agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de TS Universitario Área RRHH Ayuntamiento L'Hospitalet Llobregat 2019

Especialidad: Licenciados en Derecho
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 26/07/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de TS Universitario Área RRHH Ayuntamiento L'Hospitalet Llobregat 2019

(26/07/2019) Se ha publicado la convocatoria para proveer 1 plaza mediante el sistema de concurso-oposición por el turno libre de Titulado Superior Universitario para el Área de Equidad, Derechos Sociales y Recursos Humanos para el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. Las bases se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de Barcelona del 23 de julio de 2019.


TEMARIO GENERAL TITULADO SUPERIOR UNIVERSITARIO ÁREA EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y RECURSOS HUMANOS
AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, 2019)


 Tema 1. La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

 Tema 2 L’ elaboració de les lleis. Lleis orgàniques. Tipus de lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis de delegació o transferència. Lleis d’ harmonització. Decrets lleis i decrets legislatius.

 Tema 3 L’ organització territorial de l’ Estat: Principis generals. L’ administració local. Les Comunitats Autònomes.

 Tema 4 L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. El govern local: Organització territorial local. Organització del govern local de Catalunya.

 Tema 5 Règim d’ organització dels municipis de gran població: Àmbit d’ aplicació. Organització i funcionament dels òrgans municipals. Organització territorial i participació ciutadana de l’ ajuntament de l’ Hospitalet. Els districtes. El Consell Social de la Ciutat.

 Tema 6 Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’ elaboració i aprovació. Organització de l’ ajuntament de l’ Hospitalet de Llobregat: Àrees de gestió i principals funcions de les mateixes.

 Tema 7 L’ acte administratiu. Forma i motivació. Eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. La competència administrativa. Delegació. Avocació. Delegació de firma. Suplència.

 Tema 8 Procediment administratiu: Inici, instrucció i finalització. Interessats en el procediment. Revisió dels actes administratius: Causes de nul·litat i anul·labilitat. Procediments de revisió. Recursos administratius.

 Tema 9 Exercici del dret d’ accés a la informació pública. Transparència activa – portal de transparència de l’ Ajuntament. Registre de grups d’ interès. Codi de bona conducta. Cartes de serveis.

 Tema 10 Comunicacions i notificacions electròniques. Transmissions de dades entre Administracions Públiques. Esquema nacional d’ Interoperabilitat i Esquema Nacional de Seguretat. La Seu electrònica. Serveis de tramitació de la Seu. Informació disponible a la Seu.

 Tema 11 Principis de la protecció de dades de caràcter personal. Drets d’accés de rectificació, cancel·lació i oposició. Mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal.

 Tema 12 El pressupost municipal. Procediment d’ elaboració. Contingut dels pressupostos municipals. Estructura dels estats d’ ingressos i despeses. Modificacions de crèdits.

 Tema 13 Contractació pública: Àmbit d’ aplicació de les normes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes. Contractes administratius i contractes privats. Òrgans competents per contractar. Perfil del contractista. Preparació dels contractes. Selecció dels contractistes. Adjudicació dels contractes. Formalització del contracte.

 Tema 14 L'estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques.

 Tema 15 Situacions administratives: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions, excedència, suspensió de funcions.

 Tema 16 Igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d’ actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals a Catalunya. Contractació del sector públic. Plans d’ igualtat i accions transversals.

 Tema 17 Principis de la tributació local. Imposició i ordenació dels tributs locals: ordenances fiscals: Contingut, elaboració, publicació i publicitat.

 Tema 18 Taxes: Concepte. Supòsits de subjecció i exempció. Subjectes passius. Preu públic: Concepte, serveis i activitats excloses. Contribucions especials: Fet imposable. Subjecte passiu. Base imposable. Impostos locals: Fets imposables i subjectes passius.


TEMARIO ESPECÍFICO TITULADO SUPERIOR UNIVERSITARIO ÁREA EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y RECURSOS HUMANOS
AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, 2019)


 Tema 1. Estat social i democràtic. La reforma constitucional. La protecció i suspensió dels drets fonamentals.

 Tema 2. La Corona. Atribucions efectuades per la Constitució.

 Tema 3. Les Corts Generals. Composició i funcions. Òrgans de control dependents de les Corts: el Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.

 Tema 4. El Govern al sistema constitucional espanyol. El President del Govern. El control parlamentari del Govern. Composició, organització i funcions del Govern.

 Tema 5. El Poder Judicial. Regulació constitucional de la Justícia. El Consell General del Poder Judicial: designació, organització i funcions. Ordres judicials.

 Tema 6. El Tribunal Constitucional: composició, nomenament, organització i funcions.

 Tema 7. L’Administració pública a la Constitució. L’Administració General de l’Estat. Administració instrumental. El sistema de distribució de competències entre l’Estat i les Comunitats Autònomes.

 Tema 8. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.

 Tema 9. Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d'òrgans. Sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 Tema 10. Unió Europea: fundació i evolució. Àmbits d'actuació. El mercat únic europeu. La lliure circulació de mercaderies, capitals i treballadors. La llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis. La ciutadania de la Unió Europea.

 Tema 11. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Banc Central Europeu i el Tribunal de Comptes Europeu.

 Tema 12. El Dret de la Unió Europea. Tractats i dret derivat. Les directives i els reglaments comunitaris. Les decisions, recomanacions i dictàmens. Dret europeu i dret dels països membres.

 Tema 13. El principi d’autonomia local. Les fonts del dret local. La Carta Europea d’Autonomia Local: significat a l’ordenament jurídic espanyol.

 Tema 14. L’administració local a la regulació bàsica de l’Estat. Regulació del règim local a Catalunya.

 Tema 15. El municipi: concepte i elements. El terme municipal i les seves alteracions.

 Tema 16. La població municipal. El padró d’habitants. L’estatut dels veïns.

 Tema 17. Règim ordinari dels municipis. Òrgans necessaris: alcalde, tinents d’alcalde, ple i junta de govern local. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans.

 Tema 18. Competències municipals: pròpies, delegades i diferents d eles pròpies. Els serveis mínims.

 Tema 19. La província com entitat local. Organització. Competències. La cooperació municipal.

 Tema 20. Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les àrees metropolitanes. Les entitats locals d’àmbit inferior al municipi. El consorcis. Societats interadministratives.

 Tema 21. L’organització territorial local a Catalunya: comarques i vegueries.

 Tema 22. El sistema electoral local. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció de regidors i alcaldes.

 Tema 23. El règim de sessions dels òrgans de govern locals: convocatòria, desenvolupament i adopció d’acords. La moció de censura i la qüestió de confiança locals.

 Tema 24. L’estatut dels membres electes de les corporacions locals.

 Tema 25. Les relacions interadministratives. Principis. Col·laboració, cooperació i coordinació. La Comissió Nacional d’Administració Local.

 Tema 26. La informació i participació veïnal. La iniciativa popular. La consulta popular.

 Tema 27. Les formes d’acció administrativa de les entitats locals. Les autoritzacions. Les llicències. La comunicació prèvia i la declaració responsable.

 Tema 28. Les formes de gestió dels serveis públics locals. La concessió. L’activitat de foment. Les subvencions. Potestat inspectora.

 Tema 29. Las potestat sancionadora de l’Administració: concepte. Principis. Especialitats del procediment sancionador.

 Tema 30. El patrimoni de les entitats locals. Classes de béns: domini públic i béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns.

 Tema 31. Principis generals de l’actuació urbanística. Règim urbanístic del Sòl. Classificació del sol. Planejament urbanístic, especialment els plans d’ordenació urbanística municipal.

 Tema 32. La responsabilitat de l’Administració pública. Pressupostos. Danys compensables. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i personal al servei de les Administracions públiques.

 Tema 33. L’eficàcia dels actes administratius. L’executivitat dels actes administratives. L’execució forçosa: mitjans i principis d’utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

 Tema 34. Terminis en el procediment administratiu: còmput, ampliació i tramitació d’urgència. Mesures provisionals.

 Tema 35. L’obligació de resoldre el procediment administratiu. Principis de congruència i no agravació de la situació inicial. La terminació convencional.

 Tema 36. La manca de resolució expressa del procediment administratiu: el règim del silenci administratiu.

 Tema 37. Altres formes de terminació del procediment: desistiment, renúncia, caducitat.

 Tema 38. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

 Tema 39. La Jurisdicció contenciós – administrativa: naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció.

 Tema 40. Les parts del recurs contenciós – administratiu: legitimació. L’objecte. Causes d’inadmissibilitat.

 Tema 41. El procediment en primera o única instància. Mesures cautelars. La sentència: recursos. L’execució de la sentència. Procediments especials.

 Tema 42. L’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera. Principis generals. Incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa

 Tema 43. El control intern de l’activitat econòmic – financera de les entitats locals.

 Tema 44. El control extern de l’activitat econòmic – financera de les entitats locals.

 Tema 45. Els recursos de les entitats locals. Els ingressos de dret privat. Les subvencions. Les taxes i preus públics. Les contribucions especials.

 Tema 46. Els tributs locals: principis.

 Tema 47. L’impost sobre béns immobles: naturalesa i fet imposable.

 Tema 48. L’impost sobre activitats econòmiques: naturalesa i fet imposable.

 Tema 49. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Naturalesa i fet imposable.

 Tema 50. Instruments d’organització del personal: plantilles i relacions de llocs de treball.

 Tema 51. Instruments reguladors dels recursos humans: l’oferta d’ocupació, els plans d’ocupació i altres instruments de racionalització.

 Tema 52. L’accés a les ocupacions públiques: principis reguladors. Requisits. Sistemes selectius. L’extinció de la condició d’empleat públic. Els sistemes de provisió dels llocs de treball.

 Tema 53. La relació estatutària. Els drets dels funcionaris públics. Drets individuals; especialment, el dret a la carrera administrativa i a les retribucions.

 Tema 54. El règim de Seguretat Social: modalitat contributiva i no contributiva. El règim general i els règims especials. Acció protectora del règim general.

 Tema 55. Els drets d’exercici col·lectiu. Sindicació. Dret de vaga. Negociació col·lectiva. Protecció judicial de la llibertat sindical.

 Tema 56. La participació de l’empleat públic. Juntes de personal, Comitès de Treballadors, Delegats de Personal. Pactes i Acords.

 Tema 57. Els deures dels funcionaris públics. El règim disciplinari. L’avaluació del compliment.

 Tema 58. El règim de responsabilitat civil, penal i patrimonial. El règim d’incompabilitats.

 Tema 59. El règim jurídic del personal laboral al servei de l’Administració pública: drets i deures. Els poders de l’empresari: direcció, disciplina i altres.

 Tema 60. La funció directiva a l’Administració Pública. El directiu públic local.

 Tema 61. El règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

 Tema 62. La policia local. Marc normatiu. Principis d’actuació. Funcions. Escales i categories.

 Tema 63. La policia local. Accés i promoció. Règim estatutari.

 Tema 64. Òrgans superiors, directius i de gestió econòmic – financera i pressupostària dels municipis de gran població.

 Tema 65. La seguretat i salut en el treball. Marc normatiu. Principis de l’acció preventiva a la seguretat i salut en el treball. Drets i deures d’empresaris i treballadors.

 Tema 66. Els serveis de prevenció de riscos laborals: els delegats de prevenció i el comitè de seguretat i salut laboral. Modalitats d’organització preventiva.

 Tema 67. El Pla de prevenció de riscos laborals. L’avaluació de riscos laborals. La coordinació d’activitats empresarials. La informació i formació en matèria preventiva. La vigilància de la salut.

 Tema 68. La governança pública. El govern obert: concepte i principis informadors: col·laboració, participació, transparència i rendició de comptes. Open data i reutilització.

 Tema 69. La bona Administració: l’ètica a l’Administració pública. Els codis de conducta. Serveis públics orientats a la ciutadania.

 Tema 70. Conceptes generals dels delites contra l’Administració Pública: prevaricació i altres comportaments injustos, abandonament de destí, omissió del deure de perseguir delictes.

 Tema 71. Desobediència i denegació d’auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d’influència i malversació de cabals pública, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitat prohibides als funcionaris públics i abusos en l’exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

 Tema 72. Els delictes contra l’Administració Pública. Delites dels funcionaris públics contra les garanties constitucionals. Atacs contra l’autoritat, els seus agents i els funcionaris públics.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.