agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de TS Universitario Área Economía Social Ayuntamiento L'Hospitalet Llobregat 2019

Especialidad: Licenciados en Económicas
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 26/07/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de TS Universitario Área Economía Social Ayuntamiento L'Hospitalet Llobregat 2019

26/07/2019 Convocada 1 plaza mediante el sistema de concurso-oposición por el turno libre de Titulado Superior Universitario para el Área de Ocupación, Empresa, Turismo y Economía Social para el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat.

Las bases se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de Barcelona del 23 de julio de 2019.


TEMARIO GENERAL TITULADO UNIVERSITARIO ÁREA DE OCUPACIÓN, EMPRESA, TURISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
AYUNTAMIETNO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, 2019)


 Tema 1. La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

 Tema 2 L’ elaboració de les lleis. Lleis orgàniques. Tipus de lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis de delegació o transferència. Lleis d’ harmonització. Decrets lleis i decrets legislatius.

 Tema 3 L’ organització territorial de l’ Estat: Principis generals. L’ administració local. Les Comunitats Autònomes.

 Tema 4 L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. El govern local: Organització territorial local. Organització del govern local de Catalunya.

 Tema 5 Règim d’ organització dels municipis de gran població: Àmbit d’ aplicació. Organització i funcionament dels òrgans municipals. Organització territorial i participació ciutadana de l’ ajuntament de l’ Hospitalet. Els districtes. El Consell Social de la Ciutat.

 Tema 6 Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’ elaboració i aprovació. Organització de l’ ajuntament de l’ Hospitalet de Llobregat: Àrees de gestió i principals funcions de les mateixes.

 Tema 7 L’ acte administratiu. Forma i motivació. Eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. La competència administrativa. Delegació. Avocació. Delegació de firma. Suplència.

 Tema 8 Procediment administratiu: Inici, instrucció i finalització. Interessats en el procediment. Revisió dels actes administratius: Causes de nul·litat i anul·labilitat. Procediments de revisió. Recursos administratius.

 Tema 9 Exercici del dret d’ accés a la informació pública. Transparència activa – portal de transparència de l’ Ajuntament. Registre de grups d’ interès. Codi de bona conducta. Cartes de serveis.

 Tema 10 Comunicacions i notificacions electròniques. Transmissions de dades entre Administracions Públiques. Esquema nacional d’ Interoperabilitat i Esquema Nacional de Seguretat. La Seu electrònica. Serveis de tramitació de la Seu. Informació disponible a la Seu.

 Tema 11 Principis de la protecció de dades de caràcter personal. Drets d’accés de rectificació, cancel·lació i oposició. Mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal.

 Tema 12 El pressupost municipal. Procediment d’ elaboració. Contingut dels pressupostos municipals. Estructura dels estats d’ ingressos i despeses. Modificacions de crèdits.

 Tema 13 Contractació pública: Àmbit d’ aplicació de les normes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes. Contractes administratius i contractes privats. Òrgans competents per contractar. Perfil del contractista. Preparació dels contractes. Selecció dels contractistes. Adjudicació dels contractes. Formalització del contracte.

 Tema 14 L'estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques.

 Tema 15 Situacions administratives: servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions, excedència, suspensió de funcions.

 Tema 16 Igualtat efectiva entre dones i homes: Principis d’ actuació dels poders públics. Funcions dels ens locals a Catalunya. Contractació del sector públic. Plans d’ igualtat i accions transversals.

 Tema 17 Principis de la tributació local. Imposició i ordenació dels tributs locals: ordenances fiscals: Contingut, elaboració, publicació i publicitat.

 Tema 18 Taxes: Concepte. Supòsits de subjecció i exempció. Subjectes passius. Preu públic: Concepte, serveis i activitats excloses. Contribucions especials: Fet imposable. Subjecte passiu. Base imposable. Impostos locals: Fets imposables i subjectes passius.


TEMARIO ESPECÍFICO TITULADO UNIVERSITARIO ÁREA DE OCUPACIÓN, EMPRESA, TURISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
AYUNTAMIETNO DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

(último temario publicado por el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, 2019)


1. Cartera de serveis del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

2. Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la Promoció Econòmica i l’Ocupació – Xarxa de Governs Locals. 

3. Pla de suport a les polítiques socials municipals 2016 -2019 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

4. Gestió de la Qualitat. La norma ISO 9001:2015 5. Programa operatiu del Fons Social Europeu (FSE) 2014 -2020 de Catalunya.

6. Llei 13/2015, de 9 de juliol, de ordenació del Sistema d’Ocupació i Servei Públic d’Ocupació de Cataluña. Objectius.

7. Pla de desenvolupament de polítiques d’ocupació a Catalunya 2012 -2020

8. La estratègia d’ocupació juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil 2014 -2020

9. Llei de Formació i Qualificació professional de Catalunya (Llei 10/2015).

10.Las característiques socioeconòmiques i d’ocupació del municipi de l’Hospitalet

11.Les característiques demogràfiques del municipi de l’Hospitalet.

12.Les polítiques i programes per a l’Ocupació del municipi de l’Hospitalet.

13. Pacte local per l’ocupació i el desenvolupament econòmic de l’Hospitalet 2016 - 2019

14.El desenvolupament econòmic local. La planificació estratègica com a eina de desenvolupament local.

15.La psicologia de la intervenció Social.

16.El model de gestió per competències. Concepte de competència.

17.La gestió per competències com a eix dels dispositius d’inserció.

18.El procés de selecció de recursos humans: tècniques i instruments.

19.Anàlisis de competències professionals: fonaments metodològics.

20..El procés de selecció per competències. Metodologia, tècniques i instruments.

21.La entrevista. Entrevista personal Inicial (EPI).

22.La entrevista de selecció.

23.Aspectes psicosocials de l’adolescència i la joventut.

24.Aspectes psicosocials dels majors de 55 anys en recerca d’ocupació. 

25.Aspectes psicosocials de les dones en situació de vulnerabilitat i en recerca d’ocupació.

26.Mesures d’acompanyament a la transició escola – treball.

27.Els agents d’ocupació i desenvolupament local.

28.L’atur. Definició. Causes.

29.El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

30.Oficines de Treball de la Generalitat (OTG).

31.El servei local de ocupació de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Objectius, característiques i àmbits de actuació.

32.La prospecció laboral.

33.L’orientació laboral.

34.El servei d’orientació laboral del Ajuntament de L’Hospitalet. Objectius i característiques.

35.Tècniques de recerca de feina.

36.Ocupabilitat i inserció laboral: acollida, anàlisi de la ocupabilitat i desenvolupament competencial.

37.Las desigualtats en el mercat de treball.

38.La responsabilitat social de les organitzacions: concepte i possibilitats d’intervenció des dels Serveis locals d’ocupació.

39.Les empreses de treball temporal.

40.Les empreses de selecció de RH.

41.El rol del psicòleg en el procés de selecció de RH .

42.Disseny de projectes per a la inserció de persones i/o col·lectius en risc d’exclusió social.

43.La inserció laboral de les persones migrats.

44.La inserció laboral de les persones més grans de 45 anys.

45.La inserció laboral de les persones amb diferents discapacitats.

46.Prospecció i interacció amb la empresa. 

47.Les pràctiques laborals. Objectiu, procés i actors que hi participen.

48.Intermediació laboral en clau de competències.

49.Les competències segons el model ISFOL.

50.Procés d’intermediació laboral. Itinerari de la demanda d’ocupació.

51.Procés d’intermediació laboral. Itinerari de l’oferta d’ocupació.

52.Modalitats de contractació laboral.

53.Incentius a la contractació: bonificacions, reduccions de cotització, etc.

54.Protecció per desocupació: prestacions i garanties.

55.Tutoria personalitzada de l’Ocupació. Definició.

56.Pla de tutoria: estratègies i estils de tutoria i orientació.

57.Els certificats de professionalitat i l’acreditació de les qualificacions professionals.

58.L’avaluació i acreditació de les competències professionals.

59.Itineraris personalitzats d’orientació, formació i inserció laboral.

60.Recerca activa d’Ocupació (RAO). Definició.

61.Desenvolupament d’aspectes personals per a l’ocupació (DAPO).

62.El Consorci de la Formació Continua de Catalunya. Àmbits d’actuació.

63.EL Servicio Público de Empleo (SEPE) ”Plan de choque por el empleo joven 2019 -2021”. Objectius.

64.Institut Català de Qualificacions Professionals. Funcions. Serveis de: Qualificació - Formació; Qualificació -Orientació i Qualificació -Ocupació.

65.Institut Català de Qualificacions Professionals. El sistema integrat de Qualificacions i Formació Professional.

66.Marc normatiu per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

67.La igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit laboral: normativa reguladora.

68.Prevenció de Riscos Laborals. Principis de l’acció preventiva (Llei 31/1995). 

69.Prevenció de Riscos Laborals. Vigilància de la salut (Llei 31/1995).

70.Protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril).

71.Programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC (Ordre TSF/156/2018; Resolució TSF/2265/2018).

72.Programa de suport als territoris – projecte Treball als Barris, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya – SOC (Ordre TSF/122/2018; Resolució TSF/1867/2018). 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.