agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Educadores Sociales Consell Comarcal del Segrià 2021

Especialidad: Educador Social
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 02/06/2021
Plazas: 6
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Educadores Sociales Consell Comarcal del Segrià 2021

02/06/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 6 plazas de Educador/a Social mediante concurso-oposición, en turno libre para el Consell Comarcal del Segrià. Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOP de Lleida del 28 de mayo de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

PART GENERAL

1. La Constitució espanyoIa de 1978. Estructura, contingut i principis generaIs. EIs drets fonamentaIs i Ies IIibertats púbIiques. Els procediments de reforma.

2. Fonts deI dret comunitari. Les IIibertats bàsiques comunitàries. Institucions comunitàries. Recursos financers de Ia Unió Europea.

3. L'Estatut d'autonomia de CataIunya; estructura i principis fonamentaIs. Institucions autonòmiques. Competències de Ia GeneraIitat de CataIunya.

4. L'organització comarcal de Catalunya. Competències i òrgans comarcals. El Consell Comarcal del Segrià: òrgans de govern, competències i funcions.

5. Funcionament dels òrgans col·legiats locals, convocatòries i ordre del dia. Actes i certificacions.

6. Els drets de les persones en les seves relacions amb les administracions públiques. El dret i obligació de relacionar-se electrònicament. Emissió de documents per part de l'administració. Validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques.

7. L'acte administratiu: Concepte, cIasses i eIements. La motivació dels actes administratius. La notificació dels actes, especial referència a la notificació electrònica. La publicació dels actes.

8. Principis generaIs deI procediment administratiu. Drets dels interessats en el procediment. Les fases deI procediment administratiu generaI. Dimensió temporaI deI procediment administratius: dies i hores hàbiIs. Còmput de terminis.

9. Els convenis. Regulació dels convenis: concepte, requisits de validesa i eficàcia i contingut. Extinció i efectes.

10. Regim jurídic del personal al servei de les Administracions Publiques. L'Estatut Basic de l'Empleat Públic. La funció publica local: selecció i provisió de llocs; adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.

11. Drets bàsics dels ciutadans segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. de dades de caràcter personal.

12. La Llei estatal 19/2013 i la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern: obligacions, drets i límits d'accés a la informació pública.

PART ESPECÍFICA

Tema 1. Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. El Sistema de serveis socials, finalitat i objectius de les polítiques de serveis socials.

Tema 2. Normativa legal vigent reguladora dels serveis socials a Catalunya. Definició i estructura del Sistema públic de serveis socials.

Tema 3. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Principis rectors del sistema públic dels serveis socials, el dret d'accés a serveis socials, dret a la informació en l'àmbit dels serveis socials.

Tema 4. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Titulars de dret a accedir als serveis socials, destinataris amb necessitat d'atenció especial.

Tema 5. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Organització territorial dels serveis socials, principis d'organització. Àrees bàsiques de serveis socials i àmbits territorials de prestació dels serveis especialitzats.

Tema 6. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Els serveis socials basics, definició, organització i funcions.

Tema 7. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Els serveis socials especialitzats. Definició, organització i funcions.

Tema 8. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Competències de les diferents administracions publiques.

Tema 9. Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Objecte de la Llei i principis rectors.

Tema 10. Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Drets dels infants i adolescents en relació al benestar material i personal.

Tema 11. Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Drets dels infants i adolescents en relació a la salut i l'educació.

Tema 12. Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència. Les situacions de risc, definició i concepte. Intervenció dels serveis socials. Mesures d'atenció social i educativa.

Tema 13. Ordre BSF/331/2013, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les llistes d'indicadors i factors de protecció dels infants i adolescents.

Tema 14. L'absentisme escolar en la infància i adolescència. Conceptualització. Competències. Protocols d'actuació. El paper dels serveis socials.

Tema 15. L'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA). Funcions i competències. Relació amb els serveis socials basics.

Tema 16. El maltractament infantil. Aspectes conceptuals i tipologies. Protocols d'actuació. Paper dels serveis socials basics.

Tema 17. Serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents (Centre obert). Descripció. Objectius. Població destinatària. Activitats i nivells d'intervenció. Funció de l'educador/a social dels serveis socials basics en relació als centres oberts.

Tema 18. L'atenció social i sanitària integrada. Conceptes basics. Objectius. Situació general a Catalunya. L'atenció als menors. Paper de l'educador/a social.

Tema 19. La inclusió i l'exclusió social. Definició de conceptes. L'enfocament dels plans locals d'inclusió social. El paper dels serveis socials basics.

Tema 20. L'atur i la inserció sociolaboral dels joves. Recursos. El paper de l'administració local. Coordinació dels serveis socials amb els serveis d'inserció sociolaboral.

Tema 21. La problemàtica de l'habitatge a Catalunya. Normativa vigent. Competències de les diferents administracions.

Tema 22. La pobresa energètica. Concepte. Normativa vigent. Mesures i recursos per combatre-la. Paper dels serveis socials.

Tema 23. Indicadors de risc en les dones. La violència de gènere. Aspectes conceptuals i tipologies. Afectació en els menors. Intervenció dels serveis socials.

Tema 24. Les persones sense llar. Conceptualització. Procés d'exclusió i causes. Marc normatiu. Recursos. Paper dels serveis social basics.

Tema 25. Els serveis socials i l'atenció a les urgències socials en el context de l'atenció social bàsica. Concepte. Criteris d'actuació. Dispositius per abordar-la. Recursos.

Tema 26. La pobresa i l'exclusió social a Catalunya. Conceptualització. Causes. Indicadors de població en risc de pobresa o d'exclusió social. Mesures i recursos per abordar-la.

Tema 27. Situació de la pobresa alimentaria a Catalunya. Conceptualització. Causes. Mesures per a fer-hi front. Models d'actuació. El paper dels serveis socials basics.

Tema 28. Persones amb discapacitat. Legislació vigent. Competències de les diferents administracions. Serveis i recursos.

Tema 29. Funcions del/de la educador/a social en l'equip de serveis socials basics. Subjectes d'intervenció. La intervenció socioeducativa de l'educador/a social amb el menor, la família i l'entorn del menor.

Tema 30. El treball amb grups en el context dels serveis socials. Conceptualització. Metodologia d'intervenció. Tipologia de grups. L'avaluació de la intervenció grupal. Paper del/de la educador/a social.

Tema 31. El treball preventiu en la infància i l'adolescència. Conceptualització. Línies d'actuació.

Tema 32. La detecció de necessitats. Elements de priorització de necessitats i respostes. L'elaboració de propostes. Aspectes basics de la coordinació amb la resta de professionals.

Tema 33. Procés metodològic de la planificació. Aproximació a la realitat social. Formulació de les prioritats. Planejament. Programació. Execució. Avaluació.

Tema 34. El projecte educatiu individual. Aspectes que ha de contemplar el PEI.

Tema 35. Tècniques d'intervenció socioeducativa. Pla de treball. L'entrevista. Informe Social.

Tema 36. La intervenció de l'educador/a social dels serveis socials basics amb infants. Conceptualització. Tipus d'intervenció. Recursos i serveis. Treball en xarxa.

Tema 37. La intervenció de l'educador/a social dels serveis socials basics amb adolescents i joves. Conceptualització. Tipus d'intervenció. Recursos i serveis. Treball en xarxa.

Tema 38. La intervenció de l'educador/a social dels serveis socials basics en relació a l'àmbit escolar al territori.

Tema 39. La intervenció de l'educador/a socials dels serveis socials basics en relació a l'àmbit del lleure al territori.

Tema 40. La intervenció de l'educador/a socials dels serveis socials basics en relació a l'àmbit de la salut al territori.

Tema 41. El centre d'atenció i seguiment de drogodependències. Concepte i funcions. La relació de l'educador/a social per a la intervenció amb joves.

Tema 42. Justícia juvenil. Marc normatiu vigent. Delegat d'atenció al menor. Mesures alternatives a la privació de llibertat.

Tema 43. L'ètica en els serveis socials. Codis d'ètica en el treballador, en relació a l'usuari, a les institucions i altres professionals. La confidencialitat.

Tema 44. El treball en equip. Metodologia. Requisits. La negociació i l'establiment d'acords.

Tema 45. Les entitats del tercer sector de l'àmbit de la infància i adolescència. El seu paper en el camp social. Regulació de la cooperació amb l'administració municipal.

Tema 46. Polítiques d'igualtat de gènere. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat efectiva de dones i homes. La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 

Tema 47. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Evolució de la normativa. Procés de reconeixement de la dependència. Serveis destinats segons la normativa vigent.

Tema 48. contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el departament de Treball, afers socials i famílies i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.