agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayuntamiento de Lugo 2020

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento de Lugo 2020

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 19/12/2019
Plazas: 2
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento de Lugo 2020

El BOE publica el anuncio de la convocatoria de 2 plazas de Arquitecto para el Ayuntamiento de Lugo. Las bases y el temario se encuentran disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo de 20 de abril de 2019.

TEMARIO ARQUITECTO AYUNTAMIENTO DE LUGO (último temario publicado, 2019)

MATERIAS COMUNES

TEMA 1.- A Constitución española de 1978: estrutura e contido. A reforma constitucional. A Coroa. Sucesión. O Rei: as súas funcións.

TEMA 2.- Dereitos fundamentais e liberdades públicas.

TEMA 3.- As Cortes Xerais. As funcións das Cortes. O funcionamento das Cortes.

TEMA 4.- O Goberno e a Administración. O Goberno: composición e funcións. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais.

TEMA 5.- O poder xudicial. O Consello Xeral do Poder Xudicial. O Tribunal Constitucional. Organización e funcións. Recursos e procesos ante o Tribunal Constitucional.

TEMA 6.- A Comunidade Autónoma Galega. O Estatuto de autonomía. O Parlamento de Galicia.

TEMA 7.- Administración autonómica de Galicia. Organización e estrutura básica.

TEMA 8.- O réxime local español. Principios constitucionais. As entidades locais: a provincia e outras entidades locais.

TEMA 9.- O municipio. Poboación e termo municipal. Organización e competencias. Servizos municipais.

TEMA 10.- O municipio de Lugo. Organización municipal específica: Pleno, Alcalde, Xunta de Goberno Local, tenentas e tenentes de Alcalde e concelleiras e concelleiros delegados. Comisións do Pleno e outros órganos complementarios. Poboación e termo municipal.

TEMA 11.- Bens, actividades e servizos das entidades locais. A contratación local. O persoal ao servizo das entidades locais.

TEMA 12.- A potestade regulamentaria dos entes locais. Regulamento orgánico. Ordenanzas, regulamentos e bandos. Procedemento de elaboración e aprobación. Límites da potestade regulamentaria.

TEMA 13.- O procedemento administrativo común. Principios. Estrutura.

TEMA 14.- O procedemento administrativo común: fases.

TEMA 15.- Procedemento administrativo sancionador.

TEMA 16.- A responsabilidade patrimonial da Administración pública. Especial referencia á Administración local.

TEMA 17.- A revisión dos actos administrativos. Os recursos administrativos. A xurisdición contenciosoadministrativa: o recurso contencioso-administrativo.

TEMA 18.- As facendas locais. Recursos das facendas locais. Especial referencia aos recursos do municipio. O orzamento das entidades locais. Contido e aprobación. Control e fiscalización do gasto público

MATERIAS ESPECÍFICAS

PRIMEIRA PARTE

Tema 1.- A Lei 38/1999, de ordenación da edificación: disposicións xerais; esixencias técnicas e administrativas da edificación.

Tema 2.- A Lei 38/1999, de ordenación da edificación: axentes da edificación. Responsabilidades e garantías.

Tema 3.- Normativa sobre condicións mínimas de habitabilidade das vivendas de Galicia. Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia. Aplicación no concello de Lugo.

Tema 4.- Condicións de accesibilidade e supresión de barreiras: no Estado na Comunidade Autónoma de Galicia e no Concello. Real decreto 173/2010, do 19 de febreiro, que modifica o CTE, aprobado por R.d. 314/2006, do 17 de marzo, en materia de accesibilidade (DB SUA). Ordenanza municipal de supresión de barreiras arquitectónicas (BOP. 15/07/97, BOP. 28/12/04 e BOP 18/12/13). Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade Comunidade Autónoma de Galicia. Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da lei. Aplicación no concello de Lugo para a edificación.

Tema 5.- Condicións de accesibilidade e supresión de barreiras: no Estado na Comunidade Autónoma de Galicia e no Concello. Real decreto 173/2010, do 19 de febreiro, que modifica o CTE, aprobado por R.d. 314/2006, do 17 de marzo, en materia de accesibilidade (DB SUA). Ordenanza municipal de supresión de barreiras arquitectónicas (BOP. 15/07/97, BOP. 28/12/04 e BOP 18/12/13). Lei 10/2014, de 3 de decembro, de accesibilidade Comunidade Autónoma de Galicia. Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da lei. Aplicación no concello de Lugo para as urbanizacións.

Tema 6.- Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.

Tema 7.- Normativa sobre protección ambiental en Galicia. Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia, e normativa que a desenvolve.

Tema 8.- Actividades: licenza, comunicación previa, declaración responsable. Decreto 442/1992, da avaliación do impacto ambiental de Galicia, e Decreto 327/1991, do 4 de outubro, da avaliación de efectos ambientais para Galicia. Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. Decreto 144/2016 polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos. Regulación segundo a Lei 2/2016 do solo de Galicia e o Decreto 143/2016 polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016 do solo de Galicia.

Tema 9.- Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade: plans de ordenación dos recursos naturais; protección de espazos; espazos protexidos Rede Natura 2000.

Tema 10.-. Protección contra incendios nos edificios. R. d. 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o código técnico da edificación: DB-SI (seguridade en caso de incendio). R. d. 2267/04, do 3 de decembro, Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais. Aplicación no concello de Lugo.

Tema 11 .- Condicións acústicas nos edificios. Real decreto 1675/2008, do 17 de outubro, polo que se modifica o Real decreto 1371/07, polo que se aproba o Documento básico DB-HR (Protección fronte ó ruído) do Código técnico da edificación. Ordenanza xeral municipal reguladora da contaminación acústica. Lei 37/2003, de 17 de novembro, do ruído. Decreto 106/2015 sobre contaminación acústica de Galicia. R. d. 1513/2005, do 16 de decembro, que desenvolve a lei 37/2003, no referente á valoración e xestión de ruído ambiental. R.d. 1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do ruído. Aplicación no concello de Lugo.

Tema 12.- Condicións de hixiene, saúde e protección do medio ambiente nos edificios. DB-HS (Salubridade) e DBHE (aforro de enerxía) do Código técnico da edificación. Certificación da eficiencia enerxética dos edificios. Aplicación no concello de Lugo.

Tema 13.- Seguridade estrutural nos edificios. DB-SE de Código técnico da edificación.

Tema 14.- Lei 8/2012, de 29 de xuño, de vivenda de Galicia: proceso de edificación. A vivenda protexida. Incidencia no planeamento municipal.

Tema 15.- Lesións e danos nos edificios. Análise e diagnóstico. As medidas de impulso á rehabilitación, a obrigatoriedade da inspección técnica de edificios. As ordes de execución e as ruínas. Aplicación no concello de Lugo. Ordenanza municipal sobre conservación, rehabilitación e estado ruinoso das edificacións.

Tema 16.- O Código técnico da edificación, obxecto, ámbito de aplicación e estrutura del.

Tema 17.- Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Real decreto 1098/2001, do 12 outubro: Disposicións xerais. Contratos do sector público.

Tema 18.- Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Real decreto 1098/2001, do 12 outubro: Partes do contrato. Órgano de contratación. Contratista: capacidade e solvencia. Clasificación, prohibicións para contratar. UTE.

Tema 19.- Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Real decreto 1098/2001, do 12 outubro: Expedientes de contratación:Tramitación, Pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas. Procedemento: aberto, restrinxido e negociado. Contratos menores. Selección do contratista e adxudicación. Mesa de contratación. Formalización.

Tema 20.- Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Real decreto 1098/2001, do 12 outubro: Efectos, cumprimento e extinción dos contratos administrativos. Execución dos contratos. Modificación dos contratos. Suspensión e extinción. Cesión e subcontratación.

Tema 21.- Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Real decreto 1098/2001, do 12 outubro: Contrato de obra: Actuacións preparatorias. Proxectos de obra: contido. Supervisión e replanteo do proxecto. Execución do contrato de obra: comprobación de replanteo, medicións de obra, certificacións de obra, pago do prezo.

Tema 22.- Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Real decreto 1098/2001, do 12 outubro: Modificación do contrato de obra. Excesos de medición. Extinción por cumprimento: acta de recepción, ocupación de obra, certificación final, liquidación do contrato e Prazo de garantía. Extinción por incumprimento: resolución do contrato de obra e efectos.

Tema 23.- Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Real decreto 1098/2001, do 12 outubro: Contrato de servizos para redacción de proxecto e dirección de obra: Subsanación de erros e responsabilidade por defectos ou erros de proxecto. Responsabilidade da dirección facultativa durante o prazo de garantía.

SEGUNDA PARTE

Tema 24.- Seguridade e saúde da aplicación ás obras de construción. R. d. 1627/97.

Tema 25.- Residuos na construción e demolición. Real decreto 105/2008. Aplicación no concello de Lugo. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto.

Tema 26.- Instalacións comúns nos edificios

Tema 27.- Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado e a súa zona de influencia de Lugo (PEPRI): Disposicións xerais. Desenrolo, execución e xestión do plan especial.

Tema 28.- Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado e a súa zona de influencia de Lugo (PEPRI): Condicións de protección do patrimonio histórico e ambiental.

Tema 29.- Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado e a súa zona de influencia de Lugo (PEPRI): Tipificación das actuacións de edificación

Tema 30.- Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado e a súa zona de influencia de Lugo (PEPRI): Regulación do patrimonio arquitectónico.

Tema 31.- Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado e a súa zona de influencia de Lugo (PEPRI): Normas xerais da edificación. As licenzas municipais.

Tema 32.- Plan especial de protección, rehabilitación e reforma interior do recinto amurallado e a súa zona de influencia de Lugo (PEPRI): Normas particulares de zona. Ordenanzas especiais.

Tema 33.- Os proxectos sectoriais. Lei 10/1995, do 23 de novembro. Decreto 80/2000, do 23 de marzo. O parque empresarial das Gándaras. Directrices de ordenación do territorio.

Tema 34.- Lexislación sectorial aplicable ó concello de Lugo en materia do patrimonio cultural.

Tema 35.- Lexislación sectorial aplicable ó Concello de Lugo en materia de estradas, ferrocarrís, augas e infraestruturas. Aplicación no concello de Lugo.

Tema 36.- Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana. Real decreto 1492/2011, do 24 de outubro: Valoracións. Disposicións xerais; conceptos e criterios xerais para a realización das valoracións.

Tema 37.- Real decreto 1492/2011, do 24 de outubro: valoración en situación de solo rural.

Tema 38.- Real decreto 1492/2011, do 24 de outubro: valoración en situación de solo urbanizado.

Tema 39.- Real decreto 1492/2011, do 24 de outubro: das indemnizacións e gastos de urbanización.

TERCEIRA PARTE

Tema 40.- Lexislación estatal de solo: principios. As condicións básicas da igualdade nos dereitos e deberes constitucionais da cidadanía.

Tema 41.- Lexislación estatal de solo: bases do réxime do solo.

Tema 42.- Lexislación estatal de solo: función social da propiedade e xestión do solo.

Tema 43.- Lexislación estatal de solo: expropiación forzosa e responsabilidade patrimonial.

Tema 44.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016: Disposicións xerais: Principios xerais. Competencias e organización administrativa.

Tema 45.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016: Réxime urbanístico do solo: solo urbano.

Tema 46.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016: Réxime urbanístico do solo: solo de núcleo rural.

Tema 47.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016: Réxime urbanístico do solo: solo urbanizable. Usos e obras provisionais.

Tema 48.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016: Réxime urbanístico do solo: solo rústico.

Tema 49.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016: Os instrumentos de ordenación urbanística: clases e obxectivos. Disposicións xerais sobre o planeamento: límites de sustentabilidade e calidade de vida e cohesión social. Normas de calidade ambiental e paisaxística.

Tema 50.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e o Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016: Procedemento para a elaboración e aprobación do planeamento urbanístico. A vixencia e modificación dos plans urbanísticos. A suspensión de licenzas. Ordenación urbanística que afecte a varios concellos. Efectos da aprobación dos instrumentos de planeamento urbanístico.

Tema 51.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016: O Plan xeral de ordenación municipal: Disposicións xerais. Planeamento de desenvolvemento dos plans xerais de ordenación municipal: Os plans parciais e especiais.

Tema 52.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia; Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016: Os proxectos de urbanización: disposicións xerais, relación co planeamento, contido, procedemento de aprobación, proxectos de obras ordinarias previos ao proxecto de urbanización en parcelas dotacionais públicas. Execución e conservación de obras de urbanización. Aplicación no concello de Lugo.

Tema 53.- Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Lugo aprobado definitivamente, en forma parcial, por Orde do 29 de abril de 2011 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: Xestión e execución do planeamento. Condicións para o desenvolvemento do solo urbano no concello de Lugo. Aplicación no concello de Lugo tras a aprobación da lexislación vixente do solo de Galicia.

Tema 54.- Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Lugo aprobado definitivamente, en forma parcial, por Orde do 29 de abril de 2011 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: Xestión e execución do planeamento. Condicións para o desenvolvemento do solo urbanizable no concello de Lugo. Aplicación no concello de Lugo tras a aprobación da lexislación vixente do solo de Galicia.

Tema 55.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia; Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016: Outras figuras de planeamento. Convenios urbanísticos. Normas de aplicación directa. Estudos de Detalle. Catálogos.

Tema 56.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia; Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016: Execución do planeamento urbanístico. Áreas de repartición. Aproveitamento tipo. Polígonos de execución. Regras xerais para a equidistribución.

Tema 57.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia; Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016: Sistemas de actuación.

Tema 58.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia; Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016; Ordenanza reguladora das comunicacións de obras menores no concello de Lugo (BOP núm. 77, 4 de abril de 2013): Intervención na edificación e uso do solo. As licenzas urbanísticas e comunicacións previas. Procedemento de outorgamento de licenzas e de tramitación das comunicacións previas. Prelación de licenzas. Caducidade. Incumprimento dos prazos de edificación. Modificacións, supostos de incumprimento e caducidade das licenzas. As licenzas parciais. As parcelacións.

Tema 59.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia; Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016: Os deberes de uso, conservación e rehabilitación. Ordes de execución. Procedemento. Executividade e execución forzosa. Declaración de ruína. Clases e procedemento para a súa declaración. Perigo inminente. Rexistro de soares. Venda forzosa. Aplicación no concello de Lugo.

Tema 60.- A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia; Decreto 143/2016, do 22 de setembro polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016: Disciplina urbanística. A protección da legalidade urbanística: obras e usos sen título habilitante en curso de execución, obras rematadas sen título habilitante. Suspensión e revisión das licenzas. Protección da legalidade en zonas verdes, espazos libres, viarios, dotacións e equipamentos públicos. Protección da legalidade no solo rústico. Infraccións e sancións.

Tema 61.- Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Lugo aprobado definitivamente, de forma parcial, pola Orde do 29 de abril de 2011 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: Disposicións xerais. Aplicación no concello de Lugo tras a aprobación da lexislación vixente do solo de Galicia.

Tema 62.- Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Lugo aprobado definitivamente, de forma parcial, por Orde do 29 de abril de 2011 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: Réxime dos usos.

Tema 63.- Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Lugo aprobado definitivamente, de forma parcial, pola Orde do 29 de abril de 2011 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: Normas xerais de edificación.

Tema 64.- Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Lugo aprobado definitivamente, de forma parcial, por Orde do 29 de abril de 2011 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: Normas xerais de urbanización.

Tema 65.- Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Lugo aprobado definitivamente, de forma parcial, por Orde do 29 de abril de 2011 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: Normas xerais de protección.

Tema 66.- Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Lugo aprobado definitivamente, de forma parcial, por Orde do 29 de abril de 2011 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: Protección do patrimonio cultural.

Tema 67.- Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Lugo aprobado definitivamente, de forma parcial, por Orde do 29 de abril de 2011 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: Zonas de ordenanza.

Tema 68.- Réxime transitorio da Lei 2/2016 e a súa aplicación no Concello de Lugo ao Réxime do solo de Núcleo Rural (Plan xeral de Ordenación Municipal do Concello de Lugo aprobado definitivamente, de forma parcial por Orde do 29 de abril de 2011 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e Plan Xeral de ordenación Urbana do 1990 BOP núm. 106, 12 maio 1993): Normas particulares solo de Núcleo rural. Ordenanza. Áreas de Expansión. Aplicación.

Tema 69.- Réxime transitorio da Lei 2/2016 e a súa aplicación no Concello de Lugo ao Réxime do solo Urbanizable (Plan xeral de Ordenación Municipal do Concello de Lugo aprobado definitivamente, de forma parcial por Orde do 29 de abril de 2011 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e Plan Xeral de ordenación Urbana do 1990 BOP núm. 106, 12 maio 1993): Normas particulares solo Urbanizable. Solo Urbanizable Delimitado e solo Urbanizable non delimitado.

Tema 70.- Réxime transitorio da Lei 2/2016 e a súa aplicación no Concello de Lugo ao Réxime do solo Rústico (Plan xeral de Ordenación Municipal do Concello de Lugo aprobado definitivamente, de forma parcial por Orde do 29 de abril de 2011 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e Plan Xeral de ordenación Urbana do 1990 BOP núm. 106, 12 maio 1993): Normas particulares solo rústico. Zonas de Ordenación.

Tema 71.- Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Lugo aprobado definitivamente, de forma parcial, por Orde do 29 de abril de 2011 da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: Memoria de ordenación. Obxectivos e criterios da proposta. Descrición da ordenación proposta. Sistemas xerais dotacionais: os equipamentos e zonas verdes.

Tema 72.- Ordenanza municipal de Protección Ambiental BOP núm. 139 do 19 xuño de 1995.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2019 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.