agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Administración General Consejo Comarcal Alt Empordà 2019

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 19/08/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Administración General Consejo Comarcal Alt Empordà 2019

(19/08/2019) Se ha publicado la convocatoria que incluye 1 plaza por concurso-oposición libre de Técnico de Administración General para el Consejo Comarcal del Alt Empordà. Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona del 31 de julio de 2019.


TEMARIO TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
CONSEJO COMARCAL DEL ALT EMPORDÁ

(último temario publicado por el Consejo Comarcal del Alt Empordá, 2019)


1 La Constitució Espanyola de 1978. Característiques i estructura. La reforma constitucional.

2 Drets i deures fonamentals. Drets fonamentals i llibertats públiques. Altres drets i deures dels ciutadans. Garanties i suspensió dels drets i llibertats.

3 La Corona. Les funcions constitucionals del cap de l’Estat. Successió i regència.

4 Òrgans constitucionals de control. El Tribunal de Comptes. El Defensor del Poble.

5 Les Corts Generals: composició i funcions.

6 El Govern: composició i funcions. Relacions amb altres poders. L’Administració de l’Estat central i perifèrica.

7 Organització territorial de l’Estat: principis generals. Les comunitats autònomes: la seva organització i competències. Els estatuts d’autonomia.

8 El Poder Judicial i la seva regulació constitucional. El Consell General del Poder Judicial. Organització de Jutjats i Tribunals. Principals competències dels òrgans jurisdiccionals. El Ministeri Fiscal.

9 El Tribunal Constitucional: organització i atribucions. Recurs d’inconstitucionalitat. El recurs d’empara. Conflictes constitucionals.

10 L’ordenament jurídic-administratiu. Les lleis estatals i autonòmiques. Tipus de disposicions legals.

11 El règim local espanyol: principis constitucionals

12 L’Administració Pública i el Dret. El principi de legalitat en l’Administració. Potestats reglades i potestats discrecionals: discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats. Límits de la discrecionalitat.

13 El sector públic institucional. Organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils, fundacions públiques i consorcis.

14 Les persones davant l’activitat de l’Administració: drets i obligacions. La persona interessada: concepte, capacitat d’obrar i representació. La identificació dels interessats i els seus drets en el procediment.

15 Fonaments jurídics de l’administració electrònica. Sistemes d’identificació i signatura admesos per les administracions públiques. Ús de mitjans d’identificació i signatura en el procediment administratiu. L’actuació administrativa automatitzada.

16 El Registre electrònic general. El registre electrònic d’apoderaments. L’arxiu electrònic únic. La seu electrònica i el portal d’internet.

17 Transparència: Obligacions mínimes de publicitat activa. Dret d’accés a la informació pública.

18 Protecció de dades personals i administració pública: Normativa aplicable i principis de la protecció de dades. El delegat de protecció de dades. Part específica

19 Potestat reglamentària dels ens locals. Reglaments i ordenances. Planificació normativa i procediment d’aprovació de normes. El reglament orgànic.

20 La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Principis de la responsabilitat. Especialitat del procediment. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

21 La potestat sancionadora dels ens locals. Principis.

22 El patrimoni de les Administracions Públiques. Tipologies. El domini públic: Concepte, naturalesa, elements i règim jurídic. El patrimoni privat: Règim jurídic i característiques principals. Potestats de l’Administració sobre els béns i el seu patrimoni.

23 El règim jurídic de les entitats locals.

24 El municipi: concepte i elements. Creació i supressió de municipis. Alteració dels termes municipals.

25 La població i el padró municipal.

26 Organització municipal i comarcal. Òrgans fonamentals i complementaris i les seves funcions.

27 Funcionament dels òrgans col·legiats de l’administració local: el Ple i la Junta de Govern Local.

28 Règim de sessions i acords dels òrgans de govern. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicació dels acords.

29 El sistema electoral local i les eleccions locals. El districte electoral. Electors i elegibles.

30 El mandat i la constitució de les corporacions locals. L’elecció del president. La moció de censura i la qüestió de confiança.

31 L’Estatut dels membres de les corporacions locals. Adquisició, suspensió i pèrdua de la condició de membre de la corporació. Drets i deures. Els grups polítics i els regidors no adscrits.

32 Les competències de les entitats locals.

33 La província: organització i competències.

34 Les comarques: Principis bàsics. Creació i modificació.

35 L’organització comarcal. Òrgans necessaris.

36 Les competències comarcals

37 L’acte administratiu: concepte, elements, classes, motivació i forma.

38 L’eficàcia dels actes administratius. El principi d’autotutela declarativa. El còmput de terminis.

39 Fases del procediment administratiu. La tramitació simplificada.

40 L’obligació de resoldre i la suspensió del termini màxim per a resoldre. Ampliació de terminis. Silenci administratiu.

41 La notificació. Condicions generals per a la pràctica de notificacions. Pràctica de la notificació.

42 L’executivitat dels actes administratius. El principi d’autotutela executiva. L’execució forçosa dels actes administratius.

43 La invalidesa de l’acte administratiu. La nul·litat i l’anul·labilitat dels actes administratius.

44 La revisió d’actes i disposicions. El principi de conservació de l’acte administratiu. L’acció de nul·litat. La declaració de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.

45 Els recursos administratius: Classes i principis generals.

46 La jurisdicció contenciosa-administrativa. Extensió i límits. Les parts en el procés. L’objecte del recurs contenciós administratiu. Causes d’inadmissibilitat.

47 El procediment ordinari i el procediment abreujat.

48 El recurs d’apel·lació de les sentències dels jutjats contenciosos administratius. El recurs de cassació.

49 L’execució de sentències en via contenciosa.

50 Els convenis en l’àmbit local: definició i tipus. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut, extinció i efectes.

51 L’encomana de gestió.

52 Les delegacions de competències.

53 Els contractes del sector públic. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

54 Disposicions generals sobre la contractació del sector públic: racionalitat i consistència, llibertat de pactes i contingut mínim del contracte, perfecció i forma del contracte. El Perfil de contractant.

55 Règim d’invalidesa. Recurs especial en matèria de contractació.

56 Les parts en els contractes del sector públic. Òrgans de contractació. Capacitat i solvència de l’empresari. Successió en la persona del contractista. Competència en matèria de contractació i normes específiques de contractació publica a les   entitats locals.

57 Objecte, pressuposat base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles en la contractació del sector públic. Preparació dels contractes de les administracions públiques: expedient de contractació, plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

58 Adjudicació dels contractes de les administracions públiques: normes generals i procediments d’adjudicació.

59 Efectes dels contractes. Prerrogatives de l’Administració pública en els contractes administratius. Execució dels contractes. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i subcontractació.

60 El contracte d’obres. Actuacions preparatòries del contracte d’obres. Execució del contracte d’obres. Modificació del contracte. Compliment i resolució.

61 El contracte de concessió d’obres. Actuacions preparatòries del contracte de concessió d’obres. Efectes, compliment i extinció de les concessions. Construcció de les obres objecte de concessió. Drets i obligacions del concessionari i prerrogatives de l’Administració concedent. Extinció de les concessions.

62 El contracte de concessió de serveis. Actuacions preparatòries del contracte de concessió de serveis. Efectes, compliment i extinció del contracte de concessió de serveis. Execució i modificació del contracte. compliment i resolució.

63 El contracte de subministrament. Execució del contracte de subministrament. Compliment i resolució. Regulació de determinats contractes de subministrament.

64 El contracte de serveis. Execució dels contractes de serveis. Resolució. Especialitats del contracte d’elaboració de projectes d’obres.

65 Activitat local d’ordenació i intervenció administrativa.

66 L’activitat administrativa de prestació de serveis. La iniciativa pública i els serveis públics. Formes de gestió dels serveis públics.

67 L’activitat subvencional de les administracions públiques. Les bases reguladores de la concessió de subvencions i les convocatòries de subvencions. Els plans estratègics de subvencions.

68 El procediment de concessió de subvencions: la concessió en règim de concurrència competitiva i la concessió directa. 69 Obligacions dels beneficiaris de subvencions i justificació de les subvencions.

70 El règim jurídic aplicable a la prevenció i control de les activitats: objecte i àmbit d’aplicació. Els règims d’autorització, llicència i comunicació. El règim de control.

71 El règim jurídic aplicable als espectacles públics i activitats recreatives.

72 Instruments per facilitar l’activitat econòmica segons la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

73 El personal al servei de les corporacions locals: classes i règim jurídic. Els instruments d’organització del personal. Els instruments reguladors dels recursos humans: l’oferta pública d’ocupació, els plans d’ocupació i altres sistemes de racionalització.

74 L’accés als llocs de treball locals: principis reguladors. Requisits. Sistemes de selecció. L’extinció de la condició d’empleat públic. El règim de provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. Les situacions administratives dels funcionaris locals. La legislació laboral.

75 Drets i deures dels funcionaris locals. El règim de Seguretat Social. Drets col·lectius.

76 Incompatibilitats del personal al servei de les corporacions locals. El règim disciplinari del personal al servei de les entitats locals. Disposicions generals. Faltes i sancions. Procediment disciplinari.

77 L’expropiació forçosa: principis generals. El Procediment general.

78 Procediments especials d’expropiació.

79 Reversió de béns expropiats. Garanties jurisdiccionals. 80 Els recursos de les hisendes locals.

81 Ordenances fiscals. Contingut i règim d’impugnació. Les taxes i els preus públics

82 El pressupost en les corporacions locals. Regulació pressupostària de les corporacions locals. La Llei general pressupostària: principis generals.

83 Estructura i formació del pressupost en les corporacions locals. Elaboració, tramitació i aprovació.

84 La Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la seva aplicació a l’Administració Local.

85 El control extern de l’activitat economicofinancera del sector públic local. La fiscalització del Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes.

86 Règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local. El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril. La funció interventora. Especial referència a les objeccions.

87 Les llicències urbanístiques i el règim de les comunicacions prèvies segons la normativa urbanística catalana.

88 La protecció a la legalitat urbanística segons la normativa urbanística catalana. 89 La gestió urbanística segons la normativa urbanística catalana. 90 El planejament urbanístic segons la normativa catalana.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.