agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Lloret de Mar 2020

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 25/03/2020
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Lloret de Mar 2020

25/03/2020. El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona). Las bases y el temario se encuentran disponibles en el BOP de Girona de 3 de marzo de 2020.

TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE LLORET DE MAR (último temario publicado, 2020)

1. La Constitució espanyola de 1.978. Estructura i principis Generals. Drets i deures fonamentals.

2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

3. Potestat reglamentària a l’àmbit local: Ordenances i Reglaments. Procediment d’elaboració i d’aprovació. Els Bans.

4. Organització municipal: Òrgans necessaris i complementaris. Breu estudi d’aquests. Atribucions dels òrgans necessaris.

5. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: Convocatòria i ordre del dia. Debats, votacions i quòrums. Actes i certificats d'acords.

6. El procediment administratiu comú: Concepte d’interessat. Fases del procediment.

7. L’obligació de resoldre i el silenci administratiu. Els recursos administratius.

8. Contractació administrativa: Concepte de contracte administratiu. Diferents tipus de contractes administratius. Contractes subjectes i no subjectes a regulació harmonitzada.

9. La selecció del contractista: Procediments i tràmits a utilitzar en els contractes subjectes a regulació harmonitzada.

10. Formes de gestió del servei públic. Gestió directa i indirecta.

11. Drets i deures dels empleats públics.

12. Hisendes locals: Recursos dels municipis. Els tributs propis dels municipis: Impostos, taxes i contribucions especials. 

TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE LLORET DE MAR (último temario publicado, 2020)

13. Text Refós de la Llei del sòl i Rehabilitació Urbana. Situacions bàsiques del sòl.

14. Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Règim urbanístic i classificació del sòl. Concepte de sòl Urbà. Sol urbà no consolidat i consolidat.

15. Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Serveis urbanístics bàsics . Concepte de solar.

16. Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Directrius i Regles d’interpretació del planejament urbanístic.

17. Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Figures de planejament urbanístic. Classificació, jerarquia i tipus de sòl que desenvolupen.

18. Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Reserves per a sistemes urbanístics generals i locals.

19. Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Règim d’ús provisional del sòl.

20. Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Efectes del planejament urbanístic sobre les construccions i els usos preexistents.

21. Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Llicències urbanístiques.

22. Reglament obres protecció de la legalitat urbanística. Ordres d’execució i supòsits de ruïna.

23. Reglament obres protecció de la legalitat urbanística. Actes de conservació, rehabilitació i protecció urgents.

24. Reglament obres protecció de la legalitat urbanística. Infraccions urbanístiques i responsabilitat.

25. Reglament obres protecció de la legalitat urbanística. Sancions.

26. Pla Territorial Parcial de les comarques gironines. Categories del sòl.

27. Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. Règim d’ús del sòl no urbanitzable costaner.

28. Pla d’ordenació urbanística municipal de Lloret de Mar. Sistemes urbanístics. Disposicions Generals i classificació.

29. Pla d’ordenació urbanística municipal de Lloret de Mar. Sistema d’espais lliures i sistema d’equipaments.

30. Reglament de Domini Públic Hidràulic . Obres i Construccions en Zona de flux preferent i zona inundable.

31. Distàncies de protecció i servitud en la llei de costes.

32. Distàncies de protecció en la llei de carreteres.  

33. Avaluació ambiental. Àmbit d’aplicació de l’avaluació d’Impacte ambiental de projectes .

34. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Obres locals. Classes i règim.

35. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Projectes d’obres locals ordinàries. Classificació. Unitat i fraccionament.

36. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Avantprojectes i bases tècniques.

37. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Obres locals. Aprovació, modificació i revisió dels projectes d’obres locals ordinàries.

38. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Execució i direcció de les obres.

39. Patrimoni de les Administracions públiques. Definició Be patrimonial i be demanial.

40. Contractes d’obres del sector públic. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència de la contractació.

41. Contracte d’obres. Actuacions preparatòries.

42. Contractació d’obres. Execució del contracte d’obres.

43. Contracte d’obres. Modificació del contracte d’obres

44. Contracte d’obres. Compliment del contracte i liquidació del contracte.

45. Documentació necessària per l’execució d’una obra. Prèvia a l’inici i a l’inici de l’obra.

46. Documentació necessària per l’execució d’una obra. Durant l’execució, per la recepció i pel tancament.

47. Llei d’ordenació de l’edificació. Principis generals. Agents de l’edificació. Responsabilitats i garanties.

48. Patrimoni arquitectònic. Normes de protecció d’edificis.

49. Obligació i contingut de la Inspecció Tècnica dels edificis.

50. Decret d’habitabilitat.

51. Normativa d’aplicació a Catalunya d’ecoeficiència en els edificis.

52. Llei de supressió de barreres arquitectòniques a les edificacions.

53. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i Estudi de Seguretat i Salut. Àmbit d’aplicació.

54. El tractament de residus de construcció segons la normativa vigent.  

55. La gestió de residus d’amiant.

56. Desenvolupament i control de les obres. El control de qualitat.

57. El Codi Tècnic de l’Edificació. Disposicions generals. Àmbit d’aplicació.

58. El Codi Tècnic de l’Edificació. Document bàsic de seguretat d’ús i accessibilitat. DA DB-SUA/2

59. El Codi Tècnic de l’Edificació. Document bàsic de seguretat en cas d’incendi.

60. Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Distàncies de recorreguts d’evacuació.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2020 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.