agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Administración General Ayuntamiento Sant Viceç de Castellet 2019

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 18/07/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Administración General Ayuntamiento Sant Viceç de Castellet 2019

(18/07/2019) Se ha publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE 1 plaza mediante el sistema concurso-oposición por el turno de promoción interna de Técnicos Administración General para el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet. Las bases y el temario se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del 6 de mayo de 2019.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL 
AYUNTAMIENTO SANT VIÇENT DE CASTELLET

 (último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Viçent de Castellet, 2019)


Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis generals.

Tema 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols.

Tema 3. El poder legislatiu. Les Corts generals. Regulació i funcionament de les càmeres.

Tema 4. El poder executiu. Relacions entre el poder executiu i el poder legislatiu.

Tema 5. El poder judicial. Regulació actual i principis. L’organització de l’administració de justícia a l‘Estat espanyol.

Tema 6. L’organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes i els seus estatuts.

Tema 7. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura, contingut essencial i principis elementals .

Tema 8. El dret administratiu: concepte. Fons de dret públic. La Llei: les seves classes. Altres fonts del dret administratiu.

Tema 9. La personalitat jurídica de l’Administració Pública. Classes de persones jurídiques públiques. Capacitat.

Tema 10. El municipi. La organització municipal. Òrgans necessaris. Règim de sessions i acords dels Òrgans de govern.

Tema 11. Atribucions de l’alcalde/ssa i del Ple. Funcionament dels òrgans col·legiats locals: convocatòria i ordre del dia. Actes i certificacions d’acords.

Tema 1 2. Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL 
AYUNTAMIENTO SANT VIÇENT DE CASTELLET

 (último temario publicado por el Ayuntamiento de Sant Viçent de Castellet, 2019)


Tema 13. Concepte d’Administració Pública. Sotmetiment de l’Administració Pública al Dret. Principi de legalitat.

Tema 14. Les fonts del Dret Públic. La llei: classes de llei.

Tema 15. El Reglament: titularitat de la potestat reglamentària. Classes. Procediment d’elaboració. Eficàcia. Control.

Tema 16. Administració electrònica. Concepte i marc jurídic. Ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya. Regulació de la seu electrònica i dels registres telemàtics.

Tema 17. L’acte administratiu: concepte. Classes d’actes administratius. Elements. Requisits: motivació i forma.

Tema 18. L’eficàcia dels actes administratius. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació

Tema 19. Actes nuls i actes anul·lables. Principi de conservació dels actes administratius. La revisió d’ofici: supòsits, acció de nul·litat, procediment i límits.

Tema 20. La declaració de lesivitat. La revocació dels actes. La rectificació d’errors materials o de fet.

Tema 21. La terminació del procediment administratiu: l’obligació de resoldre i contingut de la resolució expressa. La terminació convencional. La falta de resolució: el silenci administratiu.

Tema 22. La contractació administrativa: règim jurídic dels contractes de les administracions públiques. Requisits essencials. Classes de contractes administratius.

Tema 23. Elements dels contractes administratius. Els subjecte: Administració contractant i contractista. Sistemes de selecció del contractista.

Tema 24. Procediment i formes de contractació. Garanties. El perfeccionament del contracte i la seva formalització.

Tema 25. L’activitat administrativa de prestació de serveis. El servei públic: concepte, evolució i crisis. Diferents maneres de gestió dels serveis públics. La gestió directa.

Tema 26. L’execució forçosa: subjectes, objecte i causes. El procediment general. Tramitació d’urgència i procediments especials.

Tema 27. Les propietats públiques: tipologia. El domini públic: concepte, naturalesa i elements.

Tema 28. El patrimoni privat de les entitats públiques. Règim jurídic dels béns patrimonials.

Tema 29. La responsabilitat de les administracions públiques. Règim actual: supòsits de responsabilitat i i danys. L’acció i procediment administratiu en matèria de responsabilitat.

Tema 30. Els recursos administratius. Concepte i principis generals. Regles generals de la seva tramitació i classes.

Tema 31. El recurs d’alçada. El recurs de reposició. El recurs de revisió.

Tema 32. La jurisdicció contenciosa administrativa: naturalesa, extensió i límits. Sistemes d’organització: òrgans i competència. Les parts i l’objecte.

Tema 33. La potestat sancionadora: concepte i significat. Els principis de la potestat sancionadora i els principis del procediment sancionador.

Tema 34. Els principis de l’organització administrativa: la competència, jerarquia i coordinació

Tema 35. L’organització administrativa: la potestat organitzativa, els òrgans administratius: concepte i classes. Consideració especial als òrgans col·legiats.

Tema 36. Estructura de la funció pública. Classes de personal al servei de les entitats locals. Situacions administratives.

Tema 37. Instruments de planificació de Recursos Humans i l’oferta pública d’ocupació.

Tema 38. Règim disciplinari dels funcionaris. Procediment disciplinari. Responsabilitat civil i penal dels servidors públics.

Tema 39. Hisendes locals: principis constitucionals i règim jurídic.

Tema 40. El pressupost: concepte i funcions. Els principis pressupostaris. La llei de pressupostos.

Tema 4 1. La despesa pública. Concepte i classes.

Tema 42. Els ingressos públics. La recaptació dels tributs. Tem a 4 3. El règim local espanyol. Principis constitucionals i la seva regulació jurídica.

Tema 4 4. El reglament orgànic municipal. Potestat reglamentària de les entitats locals.

Tema 4 5. Els béns de les entitats locals. Béns de domini públic. Béns patrimonials.

Tema 46. Les empreses municipals.

Tema 47. Les altres entitats locals d’àmbit superior i inferior al municip

Tema 4 8. L’organització administrativa de l’urbanisme. Competències estatals, autonòmiques i locals.

Tema 49. Instruments de plantejament general. Tipologia de plans.

Tema 50. El planejament municipal. Plans generals. Plans parcials. Projectes d’urbanització. Programes d’actuació. Plans especials.

Tema 51. Elaboració i aprovació dels plans. Competències i procediment.

Tema 52. Vigència dels plans. Modificació, revisió i suspensió. Efectes.

Tema 53. Règim urbanístic de la propietat del sòl: principis generals. Classificació. Drets i deures dels propietaris.

Tema 54. L’execució del planejament. Principis. Sistemes d’actuació: elecció dels sistema.

Tema 55. Projectes d’urbanització. Procediment.

Tema 56. L’expropiació urbanística: classes i criteris de valoració. Parcel·lacions i reparcel·lacions.

Tema 57. Edificació i ús del sòl. Edificació forçosa i registre de solars.

Tema 58. Ordres d’execució. La declaració de ruïna.

Tema 59. Les llicències. Classes. Llicències urbanístiques: naturalesa i règim jurídic.

Tema 60. Protecció de la legalitat urbanística. Infraccions urbanístiques.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.