agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Consejo Comarcal Alt Penedès 2019

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 20/06/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Consejo Comarcal Alt Penedès 2019

20/06/2016 El Boletín Oficial del Estado publica el anuncio de la convocatoria de 1 plaza de Arquitecto adscrito a la Oficina Técnica del Consejo Comarcal del Alt Penedès correspondiente al turno libre por el sistema selectivos de concurso-oposición. Las bases de esta oposición así como el temario se encuentran disponibles en el Boletín Oficial de la provincia de Barcelona del 17 de mayo de 2019.

El temario de esta oposición está compuesto por los siguientes temas:

TEMARIO GENERAL ARQUITECTO
CONSEJO COMARCAL DEL ALT PENEDÈS
(último temario oficial, 2019)

1. L’organització municipal: òrgans necessaris i òrgans complementaris, règims de sessions i acords dels òrgans de govern local. Les competències municipals. Els serveis mínims.

2. La comarca. Definició. Regulació legal. Organització de la comarca i atribucions de cada òrgan. Competències de la comarca.

3. Llei 39/2015 de procediment administratiu comú. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes, requisits. L’eficàcia dels actes administratius. La notificació. La publicació. La demora i la retroactivitat de l’eficàcia.

4. Els contractes del sector públic: tipologia, procediment, característiques essencials. Classes d’expedients de contractació. La selecció del contractista: procediments, formes i criteris d’adjudicació. Garanties.

5. Les subvencions. Procediment de concessió. Concessió en règim de concurrència competitiva; concessió directa. Procediment de justificació de la subvenció. Reintegrament de la subvenció.

6. Les disposicions generals, els principis d’actuació i el funcionament del sector púbic a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7. Els recursos administratius. Concepte i classes.

8. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu. Les parts. Actes impugnables.

9. El personal al servei dels ens locals. Classes de personal. Règim del personal funcionari; drets i deures. Règim del personal laboral.

10. Ordenances i Reglaments de les Entitats Locals. Classes. Procediment d’elaboració i aprovació. Les ordenances i els reglaments.

11. La responsabilitat de les Administracions Públiques. Responsabilitat Patrimonial.

12. Els ingressos municipals. Els impostos, les taxes, les contribucions especials i els preus públics. Les ordenances fiscals.

13. Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO
CONSEJO COMARCAL DEL ALT PENEDÈS
(último temario oficial, 2019)

Planejament urbanístic

14. La legislació urbanística a Catalunya.

15.La distribució de competències entre l’Estat, les Comunitats Autònomes i l’Administració Local en matèria d’urbanisme.

16. Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.

17. Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. Finalitats. Estructura i principis informadors.

18. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Part vigent del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

19. El règim urbanístic del sòl. Classificació i qualificació urbanística. Sòl urbà, Sòl urbanitzable i Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classificació. Característiques. Drets i deures dels propietaris. Sòl urbanitzable.

20. Instruments de planejament urbanístic general i derivat. Classes i determinacions. Formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístic. Competències per a la seva aprovació.

21. Vigència dels instruments de planejament urbanístic. Executivitat. Obligatorietat. La declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació.

22. Els sistemes generals i locals en el planejament urbanístic. L’obtenció de sistemes dotacionals segons les classes de sòl.

23. Concepte de zona. Paràmetres urbanístics.

24. L’habitatge protegit en el planejament urbanístic.

25. El certificat d’aprofitament urbanístic. Contingut i procediment.

26. El visat col·legial.

Gestió urbanística

27. L’execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons d’actuació urbanística i la seva delimitació.

28. Els sistemes d’actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.

29. L’execució de sistemes no inclosos en polígons ni unitats d’actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.

30. El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

31. La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació.

32. El sistema d’expropiació. Concepte i procediments.

33. Els convenis urbanístics. Concepte, règim jurídic i tipus.

34. La Llei d’Expropiació Forçosa. Causes. Objecte. El Reglament de la Llei d’expropiació forçosa.

35. La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l’acció urbanística. El principi constitucional. Instruments. Cessió obligatòria de part de l’aprofitament urbanístic.

36. El repartiment de beneficis i càrregues derivats del planejament urbanístic, l’equidistribució de beneficis i càrregues. L’aprofitament urbanístic.

37. Instruments de política de sòl i habitatge I. Reserves de terrenys. Els patrimonis municipals de sòl i habitatge. Constitució, béns que l’integren i destí.

38. Instruments de política de sòl i habitatge II. Drets de tempteig i retracte. Obligació d’edificar i d’urbanitzar i conseqüències de l’incompliment d’aquesta obligació.

39. El projecte de reparcel·lació i el projecte d’urbanització Contingut i criteris.

40. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió.

41. Valoració del sòl urbanitzat i del sòl rural.

42. El valor de l’aprofitament urbanístic. El valor de repercussió.

43. Segregacions en sòl no urbanitzable. Unitats mínimes de conreu. Sòl forestal.

Llicències urbanístiques

44. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 45. Llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques. 46. Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel·les.

47. Les llicències de primera ocupació. Naturalesa i procediment per a l’atorgament. 48. La revisió d’ofici de les llicències urbanístiques.

49. Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. Condicions d’habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d’habitabilitat objectiva.

50. El Codi tècnic de l’edificació. Règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives.

51. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE.

52. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB SI.

53. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització. CTE DB SU.

54. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.

55. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de protecció enfront al soroll. CTE DB HR.

56. El Codi tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques d’estalvi energètic. CTE DB HE.

57. Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques. Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya. Llei d’accessibilitat de Catalunya.

58. El Decret d’ecoeficiència dels edificis.

Protecció de la legalitat urbanística

59. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

60. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d’execució.

61. Protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.

62. Protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

Projectes d’obres locals

63. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.

64. El projecte d’obres locals I: Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes. El projecte d’obres locals II: Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions. El projecte d’obres locals III: Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

65. Els contractes d’obres. Procediments i formes d’adjudicació.

66. Els Plecs de condicions tècniques en els procediments de contractació.

67. La modificació del contracte d’obres. 68. Els contractes dels serveis. Procediments i formes d’adjudicació.

69. La realització i la supervisió dels projectes. Fases i documentació. Bases legals de la supervisió. Aspectes que cal considerar en l’informe de supervisió.

70. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. Modificacions d’obra i projectes reformats. Revisió de preus.

71. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions.

72. Gestió de residus de la construcció. Llei 8/2008, de 10 de juliol. Decret 89/2010.

73. La llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE): els agents de l’edificació. Responsabilitats.

74. Accessibilitat en espais urbans, en els edificis d’ús públic i en els edificis d’ús privat.

75. La Llei de l’habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de l’habitatge.

76. Habitatges de protecció oficial de promoció pública. Concepte i classes. Superfície i requisits. Competències. Legislació que cal aplicar. Promoció directa i promoció convinguda.

77. Ajuts a la rehabilitació d’habitatges. Convocatòries de subvencions. Normativa i condicions.

78. El finançament de les inversions en obres i serveis de titularitat municipal.

Llicències d’activitats

79. Llicències d’activitats. Classificació de les activitats. Annexes. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Règim de comunicació. 80.Explotacions ramaderes. Normativa dejeccions ramaderes. Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes.

Avaluació ambiental

81. Avaluació ambiental. Plans. Programes. Projectes. Llei 6/2009. Llei 21/2013. Llei 16/2015. Directiva 2001/42/CE. Procediments d’avaluació ambiental estratègica.

Els béns locals

82. Els béns dels ens locals. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Béns comunals.

83. L’inventari de béns de les entitats locals. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns.

Alt Penedès

84. Pla territorial metropolità de Barcelona (ACORD GOV/77/2010, de 20 d'abril). 85. Pla director territorial de l'Alt Penedès (DOGC núm. 5241 de 22 d'octubre de 2008).

86. Pla Director Urbanístic per al desenvolupament d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès (DOGC núm. 6244 - 31/10/2012).

Seguretat i Salut

87. Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

88. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

89. Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i Real Decret 337/2010, de 19 de març, pel que es modifiquen el Real Decret 39/1997; el Real Decret 1109/2007, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006 i el Real Decret 1627/1997 (disposició addicional 2ª).

90. Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció i Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.