agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayto Sarrià de Ter 2021

Oposiciones de Arquitectos Ayto Sarrià de Ter 2021

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 06/05/2021
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayto Sarrià de Ter 2021

06/05/2021. El Ayuntamiento de Sarrià de Ter convoca 1 plaza de Arquitecto mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. Pues consultar las bases de la convocatoria en el BOP de Girona del 19 de abril de 2021.

El temario de la oposición es el siguiente:

Temari general

1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

2. El Govern en el sistema constitucional espanyol: Composició i, funcions. El control parlamentari del Govern.

3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.

4. El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets-Llei. El reglament.

6. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

7. L'Administració General de l'Estat: regulació, característiques generals i principis d'organització. Òrgans superiors i òrgans directius. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes.

8. Les Comunitats Autònomes: organització i competències. Vies d'accés a l'autonomia. Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.

9. El Municipi: concepte i elements. La regulació de les competències a la Llei de Bases de Règim Local. L'organització municipal.

10. L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.

11. El ciutadà com a administrat: concepte i classes. La capacitat dels administrats i les seves causes modificatives. Drets dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques.

12. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.

13. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.

14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

15. L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.

16. Disposicions generals sobre els procediments administratius i normes reguladores dels diferents procediments. Classes d'interessats en el procediment. Drets dels administrats. La iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Terminis: còmput, ampliació i tramitació d'urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.

17. L'administració electrònica: pilars i principis. Drets dels ciutadans a relacionarse amb les administracions públiques per mitjans electrònics. El règim jurídic de l'administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya. L'expedient electrònic.

18. El bon govern. Ètica, valors i transparència dels poders públics. Accés a la informació pública.

Temari específic

19. La legislació urbanística a Catalunya.

20. La distribució de competències entre l’Estat, les Comunitats Autònomes i l’Administració Local en matèria d’urbanisme.

21. El Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.

22. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme a Catalunya. Finalitats. Estructura i principis informadors.

 23. El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació urbanística.

24. Sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

25. Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

26. Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

27. Instruments de planejament urbanístic general. Classes i determinacions.

28. Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes i determinacions.

29. Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. Competències per a la seva aprovació.

30. Vigència dels instruments de planejament urbanístic. Executivitat. Obligatorietat.

31. La declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació.

32. Els sistemes generals i locals en el planejament urbanístic. L’obtenció de sistemes dotacionals segons les classes de sòl.

33. L’habitatge protegit en el planejament urbanístic.

34. El certificat d’aprofitament urbanístic. Contingut i procediment.

35. L’execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons d’actuació urbanística i la seva delimitació.

36. Els sistemes d’actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.

37. L’execució de sistemes no inclosos en polígons ni unitats d’actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.

38. El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

39. La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació.

40. El sistema d’expropiació. Concepte i procediments.

 41. La Llei d’Expropiació Forçosa. Causes. Objecte. El Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa.

42. Els convenis urbanístics. Concepte, règim jurídic i tipus.

43. La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l’acció urbanística. El principi constitucional. Instruments. Cessió obligatòria de part de l’aprofitament urbanístic.

44. El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic, l’equidistribució de beneficis i càrregues. L’aprofitament urbanístic.

45. Instruments de política de sòl i habitatge. Reserves de terrenys. Els patrimonis municipals de sòl i habitatge. Constitució, béns que l’integren i destí.

46. Instruments de política de sòl i habitatge. Drets de tempteig i retracte. Obligació d’edificar i d’urbanitzar i conseqüències de l’incompliment d’aquesta obligació.

47. El projecte de reparcel·lació. Contingut i criteris.

48. El projecte d’urbanització. Continguts i criteris.

49. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió.

50. Valoració del sòl urbanitzat.

51. Valoració del sòl rural.

52. El valor de l’aprofitament urbanístic. El valor de repercussió.

53. Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques.

54. Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel·les.

55. Comunicació prèvia i llicència de primera ocupació. Naturalesa i procediment per a l’atorgament.

56. La revisió d’ofici de les llicències urbanístiques.

57. Condicions d’habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d’habitabilitat objectiva.

58. Comunicació prèvia i Declaració responsable de les activitats innòcues i baix risc regulades en la Llei 16/2.015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica..

59. Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya.

60. El Decret d’ecoeficiència dels edificis.

61. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d’execució.

62. Protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.

63. Protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

64. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.

65. El projecte d’obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes.

66. El projecte d’obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions.

67. El projecte d’obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

68. Els contractes d’obres. Procediments i formes d’adjudicació.

69. Els Plecs de prescripcions tècniques en els procediments de contractació.

70. La modificació del contracte d’obres.

71. Els contractes dels serveis. Procediments i formes d’adjudicació.

72. La realització i la supervisió dels projectes. Fases i documentació. Bases legals de la supervisió. Aspectes que cal considerar en l’informe de supervisió.

73. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions.

74. La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE): els agents de l’edificació responsabilitats.

75. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i en els edificis d’ús privat.

76. La Llei de l’habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de l’habitatge.

77. Habitatges de protecció oficial de promoció pública. Concepte i classes. Superfície i requisits. Competències. Legislació que cal aplicar.  

78. Condicions acústiques en els edificis. Normativa sobre aïllament acústic: directrius generals en l’edificació. Condicions exigibles als elements constructius i a les instal·lacions. El soroll aeri i el soroll d’impacte. Compliment i control. Tipus d’assaigs de verificació in situ i en laboratori.

79. Protecció contra incendis en edificis de pública concurrència. Normativa sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis. Àmbit i règim aplicable.

80. Prevenció i protecció de riscs en la construcció: demolicions i enderrocs. Operacions prèvies: tipus, riscs i mesures preventives. Buidatge, rases, pous i fonamentacions. Descripció de les operacions, els riscs i les mesures preventives. Estructures: tipus, riscs i mesures preventives.

81. El control de qualitat de l’edificació. Documentació de projecte, d’execució i d’obra acabada. Segells i marques de qualitat. Productes amb certificats de conformitat a normes. Productes amb distintius de qualitat.

82. Gestió de residus de la construcció: normativa vigent. Elements de construcció reutilitzables. Materials per a reciclatge. Materials potencialment perillosos. Recomanacions per a l’execució material de la construcció. Aspectes pràctics de la gestió de residus. Costos d’enderrocs i reciclatge.

83. El Pla General d’ordenació urbanística de Sarrià de Ter: Polígons d’actuació Urbanística i Plans Especials.

84. El Pla General d’ordenació urbanística de Sarrià de Ter: ordenació de les diferents zones en sòl urbà.

85. El Pla General d’ordenació urbanística de Sarrià de Ter: ordenació de les diferents zones en sòl no urbanitzable.

86. Condicions tèrmiques en els edificis. Normativa sobre aïllament tèrmic: definicions, classificació climàtica, requeriments exigibles i verificació. Tipus d’aïllaments tèrmics més habituals en edificació. Lloc de col·locació més idoni.

87. Conceptes de manteniment, conservació i reparació per a edificis públics. Variacions segons la tipologia funcional i de la construcció. Les intervencions de manteniment, conservació, reparació i adequació d’ús per a edificis públics historicoartístics. Adaptació del manteniment a un edifici en ús.

88. El Pla Territorial Parcial de les comarques gironines.

89. Condicions de seguretat que cal reflectir en el projecte d’un edifici i catalogat com a historicoartístic. Organització de la seguretat en obra. Estudis i plans de seguretat. Normativa legal aplicable. Llibre d’incidències.

90. El Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Girona.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.