agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Educadores Ayuntamiento L'Hospitalet de Llobregat 2019

Especialidad: Educador Social
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 07/12/2018
Plazas: 5
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Educadores Ayuntamiento L'Hospitalet de Llobregat 2019

(07/12/2018) Publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE de 5 plazas de educador pertenecientes al sistema de concurso-oposición del Ayuntamiento L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Las bases y el temario se han publicado integramente en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona de 29 de noviembre de 2018. De las mencionadas plazas, 3 plazas corresponden a la Oferta de Empleo Público del año 2016 y las otras 2 corresponden a la OEP de 2017.


TEMARIO GENERAL SUBGRUPO A2
AYUNTAMIENTO L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento L'Hospitalet de Llobregat)


a) Constitució espanyola

Tema 1 La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

Tema 2 L’elaboració de les lleis. Lleis orgàniques. Tipus de lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis de delegació o transferència. Lleis d’harmonització. Decrets Lleis i Decrets Legislatius.

Matèries comunes: b) Organització de l’Estat.

Tema 3 L’organització territorial de l’Estat: Principis generals. L’administració local. Les Comunitats Autònomes.

Matèries comunes: c) Estatut d’Autonomia de Catalunya

Tema 4 L'Estatut d'autonomia de: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. El govern local: Organització territorial local. Organització del govern local de Catalunya.

Matèries comunes: d) Règim Local

Tema 5 Règim d’organització dels municipis de gran població: Àmbit d’aplicació. Organització i funcionament dels òrgans municipals. Organització territorial i participació ciutadana de l’ajuntament de l’Hospitalet. Els districtes. El Consell Social de la Ciutat.

Matèries comunes: e) Dret Administratiu

Tema 6 L’acte administratiu. Forma i motivació. Eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. Procediment administratiu: Inici, instrucció i finalització. Interessats en el procediment. Revisió dels actes administratius: Causes de nul·litat i anul·labilitat. Procediments de revisió. Recursos administratius.

Tema 7 Exercici del dret d’accés a la informació pública. Transparència activa – portal de transparència de l’Ajuntament. Registre de grups d’interès. Codi de bona conducta. Cartes de serveis.

Tema 8 Comunicacions i notificacions electròniques. Transmissions de dades entre Administracions Públiques. Esquema nacional d’Interoperabilitat i Esquema Nacional de Seguretat. La Seu electrònica. Serveis de tramitació de la Seu. Informació disponible a la Seu.

Tema 9 El pressupost municipal. Procediment d’elaboració. Contingut dels pressupostos municipals. Estructura dels estats d’ingressos i despeses. Modificacions de crèdits.

Tema 10 Drets i deures dels empleats públics. Drets retributius. Llicències i permisos. Vacances. Règim disciplinari. Procediment disciplinari. Prescripció de faltes i sancions. Situacions administratives: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions, excedència, suspensió de funcions.

Tema 11 Igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d’actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals a Catalunya. Contractació del sector públic. Plans d’igualtat i accions transversals.

Matèries comunes: f) Hisenda pública i Administració tributària

Tema 12 Principis de la tributació local. Imposició i ordenació dels tributs locals: ordenances fiscals: Contingut, elaboració, publicació i publicitat.


TEMARIO ESPECÍFICO EDUCADOR
AYUNTAMIENTO L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento L'Hospitalet de Llobregat)


1. El Sistema Català de serveis socials. Definició i composició, competències de les administracions públiques. Competències dels municipis en l’àmbit dels serveis socials bàsics. El finançament dels serveis socials bàsics.

2. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Titulars del dret a accedir als serveis socials. Dret d’accés als serveis socials.

3. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Dret a la informació en l’àmbit dels serveis socials.

4. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Deures amb relació als serveis socials.

5. Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials. Situacions amb necessitat d’atenció especial.

6. Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials. Prestacions dels sistema públic de serveis socials. Prestacions de servei. Prestacions econòmiques. Prestacions tecnològiques.

7. Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials. Els serveis socials bàsics. Funcions, organització, equips i serveis que contempla.

8. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els serveis socials especialitzats. Funcions.

9. Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials. Sistemes d’informació social.

10.Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials. Descripció del capítol IV: Infraccions i sancions dels usuaris o beneficiaris de prestacions.

11.Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. Els consells municipals de serveis socials.

12.El decret 142/2010, d’11 d’octubre: Cartera de serveis socials

13.La cartera de serveis socials. El servei d’acolliment residencial d’urgència i el servei de residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió social. Descripció, objectius i funcions. Les persones usuàries.

14. La cartera de serveis socials. El servei de menjador social. Descripció, objectius i funcions. Les persones usuàries.

15. La cartera de serveis socials. Els serveis d’atenció domiciliària. El servei d’ajuda a domicili. El servei de les tecnologies de suport i cura Descripció, objectius i funcions. Les persones usuàries.

16.La cartera de serveis socials. El servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents. Servei de centre obert. Descripció, objectius i funcions. Les persones usuàries.

17.Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAAD). Drets i obligacions de les persones en situació de dependència.

18. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (LAAD). Descripció dels Graus de dependència.

19. Elaboració del PIA: aspectes sociofamiliars a tenir en compte per l’assignació dels recursos segons les necessitats.

20.La cartera de recursos, serveis i prestacions de la llei de dependència.

21.Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Competències dels serveis socials bàsics. La intervenció en situacions d’urgència en aquest àmbit. Circuits d’atenció a dones en situació de violència masclista. Cartera específica de serveis socials per dones en situació de violència masclista els seus fills i filles. Descripció, objectius i funcions. La intervenció en els centres municipals d’atenció a les dones: característiques, abordatge i avaluació

22. Llei 14/2010, de 27 de maig, d’infància i adolescència. Competències en matèria de risc. Situacions de risc. Definició i concepte. Intervenció dels serveis socials. Mesures d’atenció social i educativa.

23. L’educador/a social en els equips de serveis socials bàsics. Coordinació amb els serveis especialitzats.

24.Llei 14/2010, 27 de maig, d’infància i adolescència. Protecció dels infants i els adolescents en situació de desemparament. Conceptes. Intervenció de serveis socials. Mesures d’atenció social i educativa. Procediment de desemparament.

25.Llei 14/2010, 27 de maig, d’infància i adolescència . Els serveis socials d’atenció especialitzada adreçats a la família, la infància i la adolescència. Tipus de serveis i funcions dels mateixos.

26.Llei 14/2010, 27 de maig, d’infància i adolescència .La intervenció dels EAIA.

27.El diagnòstic socioeducatiu. La detecció de necessitats. Elements de priorització de necessitats i respostes. L’elaboració de propostes. Aspectes bàsics de la coordinació amb la resta de professionals dels serveis socials de l’atenció primària. El referent professional.

28.El treball socioeducatiu individual amb persones adultes, infants i adolescents. Concepte. Objectius en la intervenció. Metodologia, estratègies i tècniques d’intervenció .

29.Intervenció social en situacions de desigualtat per raó de gènere. Rols i estereotips sexuals. Funcions, objectius i metodologia d’intervenció.

30.El treball socioeducatiu amb famílies. La globalitat del context socio - familiar. Metodologia d’intervenció en situacions de risc. L’actuació de l’Educador/a social en famílies multi problemàtiques en l’àmbit dels serveis socials bàsics.

31.El treball socioeducatiu amb grups. Concepte. Característiques. Tipologies. Àmbits d’actuació

32.El treball social comunitari. Concepte. Característiques. La participació ciutadana en la intervenció comunitària. Criteris bàsics en la intervenció grupal i comunitària des del Treball social amb perspectiva de gènere.

33.Intervenció socioeducativa en el medi obert. Descripció. Objectius. Funcions de l’Educador/a Social en medi obert.

34.La prevenció des dels serveis socials bàsics. Concepte. Objectius. Prospecció. Coneixement del teixit social formal i informal. Treball en xarxa per a la inclusió social. Concepte. Característiques.

35.Abordatge de l’absentisme escolar. Factors de risc. Abordatge socioeducatiu, en l’entorn familiar, escolar i de barri. Pla absentisme escolar a la ciutat de l’Hospitalet.

36.Llei 14/2010, 27 de maig, d’infància i adolescència . Títol II. Dels drets dels infants i els adolescents.

37.El tractament social en els serveis socials bàsics.

38.L’entrevista en serveis socials. Concepte. Diferents models d’entrevista, la recollida de dades i la confidencialitat.

39.Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic: Definició del caràcter de la prestació. Procediment per a la concessió de les prestacions socials segons la seva tipologia.

40. Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.

41.Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica El paper dels serveis socials. Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. El paper dels serveis socials.

42.Pobresa i exclusió social. Conceptes i factors que l’originen. Grups socials de risc.

43.La xarxa d’atenció a les addiccions. Tipus d’addicions.

44.La xarxa de Salut Mental: Serveis d’atenció a la població adulta, a infants i joves.

45.Llei 17/2015 del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. Conceptes bàsics, definicions. Competències i funcions dels ens locals. Polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes. Mecanismes per garantir el dret a la igualtat efectiva de dones i homes en el sector públic.

46.Llei 11/2014 del 10 d’octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Conceptes bàsics, definicions, acció social i mecanismes per garantir el dret a la igualtat.

47.Llei 10/2010. Del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

48.Deontologia i ètica professional. El codi d’ètica i al responsabilitat de l’educador/a social amb l’usuari, les institucions i altres professionals.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.