agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Sant Carles de la Ràpita 2021

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 02/06/2021
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento Sant Carles de la Ràpita 2021

02/06/2021. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre para el Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita. Las bases de la convocatoria se pueden encontrar en la página web del Ayuntameinto de Sant Carles de la Ràpita.

El temario de la oposición es el siguiente:

Bloc 1. Matèries comuns

1. La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Principis generals. La reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.

2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties i suspensió dels drets i llibertats fonamentals. El Defensor del Poble.

3. El Govern i l’Administració.

4. La Corona. El Poder legislatiu. El Poder judicial.

5. L’organització territorial de l’estat. Les comunitats autònomes i l’Estatut d’autonomia de Catalunya. L’administració local.

6. L’acte administratiu: concepte, classes i elements de l’acte administratiu. Motivació, notificació i publicació dels actes administratius. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Actes nuls i anul·lables. Execució dels actes.

7. Principis generals del procediment administratiu. Normes reguladores. Dimensió temporal del procediment administratiu: dies i hores hàbils; còmput de terminis. Recepció i registre de documents.

8. Fases del procediment administratiu general. El silenci administratiu.

9. Recursos administratius. Concepte i classes. Peculiaritats en l’àmbit local. El recurs contenciós administratiu.

10. El personal al servei dels ens locals. Classes de personal. Règim de personal funcionari: drets i deures. Règim de personal laboral. Dret de sindicació. Règim d’incompatibilitats. Règim disciplinari.

11. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial.

12. L’administració local. Concepte. Principis constitucionals. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. El règim local català. L’organització comarcal de Catalunya.

13. La província en el règim local: concepte i elements. Organització provincial i competències Les comarques. Les vegueries.

14. El municipi: concepte i elements. Organització municipal. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Competències i funcionament. El terme municipal. La població. L’empadronament. Drets i deures dels veïns.

15. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Sessions. Debat i votació al ple. Actes i certificacions d’acords. Impugnació d’actes i acords. Règim jurídic.

16. Ordenances i Reglaments de les Entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i aprovació. Les ordenances, els reglaments i els bans.

17. Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic, béns patrimonials, béns demanials.

18. Hisendes locals. Classificació dels ingressos. Ordenances fiscals. Els pressupostos locals. 19. Impostos municipals. Anàlisi de les principals figures. Taxes. Contribucions especials. Preus públics.

Bloc 2. Matèries específiques

1. La legislació urbanística a Catalunya.

2. La distribució de competències entre l’Estat, les Comunitats Autònomes i Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

3. La Llei de sòl i rehabilitació urbana.

4. La Llei d’Urbanisme a Catalunya. Finalitats. Estructura i principis informadors.

 5. El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació urbanística.

6. Sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques.

7. Drets i deures dels propietaris del sòl urbà.

8. Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques.

9. Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques.

10. Drets i deures dels propietaris del sòl urbanitzable i no urbanitzable.

11. Instruments de planejament urbanístic general. Classes i determinacions.

12. Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes i determinacions.

13. Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. Competències per a la seva aprovació.

14. Vigència dels instruments de planejament urbanístic. Executivitat. Obligatorietat. La declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació.

15. Els sistemes generals i locals en el planejament urbanístic. L’obtenció de sistemes dotacionals segons les classes de sòl.

16. Concepte de zona. Paràmetres urbanístics.

17. L’habitatge protegit en el planejament urbanístic.

18. El certificat d’aprofitament urbanístic. Contingut i procediment.

19. El visat col·legial.

20. L'execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons d'actuació urbanística i la seva delimitació.

21. Els sistemes d’actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.

22. L’execució de sistemes no inclosos en polígons ni unitats d’actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.

23. El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

24. La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació.

25. El sistema d'expropiació. Concepte i procediments.

26. Els convenis urbanístics. Concepte, règim jurídic i tipus.

27. La Llei d'Expropiació Forçosa. Causes. Objecte. El Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa.

28. La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l’acció urbanística. El principi constitucional. Instruments. Cessió obligatòria de part de l’aprofitament urbanístic.

29. El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic, l’equidistribució de beneficis i càrregues. L’aprofitament urbanístic.

30. Instruments de política de sòl i habitatge I. Reserves de terrenys. Els patrimonis municipals de sòl i habitatge. Constitució, béns que l’integren i destí.

31. Instruments de política de sòl i habitatge II. Drets de tempteig i retracte. Obligació d’edificar i d’urbanitzar i conseqüències de l’incompliment d’aquesta obligació.

32. El projecte de reparcel·lació. Contingut i criteris.

33. El projecte d'urbanització. Continguts i criteris.

34. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió.

35. Valoració del sòl urbanitzat.

36. Valoració del sòl rural.

37. El valor de l’aprofitament urbanístic. El valor de repercussió.

38. Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques. Actes subjectes a comunicació prèvia. Actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia.

39. Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel·les.

40. La primera ocupació i utilització dels edificis. Naturalesa i procediment per a l’atorgament.

41. La revisió d’ofici de les llicències urbanístiques. La protecció de la legalitat urbanística. L’activitat inspectora. Actes d’inspecció.

42. Condicions d'Habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d'habitabilitat objectiva.

43. El Codi Tècnic de l'Edificació. Règim d'aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives.

44. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE.

45. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB SI.

46. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització. CTE DB SUA.

47. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.

48. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de protecció enfront al soroll. CTE DB HR.

49. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques d’estalvi energètic. CTE DB HE.

50. Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques. Codi d’accessibilitat de Catalunya. Urbanisme de gènere.

51. El Decret d'ecoeficiència dels edificis. Edificis de consum gairebé nul. Normativa nZEB. Objectius de desenvolupament sostenible.

52. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d'execució.

53. Protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d'obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat.

54. Protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

55. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.

56. El projecte d’obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes.

57. El projecte d’obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions.

58. El projecte d’obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

59. Els contractes d’obres. Procediments i formes d’adjudicació.

60. Els Plecs de condicions tècniques en els procediments de contractació.

61. La modificació del contracte d’obres.

62. Els contractes dels serveis. Procediments i formes d’adjudicació.

63. La realització i la supervisió dels projectes. Fases i documentació. Bases legals de la supervisió. Aspectes que cal considerar en l’informe de supervisió.

64. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. Modificacions d’obra i projectes reformats. Revisió de preus.

65. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions.

66. La Llei d'ordenació de l'edificació (LOE): els agents de l'edificació. Responsabilitats.

67. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i en els edificis d’ús privat.

68. La Llei de l’habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de l’habitatge.

69. Habitatges de protecció oficial de promoció pública. Concepte i classes. Superfície i requisits. Competències. Legislació que cal aplicar. Promoció directa i promoció convinguda.

70. El finançament de les inversions en obres i serveis de titularitat municipal.

71. Principals característiques de l’ordenació urbanística de Sant Carles de la Ràpita i del planejament urbanístic vigent.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.