agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Ingenieros Técnicos Agrónomos L´Hopsitalet de Llobregat 2021

Especialidad: A Aplica a todas las Especialidades
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 11/03/2021
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Ingenieros Técnicos Agrónomos L´Hopsitalet de Llobregat 2021

11/03/2021. El DOGC publica la convocatoria de una plaza de Titulado Medio Universitario de la especialidad de Agronomía a través del sistema de concurso-oposición.

24/12/2020. El Ayuntamiento de L´Hospitalet de Llobregat convoca una plaza de Titulado Medio Universitario de la especialidad de Agronomía a través del sistema de concurso-oposición.

El temario de la oposición es el siguiente:

Tema 1. La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

Tema 2 L’elaboració de les lleis. Lleis orgàniques. Tipus de lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis de delegació o transferència. Lleis d’harmonització. Decrets lleis i decrets legislatius.

Tema 3 L’organització territorial de l’Estat: Principis generals. L’administració local. Les Comunitats Autònomes.

Tema 4 L'Estatut d'autonomia de: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. El govern local: Organització territorial local. Organització del govern local de Catalunya.

Tema 5 Règim d’organització dels municipis de gran població: Àmbit d’aplicació. Organització i funcionament dels òrgans municipals. Organització territorial i participació ciutadana de l’ajuntament de L’Hospitalet. Els districtes. El Consell Social de la Ciutat.

Tema 6 Procediment administratiu: Inici, instrucció i finalització. Interessats en el procediment. Recursos administratius. Protecció de dades de caràcter personal: Principis de la protecció de dades. Drets de les persones.

Tema 7 Exercici del dret d’accés a la informació pública. Transparència activa – portal de transparència de l’Ajuntament. Registre de grups d’interès. Codi de bona conducta. Cartes de serveis.

Tema 8 Comunicacions i notificacions electròniques. Transmissions de dades entre Administracions Públiques. Esquema nacional d’Interoperabilitat i Esquema Nacional de Seguretat. La Seu Electrònica. Serveis de tramitació de la Seu. Informació disponible a la Seu.

Tema 9 El pressupost municipal. Procediment d’elaboració. Contingut dels pressupostos municipals. Estructura dels estats d’ingressos i despeses. Modificacions de crèdits.

Tema 10 L'estatut bàsic de l'empleat públic: El personal al servei de les administracions públiques Situacions administratives: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions, excedència, suspensió de funcions. La seguretat i salut en el treball: Dret a la protecció davant dels riscos laborals.

Tema 11 Igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d’actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals a Catalunya. Contractació del sector públic. Plans d’igualtat i accions transversals.

Tema 12 Principis de la tributació local. Imposició i ordenació dels tributs locals: ordenances fiscals: Contingut, elaboració, publicació i publicitat.

TEMARI ESPECÍFIC

Tema 1. La protecció de la salut en el marc del sistema sanitari.

Tema 2. La Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya. Marc jurídic i competencial dels municipis en matèria de salut pública a Catalunya.

Tema 3. La salut i els seus determinants. Concepte de salut i els factors que la determinen.

Tema 4. L'Agència de Salut Pública de Catalunya. Estructura orgànica i organització territorial bàsica.

Tema 5. Conceptes bàsics sobre Epidemiologia i Salut Pública. La vigilància de la salut pública aplicada a la salut ambiental.

Tema 6. Definicions conceptuals de salut, salut pública, promoció de la salut, prevenció, educació per a la salut i vigilància de la salut.

Tema 7. Diferència entre risc i perill. Anàlisi del risc.

Tema 8. Els plans municipals de salut pública i benestar: bases per al seu disseny i implementació.

Tema 9. Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017 -2021: objectius estratègics, finalitats del Pla i principals línies d’intervenció.

Tema 10. Higiene alimentària, concepte i objectius. Importància de la innocuïtat dels aliments per a la salut.

Tema 11. La seguretat alimentària municipal: marc normatiu, competències municipals i possibles actuacions.

Tema 12. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries. Mesures de prevenció. Etiquetatge d’al·lèrgens i normativa bàsica aplicable

Tema 13. Manipulació d’aliments. Riscos associats. Formació de manipuladors.

Tema 14. L’organització del control sanitari dels aliments a Catalunya. Registre i autorització dels establiments alimentaris en l’àmbit local minoristes i restauració. Autoritats competents responsables del control oficial dels aliments. Mesures cautelars en cas de possible risc per a la salut. Principi de cautela i protecció de la salut del consumidor.

Tema 15 Condicions sanitàries aplicables a la venda minorista, la venda no sedentària i venda domiciliària d’aliments.

Tema 16. Condicions sanitàries aplicables a la restauració col·lectiva.

Tema 17. La traçabilitat alimentària. Objectius. Obligacions dels operadors d’establiment minoristes i restauració col·lectiva. La informació adreçada al consumidor. Etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.

Tema 18. Els contaminants físics, químics i microbiològics i naturals dels aliments. Origen, significació, prevenció i control. Al·lèrgens. Les toxiinfeccions alimentàries. Prevenció i control.

Tema 19. Principis, conceptes i mètodes del sistema d’anàlisi de perills i punts de control crítics (APPCC).

Tema 20. Procediment oficial per a la presa de mostres alimentàries i el seu posterior control analític.

Tema 21. La contaminació acústica: tècniques per a l’avaluació de la contaminació acústica. Instruments de mesura. Tractament de la informació.

Tema 22. Prevenció i control de la legionel·losi d’acord amb el RD 865/2003 i el Decret 352/2004. Competències municipals.

Tema 23. RD 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Tema 24. Condicions tècniques i sanitàries dels establiments de pírcing i tatuatge.

Tema 25. Regulació de la tinença d’animals domèstics i de companyia.

Tema 26. Gossos potencialment perillosos. Definició. Normativa aplicable. Llicència municipal.

Tema 27. Nuclis zoològics. Normativa d’aplicació a Catalunya.

Tema 28. Control de plagues; procediments de control basats en la lluita integrada.

Tema 29. Plagues emergents: El mosquit tigre; actuacions de control al municipi.

Tema 30. Mesures de control i riscos per a la salut de les aus urbanes. Tipus d’aus urbanes i perills per a la salut.

Tema 31. Colònies de gats urbans o els seus riscos per a la salut i mesures de control.

Tema 32. Control de la salubritat de les instal·lacions esportives i control sanitari de les piscines d’ús públic.

Tema 33. Les aigües de consum humà. Normativa comunitària, estatal i autonòmica que les regula. La vigilància, l’autocontrol i el control oficial de les aigües de consum humà. Sistema Nacional de Agua de Consumo (SINAC).

Tema 34. Aspectes sanitaris de les aigües de proveïment públic.Condicions higièniques i sanitàries dels subministraments. Principals malalties de transmissió hídrica. Les xarxes de vigilància de la contaminació d’aquestes aigües. Contaminants emergents a les aigües de consum.

Tema 35. Aspectes sanitaris de les aigües residuals. La reutilització d’aigües residuals depurades. Mesures de prevenció del risc.

Tema 36. Legionel·losi. Legislació bàsica aplicable. Epidemiologia. Impacte de la malaltia a nivell estatal i autonòmic. Competències de les administracions autonòmica i local en prevenció i control de la legionel·losi.

Tema 37. Instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi. Legislació bàsica aplicable. Tipus. Competències, responsabilitats i gestió. Estratègies de prevenció de la transmissió de legionel·losi.

Tema 38. Instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi. Legislació bàsica aplicable. Tipus. Competències i responsabilitats, gestió. Estratègies de prevenció de la transmissió de legionel·losi.

Tema 39. Centres d’atenció personal: tatuatges, pírcings i micropigmentació. Riscos associats. Normativa reguladora. Condicions tècniques i sanitàries. Control i inspecció sanitària.

Tema 40. Policia sanitària mortuòria. Normativa reguladora.Serveis i competències d’àmbit local.

Tema 41. Sorreres infantils. Avaluació de la salubritat. Riscos per a la salut associats a aquests espais. Mesures preventives i correctores.

Tema 42. La contaminació acústica: Mapes de capacitat acústica. Mapes estratègics de soroll. Criteris per a la seva elaboració. Les seves aplicacions i el seu ús com a eina de gestió.

Tema 43. La contaminació odorífera: conceptes bàsics.Principals activitats i fonts emissores d’olor. Mesures de prevenció, correcció i control del seu impacte. Tècniques per a la determinació analítica de les unitats d’olor.

Tema 44. La contaminació atmosfèrica en àrees urbanes i en àrees rurals. Principals contaminants i fonts d’emissió. Factors que hi intervenen. Efectes de la contaminació en la salut. Estratègies per a la seva reducció.

Tema 45. Les piscines d’ús públic. Competències dels ens locals. Avaluació higiènica i sanitària. Principals riscos per a la salut. L’autocontrol en les piscines d’ús públic.

Tema 46. El Laboratori municipal de salut pública. Principals tècniques d’anàlisi.

Tema 47. Ordenança municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet en matèria d’insalubritat.

Tema 48. La nova ordenança municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet d’animals de companyia: cens i identificació. Normes sanitàries

 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.