistemes selectius.

Tema 45. El règim de provisió dels llocs de treball: sistemes de provisió.

Tema 46. El contracte de treball: regulació jurídica i modalitats contractuals. L’extinció de la relació laboral.

Tema 47. L’urbanisme a Catalunya. El Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. Les administracions amb competències urbanístiques. El règim urbanístic del sòl.

Tema 48. Instruments de planejament urbanístic general. Plans directors urbanístics. Plans d’ordenació urbanística municipal. Programes d’actuació urbanística municipal. Normes de planejament urbanístic.

Tema 49. Instruments de planejament urbanístic derivat. Plans parcials urbanístics. Plans parcials de delimitació urbanística. Plans especials urbanístics. Plans de millora urbana.

Tema 50. Elaboració i aprovació de plans. Competència i procediment. Efectes de l’aprovació. Iniciativa i col·laboració dels particulars. Publicitat. Modificació i revisió de plans. Supòsits indemnitzatoris.

Tema 51. Execució del planejament. El principi d’equidistribució i les seves tècniques. Pressupostos de l’execució urbanística: la delimitació de polígons i la tria del sis

Tema d’actuació. Actuacions urbanístiques integrades i aïllades. El projecte d’urbanització.

Tema 52. El sistema de reparcel·lació. Modalitats. El projecte de reparcel·lació. Les juntes de compensació. Obtenció de terrenys dotacionals.

Tema 53. Intervenció administrativa en l’ús del sòl, el subsòl i les edificacions. La llicència urbanística: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic.

Tema 54. La regulació del silenci administratiu en la legislació urbanística. Deure de conservació. Les ordres d’execució. Règim de la declaració de ruïna.

Tema 55. Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència o contràries a les seves condicions. Llicències il·legals. Infraccions i sancions urbanístiques. L’acció pública. Els delictes contra l’ordenació del territori.

Tema 56. El règim jurídic aplicable a la prevenció i control de les activitats: objecte i àmbit d’aplicació. Els règims d’autorització, llicència i comunicació. El règim de control.

Tema 57. Les activitats innòcues i les de baix risc.

Tema 58. El Règim jurídic aplicable als espectacles públics i activitats recreatives.

Tema 59. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d'impugnació dels actes d'imposició i ordenació de tributs. L'establiment de recursos no tributaris.

Tema 60. La gestió i liquidació de recursos locals. La revisió en via administrativa dels actes de gestió dictats en matèria d'hisendes locals. La devolució de ingressos indeguts.

Tema 61. Règim jurídic de la recaptació de les entitats locals. El pagament i altres formes d'extinció dels deutes. El procediment de recaptació en període voluntari. El procediment de recaptació via de constrenyiment.

Tema 62. Els impostos: L'impost sobre béns immobles. L'impost sobre activitats econòmiques. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica. L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Tema 63. Les taxes i preus públics locals. Les contribucions especials.

Tema 64. El pressupost. L’estructura pressupostària. Els principis pressupostaris. L’execució del pressupost.

Tema 65. Les modificacions de crèdit. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de les despeses.

Tema 66. La liquidació i el compte general.

Tema 67. La Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: principis i càlculs dels objectius d’estabilitat, regla de la despesa i deute públic. Mesures.

Tema 68. El principi de prudència financera. Els Plans de sanejament.

Tema 69. El control i la fiscalització: el control intern i extern.

Tema 70. La tresoreria de les entitats locals. Règim jurídic. El principi d’unitat de caixa. Funcions de la tresoreria. Organització.

Tema 71. El sistema de comptabilitat de l’Administració local: principis generals i finalitat. La Instrucció de comptabilitat per a l’administració local: estructura i contingut. Principis comptables públics. Quadre de comptes.

Tema 72. La normativa sobre igualtat efectiva de dones i homes i sobre violència masclista.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.