agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Temario General Subgrupo A1 Ayuntamiento Vigo 2020

P.V.P. 180€ 
Especialidad: Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 2020-12-21
Plazas: 2
Grupo: A1

Descripción del Temario
Temario General Subgrupo A1 Ayuntamiento Vigo 2020

 Todos nuestros temarios se envían actualizados a fecha de compra.
Consulte las preguntas frecuentes y las condiciones de compra


TEMARIO GENERAL SUBGRUPO A1
AYUNTAMIENTO DE VIGO

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Vigo)


Tema 1. A Constitución española de 1978: principios xerais e estrutura.

Tema 2. A Unión Europea. Institucións da Unión Europea: composición, funcionamento e competencias.

Tema 3. O Estatuto de Autonomía de Galicia: principios xerais e estrutura.

Tema 4. O municipio. O termo municipal. A poboación. Consideración especial do veciño. O empadroamento.

Tema 5. Organización municipal. Competencias.

Tema 6. Funcionamento dos órganos colexiados locais. Convocatoria e orde do día. Actas e certificados dos acordos.

Tema 7. Función pública local: organización, selección e situacións administrativas. Dereitos e deberes dos empregados públicos locais. O procedemento disciplinario: faltas e sancións.

Tema 8. Funcionamento electrónico do sector público: sede electrónica, sistemas de identificación e sinatura dos interesados no procedemento administrativo e rexistros.

Tema 9. Contratos do sector público: delimitación dos tipos contractuais. Contido e forma do contrato.

Tema 10. A adxudicación dos contratos das Adminsitracións Públicas.

Tema 11. A Administración do Estado, a administración autonómica e a administración local. Administración institucional e corporativa. A relación xurídico-administrativa: os dereitos dos cidadáns nas súas relacións coa Administración.

Tema 12. Eficacia dos actos administrativos. A obriga de resolver e silencio administrativo. Nulidade e anulabilidade dos actos administrativos. .

Tema 13. O recursos administrativos: concepto e clases. O recurso contencioso- administrativo.

Tema 14. O procedemento administrativo común: principios xerais e competencia. Os interesados: dereitos e obrigas.

Tema 15. Aspectos xerais sobre as formas de acción administrativa.

Tema 16. O servizo público. Análise xeral dos modos de xestión dos servizos públicos.

Tema 17. A función recaudatoria nas facendas locais.

Tema 18. Principios orzamentarios na Lei reguladora das facendas locais

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.