agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios Actividades Deportivas Ayuntamiento Barberà del Vallès 2020

Especialidad: Ciencias del Deporte
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 21/11/2019
Plazas: 2
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios Actividades Deportivas Ayuntamiento Barberà del Vallès 2020

Publicado el anuncio de la convocatoria de 2 plazas de Técnico Medio de Actividades Deportivas para el Ayuntamiento de Barberà del Vallès (Barcelona). Las plazas pertenecen al turno libre y el sistema de selección de estas plazas es concurso-oposición. Tanto las bases específicas como el temario están publicados en el BOP de Barcelona de 6 de noviembre de 2019.

TEMARIO GENERAL SUBGRUPO A2
AYUNTAMIENTO DE BARBERÀ DEL VALLÈS (último temario publicado, 2019)

1.- La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Estructura i contingut essencial.

2.- Els drets i deures fonamentals, les llibertats públiques i els principis rectors de la política social i econòmica en la Constitució espanyola.

3.- La protecció i suspensió dels drets fonamentals. La protecció jurisdiccional dels drets de la persona. El recurs d’empara.

4.- L'organització política de l'Estat. La corona. El poder legislatiu. El poder executiu. El poder judicial.

5.- L’organització territorial de l’Estat: comunitats autònomes, províncies i municipis. L’administració central i els seus organismes perifèrics. L’administració institucional.

6.- L’estatut autonòmic. Naturalesa jurídica i principis. Les formes d’accés a l’autonomia a la Constitució espanyola de 1978. El procés estatutari: els estatuts d’autonomia.

7.- L’Estatut d’autonomia de Catalunya: organització i competències. La Generalitat i el Parlament de Catalunya.

8.- La Unió Europea: antecedents i objectius. Els tractats originaris i de modificació.

9.- El règim local: significat i evolució històrica. L’administració local en la Constitució espanyola de 1978. La Carta Europea de l’Autonomia Local. El principi d’autonomia local: significat, contingut i límits.

10.- El municipi: territori i població. Organització municipal. Òrgans necessaris: l’Alcaldia, Tinences d’alcaldia, el Ple i la Junta de Govern Local. Atribucions i delegacions. Competències municipals.

11.- Altres entitats locals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. Entitats locals d’àmbit inferior al municipi. Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les àrees metropolitanes.

12.- La potestat reglamentària de les entitats locals. Reglaments i ordenances. Procediment d’elaboració. El reglament orgànic. Bans.

13.- El procediment administratiu: concepte i fases. L’acte administratiu: concepte i classes.

14.- Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu.

15.- El personal al servei de les corporacions locals. Classes de personal. Drets i deures.

16.- Els béns de les entitats locals. El domini públic. Els béns patrimonials de les entitats locals.

17.- Les hisendes locals i els seus pressupostos.

18.- La contractació administrativa. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i de l’Administració.

19.- L’actuació administrativa i els drets i deures de la ciutadania.

20.- Polítiques d’igualtat de gènere. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes 

TEMARIO TÉCNICO MEDIO ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
AYUNTAMIENTO DE BARBERÀ DEL VALLÈS (último temario publicado, 2019)

Tema 1 L’organització administrativa de l’esport català. La Secretaria General de l’Esport. El Consell Català de l’Esport. Tribunal Català de l’Esport.

Tema 2 L’organització administrativa de l’esport català. El Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR). L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC). Altres entitats esportives i consorcis.

Tema 3 Els Consells esportius. La Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC). Els jocs esportius escolars de Catalunya. Concepte, objectius, normatives i situació actual.

Tema 4 Competències municipals en equipaments esportius. Mapes d’instal·lacions esportives del municipi. Cens d’equipaments esportius del municipi.

Tema 5 Els equipaments esportius: conceptes i classificació. Característiques i tipus d’espais esportius i espais complementaris dels equipaments esportius.

Tema 6 El Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC). Concepte, objectius i metodologia. Classificació de les xarxes del Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC). Instal·lacions i mòduls de la xarxa bàsica.

Tema 7 La xarxa d’equipaments esportius locals. Trets definitoris i tipus.

Tema 8 La programació d’un equipament esportiu. El cens d’instal·lacions esportives: objectius, metodologia i seguiment. La participació de les persones usuàries en el disseny d’un equipament esportiu.

Tema 9 Processos i tècniques d’avaluació i anàlisi dels programes esportius municipals.

Tema 10 L’adaptabilitat dels equipaments esportius a les variacions de la demanda de serveis. La viabilitat d’un equipament esportiu. La polivalència dels espais esportius.

Tema 11 La gestió dels equipaments esportius municipals: models de gestió, aspectes jurídics i administratius. Models de relació entre la iniciativa pública i la privada.

Tema 12 El Pla de manteniment d’una instal·lació esportiva. Directrius per a l'elaboració d'un pla de manteniment i conservació d'instal·lacions esportives.

Tema 13 Pla d’emergència d’una instal·lació esportiva.

Tema 14 La formació del personal tècnic esportiu a Catalunya. Agents i àmbit d’actuació. Titulacions i nivells existents. Les noves titulacions en matèria d’esports.

Tema 15 Esport i salut. Efectes de la pràctica esportiva. Indicacions i contraindicacions. Factors higiènics. Esport i medi natural.

Tema 16 La igualtat de gènere a l’esport. Polítiques públiques d’esport amb perspectiva de gènere.

Tema 17 La psicologia de l’esport. Les característiques i peculiaritats de l’esportista en funció de l’edat i de l’exigència de l’activitat. L’avaluació psicològica de l’esportista: diferents tests per tal d’orientar-ne les capacitats.

Tema 18 L’activitat física adaptada. L’avaluació dels dèficits de les persones amb discapacitat. Criteris de selecció i d’adequació a una activitat física i a un programa d’entrenament. Els aspectes diferenciadors.

Tema 19 L’activitat esportiva de les persones discapacitades. Concepte, objectius, propostes i situació a Catalunya.

Tema 20 La pràctica de les activitats físiques a la tercera edat. L’aptitud esportiva. Els criteris psicosociològics de la població. L’especificitat dels equipaments. La dinàmica dels grups. Els programes de manteniment físic.

Tema 21 La seguretat en la pràctica esportiva. Els equipaments i el seu ús. La formació del personal. Els primers auxilis. La farmaciola d’urgència. Els plans de seguretat: normativa aplicable a la prevenció de riscos laborals. Els procediments d’evacuació.

Tema 22 L’esport en edat escolar. Esport i educació física a l’escola. Concepte, objectius, característiques i aplicació pràctica. El paper dels ajuntaments.

Tema 23 Les activitats físicoesportives en horari extraescolar. Propostes, objectius i continguts.

Tema 24 L’esport d’alt nivell. Concepte, programes i estructures de suport a Catalunya.

Tema 25 Esport i societat. L’esport com a mitjà d’integració social. Condicions socioculturals de la pràctica esportiva. La reinserció social mitjançant l’esport. Concepte, objectius, propostes i situació a Catalunya.

Tema 26 El fenomen de l’associacionisme esportiu a Catalunya. Antecedents, evolució i grau de desenvolupament actual.

Tema 27 Les institucions europees i l’esport. La Carta Europea de l’Esport.

Tema 28 L’esport a la Constitució espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Distribució de competències en l’àmbit esportiu entre l’Estat i les Comunitats Autònomes. Competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 29 Desplegament reglamentari de la normativa de l’esport a Catalunya. Programes del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Línies de subvenció de l’activitat esportiva.

Tema 30 La Llei de l’Esport 1/2000, de 31 de juliol: conceptes i contingut. Principis generals i rectors. Estructura bàsica.

Tema 31 Grans actes esportius. Planificació i organització d’esdeveniments esportius d’alt nivell. Planificació i organització d’actes esportius populars. Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i Decret 112/2010, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

Tema 32 L’esport a l’Administració Local: diputació i ajuntament. Funcions i línies d’actuació en el camp de l’activitat esportiva.

Tema 33 El Pla d’ús d’una instal·lació esportiva municipal. Tipologia de persones usuàries, cicle d’usos, organització de l’accés al servei. Anàlisi de l’ús dels equipaments esportius. Enquestes d’utilització.

Tema 34 La planificació dels equipaments esportius: concepte i models. Requeriments tècnics de construcció i condicionament dels equipaments esportius. L’energia a les instal·lacions esportives. El cost energètic i mesures de control.

Tema 35 Les activitats esportives en espais no estrictament esportius. Planificació/programació d'activitats esportives puntuals: projectes. Planificació/programació de les activitats físiques de temporada: principis, fases i objectius

Tema 36 Complementarietat d’usos dels equipaments esportius. Complexes esportius. Els espais complementaris als equipaments esportius.

Tema 37 Tendències actuals d’activitats físico-esportives per als diferents públics.

Tema 38 Lleure, esport i educació. Definició i interrelacions. L'esport com a mitjà educatiu. Directrius per a la iniciació esportiva.

Tema 39 La gestió indirecta d’activitats i serveis esportius.

Tema 40 Protecció de dades de caràcter personal: principis, drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Mesures de seguretat dels fitxers automatitzats dels ens públics. El Reglament Europeu de protecció de dades de caràcter personal.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.