agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Trabajadores Sociales Consejo Comarcal de Alt Empordà 2021

Especialidad: Trabajadores Sociales
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 20/07/2021
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Trabajadores Sociales Consejo Comarcal de Alt Empordà 2021

20/07/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Trabajador/a Social mediante concurso-oposición en turno libre para el Consejo Comarcal de Alt Empordà. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP de Girona del 13 de juli de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

Part general

1. La Constitució Espanyola. Estructura i contingut. Principis constitucionals. Drets fonamentals i llibertats públiques. El Tribunal Constitucional.

2. Drets fonamentals i llibertats públiques: enumeració, garanties i suspensió. Altres drets i deures dels ciutadans.

3. La Corona. Les funcions constitucionals del Cap d'Estat. Successió i regència. La ratificació.

4. Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes: la seva organització i competències. Els estatuts d'autonomia.

5. La Generalitat de Catalunya. Organització i competències. Estatut d'Autonomia de Catalunya.

6. La comarca: Organització. Òrgans necessaris. Òrgans complementaris. Competències.

7. El municipi: concepte i elements. Creació i supressió de municipis. Alteració dels termes municipals

8. Les fonts del dret públic. La Llei: classes de Lleis. Els Decrets-Lleis. La delegació legislativa. El Reglament. Altres fonts.

9. El procediment administratiu: concepte i principis. Fases. Terminis: el desistiment i la renúncia. La terminació convencional.

10. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat.

11. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

12. L’administració electrònica: principis generals. Dret de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. Dret i obligació de relacionar se electrònicament amb les administracions públiques. L'expedient administratiu electrònic.

13. Transparència, accés a la informació pública i bon govern: marc legal a Catalunya.

14. La protecció de dades de caràcter personal: marc normatiu en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

15. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 16. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Classes de personal al servei de les administracions públiques.

17. Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: Les situacions administratives dels empleats públics.

18. La potestat reglamentària dels ens locals. Planificació normativa i procediment d'aprovació de normes.

19. Els contractes administratius a l’esfera local. Contractació administrativa: naturalesa jurídica dels contractes públics. Elements. Subjectes. Sistemes de selecció de contractistes.

20. El pressupost de les entitats locals: concepte i marc legal. Execució de l’estat de despeses: autorització, disposició i obligació.

21. Documents administratius: tipologia. El decret, la notificació, la diligència, l’ofici, la sol·licitud, l’informe, l’acta, el certificat, la carta, la citació, la convocatòria de reunió, el recurs.

Part específica

22. Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. El sistema de serveis socials, finalitat i objectius de les polítiques de serveis socials.

23. Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. Definició i estructura del Sistema públic de serveis socials.

24. Llei 122/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Principis rectors del sistema públic dels serveis social, el dret d'accés a serveis socials, dret a la informació en l'àmbit dels serveis socials.

25. Llei 122/2007, d' 11 d'octubre, de serveis socials. Organització territorial dels serveis socials, principis d'organització. Àrees bàsiques de serveis socials i àmbits territorials de prestació dels serveis especialitzats. 26. Llei 122/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Els serveis socials bàsics, definició, organització i funcions.

27. Llei 122/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Els serveis socials especialitzats. Definició, organització i funcions.

28. Llei 122/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Competències de les diferents administracions públiques.

29. Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Objecte de la Llei i principis rectors.

30. Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Drets dels infants i adolescents en relació al benestar material i personal.

31. Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Drets dels infants i adolescents en relació a la salut i l'educació.

32. Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Les situacions de risc, definició i concepte. Intervenció dels serveis socials. Mesures d'atenció social i educativa.

33. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Evolució de la normativa. Procés de reconeixement de la dependència. Serveis destinats segons la normativa vigent.

34. Funcions del/la treballador/a social en l'equip de serveis socials bàsica. Subjectes d'intervenció. Coneixement de l'entorn. Treball en xarxa.

35. L'atenció domiciliària. Definició, funcions, cartera de serveis, destinataris i perfils professionals.

36. Elaboració del Programa Individual (PIA) per a persones amb dependència. Procés, procediment i serveis. Aspectes sociofamiliars a tenir en compte per a l'assignació dels recursos.

37. L'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Funcions i competències. Relació amb els serveis socials bàsics.

38. El infants i adolescents víctimes de maltractaments en el si de la família. Tipologies de maltractaments infantil. Conseqüències, prevenció i intervenció en els diferents tipus de maltractaments.

39. El treball preventiu en la infància i l'adolescència. Conceptualització. Línies d'actuació.

40. La detecció de necessitats. Elements de priorització de necessitats i respostes. L'elaboració de propostes. Aspectes bàsics de la coordinació amb la resta de professionals.

41. Tècniques de treball social. El pla de treball, l'entrevista, el diagnòstic social, l'informe social. Bases conceptuals.

42. El treball social amb famílies. Fonaments teòrics. Objectius de treball social familiar. Metodologia de treball. Funció del/la treballador/a social.

43. El treball en equip. Metodologia. Requisits. La negociació i l'establiment d'acords.

44. L’entrevista en el procés metodològic del treball social. Tècniques d'entrevista, concepte i característiques. Estudi de context: la institució, el professional i l'usuari. Finalitats de l'entrevista. Els límits i la derivació.

45. El treball social familiar. La família com a referència individual. El treball social amb famílies en l’àmbit dels Serveis Socials Bàsics. Metodologia d’intervenció.

46. El treball en xarxa.

47. El treball amb grups en el context dels serveis socials. Conceptualització. Metodologia d'intervenció. Tipologia de grups. L'avaluació de d'intervenció grupal.

48. Les mesures de protecció d'infants i adolescents desemparats. Circuits per atendre les diferents situacions. Els infants i adolescents estrangers no acompanyats.

49. La inclusió i l'exclusió social. Definició de conceptes. L'enfocament dels plans locals d'inclusió social. El paper dels serveis socials bàsics.

50. L'atur i la inserció social dels joves. Recursos. El paper de l'administració local. Coordinació dels serveis socials amb els serveis d'inserció sociolaboral.

51. La problemàtica de l'habitatge a Catalunya. Normativa vigent. Competències de les diferents administracions. Recursos i prestacions.

 52. La pobresa energètica. Concepte. Normativa vigent. Mesures i recursos per combatre-la. Paper dels serveis socials bàsics.

53. Normativa vigent de la Renda Garantida de Ciutadania. Persones destinatàries, requisits d'accés i pla d'intervenció.

54. Les persones sense llar. Conceptualització. Dimensió del fenomen a Catalunya. Paper dels serveis socials bàsics.

55. Fenòmens migratoris. Concepte. Característiques de la immigració estrangera a Catalunya. El paper del/la treballador/a i la interculturalitat.

56. El treball comunitari. Concepte de comunitat i actors socials presents a la comunitat. Eines i enfocaments metodològics. Estratègies d’intervenció comunitària.

57. L'envelliment de la població. La gent gran. L'atenció i orientació a la gent gran. Les persones grans amb dependència o risc social.

58. El maltractament i abusos a les persones grans. Definició. Senyals d'alerta. Factors de risc. Mesures preventives. Protocols d'actuació. La intervenció des dels serveis socials bàsics.

59. La violència masclista. Àmbits de la violència masclista. Avaluació del risc. La intervenció amb víctimes i agressors, a nivell individual i social.

60. La intervenció en fills i filles de dones en situació de violència masclista. Prevenció i intervenció educativa.

61. La discapacitat. Tipus de discapacitats. Avaluació dels factors familiars i socials. La capacitat intel·lectual límit, la malaltia mental, la discapacitat lleu, moderada o greu i/o profunda. Els trastorns de conducta.

62. La incapacitació. Tipus i valoració. Procés de reconeixement de la incapacitació. Efectes de la incapacitació.

63. Drogodependències. Concepte. Problemàtica social a Catalunya. Programes, serveis i recursos.

64. Procés metodològic de la planificació. Aproximació a la realitat social. Formulació de les prioritats. Planejament. Programació. Execució. Avaluació.

65. Tipologia i tractament de les dades de serveis socials. Llei de protecció de dades i la seva aplicació en l’àmbit dels serveis socials.

66. Els principis deontològics de la intervenció del/la treballador/a social. Dilemes ètics i codi deontològic.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.