agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Palau-Solità i Plegamans 2020

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 28/02/2020
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Ayto. Palau-Solità i Plegamans 2020

28/02/2020. Publicado el anuncio de la convocatoria de 1 plaza libre (más las vacantes que se puedan producir al finalizar el proceso de selección) de Arquitecto Técnico para el Ayuntamiento de Palau-Solità i Plegamans (Barcelona). Las bases y el temario se encuentran disponibles en BOP de Barcelona de 12 de febrero de 2020.

El temario de esta oposición es el siguiente:

TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (último temario publicado, 2020)

1. La Constitució espanyola de 1978. Principis constitucionals

2. El poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial.

3. Organització territorial de l'Estat. L’Administració Local. El Règim Local.

4. El municipi. Concepte. Elements. El terme municipal. La població. L'empadronament.

5. Organització municipal. Els òrgans municipals. Competències. Organització i funcionament de l'Ajuntament.

6. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats dels acords.

7. Potestat reglamentària en l’Administració Local. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d'elaboració i d'aprovació.

8. El personal al servei de l'Administració Pública Local. Drets i deures. Règim d'incompatibilitats.

9. Els béns de les entitats locals.

10. Els contractes administratius en l'àmbit local. Classificació dels contractes i règim jurídic. La selecció del contractista: formes i procediments d’adjudicació.  

11. Les hisendes locals. Els pressupostos locals.

12. L'acte administratiu. Concepte. Classes. Eficàcia.

13. El procediment administratiu. L'expedient. Fases del procediment. Recursos.

14. Concepte i contingut dels documents propis de l'Administració: dictàmens, decrets, propostes de resolució, comunicacions, notificacions, informes.

TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO TÉCNICO
AYUNTAMIENTO DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (último temario publicado, 2020)

1. Figures del planejament urbanístic. Plans d’ordenació urbanística municipal.

2. El Pla general de Palau -solità i Plegamans. POUM aprovat definitivament per la CTUB de 23 d’abril de 2.015 i publicat el 30 d’octubre de 2015.

3. Programes d’actuació urbanística municipal.

4. Normes de planejament urbanístic.

5. Plans parcials urbanístics.

6. Plans de millora urbana. Catàlegs de béns protegits i ordenances municipals.

7. Vigència i revisió del planejament urbanístic.

8. Règim urbanístic del sòl. Classificació.

9. Reserves per a sistemes urbanístics generals i locals.

10. Instruments de gestió urbanística: Estatus i Bases d’Actuació, projectes de reparcel·lació urbanística.

11. Drets i deures dels propietaris.

12. Projectes d’urbanització

13. Les llicències urbanístiques i comunicacions prèvies. Naturalesa jurídica. Actes subjectes. Règim jurídic i procediment d’atorgament.

14. La via pública. Visites d’inspecció.

15. Les instal·lacions urbanes, rases i canalitzacions. Normativa d'aplicació.

16. Obres sense llicència, ordres de paralització o suspensió d’obres.

17. Restauració de la legalitat urbanística alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. Disciplina urbanística: infraccions urbanístiques, sancions, persones responsables i òrgans competents en els procediments sancionadors.

18. Comunicació prèvia d’ús i primera ocupació.

19. Inspecció urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions.

20. Llicències en sòl urbanitzable i no urbanitzable.

21. Ordres d’execució i supòsits de ruïna.

22. Projectes d’urbanització. Confecció, tramitació i execució. 

23. Llei d'ordenació de l'edificació. Disposicions general i addicionals exposició de motius.

24. Llei d'ordenació de l'edificació. Exigències tècniques i administratives.

25. Llei d'ordenació de l'edificació. Agents.

26. Llei d'ordenació de l'edificació. Responsabilitats i garanties

27. Patologies en l’edificació.

28. Accessibilitat a l’edificació de nova construcció, gran rehabilitació i existent

29. Control de qualitat en l’edificació.

30. Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges.

31. Seguretat i Salut en les obres de construcció. Disposicions generals. Coordinadors. Estudi de Seguretat i Salut. Estudi bàsic de Seguretat i Salut. Pla de Seguretat i Salut en el treball.

32. Principis generals aplicables al projecte i durant l’execució de l’obra. Obligacions del Coordinador, dels contractistes i sot contractistes, dels treballadors autònoms. Drets dels treballadors.

33. Disposicions mínimes de seguretat i salut que hauran d’aplicar -se en les obres, tant en els llocs de treball en les obres, com en l’interior i exterior dels locals.

34. El projecte d'obres ordinàries municipals. Redacció de projectes d’obres. Tramitació administrativa.

35. Requisits per a contractar amb l’Administració. Capacitat i solvència de les empreses. Classificació i registre d’empreses. Prestació de garanties.

36. De les actuacions relatives a la contractació: Plec de clàusules administratives. Plec de prescripcions tècniques.

37. El contracte d’obres: disposicions generals. Actuacions administratives preparatòries. Procediment i formes d’adjudicació.

38. L'execució d'obres municipals. Les certificacions d'obra.

39. La direcció d’obra. Funcions dels diferents agents que intervenen. Les ordres de la direcció. Naturalesa, forma i contingut. Funcions, responsabilitat i competències segons las respectives normatives professionals.

40. El control de preus de la construcció. Preus unitaris. Preus auxiliars. Costos directes i indirectes. Pressupost d’execució material i de contracte. Despeses generals i Benefici industrial d’obra.

41. Acabament i recepció de l’obra. Garantia. Liquidació.

42. Les xarxes de clavegueram. Tipologies i sistemes constructius per la recollida de les aigües pluvials i residuals.

43. El manteniment de la xarxa de clavegueram a Palau -solità i Plegamans.

44. Ordenança Municipal sobre la garantia de reposició d'elements urbanístics en les construccions, instal·lacions i obres, aprovada definitivament per la Corporació el 26 d'Abril del 2007.

45. Ordenança Municipal per a la gestió de residus de la construcció, aprovada definitivament per la Corporació el 29 de Maig del 2008.

47. Ordenança Municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d’Energia Solar Tèrmica, aprovada definitivament per la Corporació el 26 d’agost del 2009.

48. Ordenança municipal de guals, aprovada definitivament per la Corporació el 28 d’octubre de 2010.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.