agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Psicólogos Consell Comarcal del Segrià 2021

Especialidad: Psicólogos Sup.
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 02/06/2021
Plazas: 2
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Psicólogos Consell Comarcal del Segrià 2021

02/06/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 2 plazas de Psicólogos mediante concurso-oposición, en turno libre. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP de Lleida del 28 de mayo de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

PART GENERAL

1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, contingut i principis generaIs. EIs drets fonamentaIs i Ies IIibertats púbIiques. Els procediments de reforma.

2. Fonts deI dret comunitari. Les IIibertats bàsiques comunitàries. Institucions comunitàries. Recursos financers de Ia Unió Europea.

3. L'Estatut d'autonomia de CataIunya; estructura i principis fonamentaIs. Institucions autonòmiques. Competències de Ia GeneraIitat de CataIunya.

4. L'organització territoriaI de I'estat. Les Comunitats autònomes i eIs seus estatuts. EI finançament de Ies comunitats autònomes.

5. L'organització comarcal de Catalunya. Competències i òrgans comarcals. El Consell Comarcal del Segrià: òrgans de govern, competències i funcions.

6. Funcionament dels òrgans col·legiats locals, convocatòries i ordre del dia. Actes i certificacions.

7. Els drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. El dret i obligació de relacionar-se electrònicament. Emissió de documents per part de l'administració. Validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques.

8. L'acte administratiu: Concepte, cIasses i eIements. La motivació dels actes administratius. La notificació dels actes, especial referència a la notificació electrònica. La publicació dels actes.

9. Recursos en via administrativa: concepte i classes. El recurs d'alçada. El recurs de reposició. El recurs extraordinari de revisió.

10. Principis generaIs deI procediment administratiu. Drets dels interessats en el procediment. Les fases deI procediment administratiu generaI.

11. Dimensió temporaI deI procediment administratius: dies i hores hàbiIs. Còmput de terminis.

12. La finalització del procediment administratiu. Obligació de l'administració de resoldre. El silenci administratiu.

13. La contractació administrativa: concepte i fonts. Classificació dels contractes i règim jurídic. La selecció del contractista.

14. Els convenis. Regulació dels convenis: concepte, requisits de validesa i eficàcia i contingut. Extinció i efectes.

15. La responsabiIitat de Ies administracions púbiques: procediment i requisits

16. Regim jurídic del personal al servei de les Administracions Publiques. L'Estatut Basic de l'Empleat Públic. La funció publica local: selecció i provisió de llocs; adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.

17. Drets bàsics dels ciutadans segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. de dades de caràcter personal.

18. La Llei estatal 19/2013 i la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: obligacions, drets i límits d'accés a la informació pública.

PART ESPECÍFICA

1. Llei 12/2007, d'11 octubre de serveis socials de Catalunya. Els serveis socials bàsics i els serveis especialitzats i les seves funcions.

2. Llei 14/2010 de maig de drets i oportunitats de la infància i adolescència. Principis rectors.

3. Llei 14/2010 Situacions de risc. Definició i concepte.

4. Llei 14/2010, de 27 de maig de drets i oportunitats de la infància i adolescència: El desemparament, concepte. Procediment i efectes del desemparament.

5. Llei 14/2010, de 27 de maig de drets i oportunitats de la infància i adolescència: tipologia d'expedients

6. Concepte de participació de l'infant o adolescent segons la llei 14/201 i implicacions en el procés d'intervenció en l'EAIA

7. Direcció General D'Infància. Funcions

8. Equips Funcionals d'Infància (EFI). Relació de l'EAIA amb el seu EFI.

9. Definició dels SEAIA i funcions.

10. Línies bàsiques del circuit i procés d'intervenció dels l'EAIA en els casos. Circuits d'entrada dels casos.

11. Derivació dels casos dels Serveis Socials Bàsics a l'EAIA. Continguts i protocol.

12. Expedients administratius de protecció a la infància i a l'adolescència.

13. Estudi, valoració tècnica i proposta de mesura dels casos derivats a l'EAIA.

14. Relació, explicació i tasques a realitzar per l'EAIA dins les diferents situacions administratives.

15. Situacions de desemparament contemplades a la Llei dels Drets i les Oportunitats a la Infància i l'Adolescència.

16. L'acolliment familiar segons la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

17. L'EAIA davant la mesura d'Acolliment en família extensa.

18. L'EAIA davant el recurs d'Acolliment en família aliena. Definició i objectius.

19. Diferències bàsiques entre l'Acolliment simple i l'Acolliment pre-adoptiu.

20. Acolliment per afinitat.

21.Acolliment en centre residencial (CRAE, CREI, centre terapèutic)

22. Infants i adolescents en Acolliment en UCAE.

26. Projecte famílies col·laboradores de la DGAIA. Definició i característiques.

27. La valoració d'idoneïtat de la família extensa, indicadors i aspectes a valorar

28.Caracteristiques diferencials entre els centres d'acollida i centres residencials.

29. Mesures cautelars i desemparament preventiu. Definició i funcions.

30. Guarda administrativa. Definició, criteris i aplicació.

31. Guarda Judicial. Definició, criteris i aplicació.

32. Intervenció en situacions d'urgència respecte a la protecció d'infants i adolescents.

33. EVAMI, definició i funcions.

34. UDEPMI, definició i funcions.

35. Servei integració en famílies extenses, SIFE. Definició i funcions.

36. Metodologia de treball EAIA - SIFE.

37. Àrea de Suport a joves tutelats i extutelats. Destinataris, funcions i intervenció.

38. Finiment de l'acolliment familiar segons 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

39. El treball conjunt entre els serveis socials bàsics i els serveis especialitzats d'infància. Espais d'assessorament a serveis socials bàsics.

40. Aspectes a treballar amb les famílies extenses acollidores i els infants i/o adolescents acollits.

41. El treball de grup amb les famílies acollidores.

43. Objectius relacionats amb les famílies extenses acollidores i objectius relacionats amb els infants quan estan acollits amb famílies extenses.

44. Necessitats dels infants i adolescents.

45. Compromís socioeducatiu. Descripció de la mesura i funcions.

46. Definició i tipologies de maltractament infantil.

47. Definició de maltractament psicològic i emocional. Indicadors de risc i detecció.

48. Les famílies negligents, elements de detecció i indicadors de risc de la història familiar.

49. Composició i treball interdisciplinari de l'EAIA. Funcions del psicòleg.

50. La Síntesi Avaluativa. Objectius. Apartats més importants i procés d'elaboració.

51. Diferents tipus d'informes, comunicacions, i documents que ha de fer i utilitzar l'EAIA i SIFE.

52. Registre Unificat de Maltractament Infantil.

53. SINIA, aplicatiu d'infància. Funció i servei dins d'un EAIA.

54. Intervenció de l'EAIA davant situacions d'abusos sexuals

55. Psicopatologia de l'adult. Classificació dels trastorns mentals.

56. Psicopatologia en la infància i adolescència. Alteracions en la vida afectiva i social.

57. Trastorns de conducta en la infància i adolescència.

58. Treball de l'EAIA amb la xarxa de salut mental infantil i juvenil.

59. Joves Migrats Sols, objectius i funcions de l'EAIA.

60. El Pla de millora com a instrument de valoració i seguiment.

61. Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

62. Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

63. Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

64. La intervenció amb adolescents que viuen o que exerceixen violència masclista.

65. El cicle vital familiar. Principals etapes i riscos. La crisi familiar. Concepte i funció en el cicle vital familiar.

66. El maltractament a les persones grans. Marc conceptual. Protocol d'actuació i circuits. Indicadors. Instruments i eines de detecció i valoració. Procediment específic d'actuació dels Serveis Socials Bàsics i Salut davant el maltractament de persones grans.

67. La xarxa de tractament i atenció a persones amb hàbits de consum de substàncies tòxiques i drogodependències. Definició dels serveis, I' estructura i els nivells.

68. Centres o unitats residencials d'educació intensiva i centres terapèutics. Descripció de la població adolescent a qui estan adreçats. Programa marc. Característiques i objectius fonamentals. Drets i deures dels adolescents en acolliment residencial especialitzat.

69. Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç. Decret 45/2014, d'1 d'abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d'octubre, pel qual es regulen els serveis d'atenció precoç.

70. L'atenció precoç a la infància. Els Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Catalunya (CDIAP). Definició, àmbits d'actuació. Funcions generals. Composició dels equips.

71. Factors de risc i detecció precoç dels trastorns de desenvolupament de la primera infància (signes d'alerta, factors de risc i de protecció).

72. Estratègies d'orientació i intervenció educativa en trastorns de la primera infància: amb l'infant, la família i l'equip educatiu. Organització y models de treball al centre i a l' aula.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.