agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Administración General Mancomunitat d'abastament d'aigua del Solsonès

Especialidad: Administración General y Cuerpo Administrativo
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 16/05/2019
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Administración General Mancomunitat d'abastament d'aigua del Solsonès

16/05/2019, Se ha publicado el anuncio de la convocatoria, que incluye 1 plaza mediante concurso-oposición por el turno libre de Técnico en Administración General para la Mancomunitat d'abastament d'aigua del Solsonès.

El temario y las bases se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Lleida del 2 de mayo de 2019


TEMARIO GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANCOMUNITAT D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL SOLSONÈS

(último temario publicado por la Mancomunitat d'abastament d'aigua del Solsonès, 2019)


Tema 1. L’Administració pública en la Constitució. L’organització territorial de l’Estat: comunitats autònomes, municipis i províncies.

Tema 2. L’Administració local: entitats que la integren. El marc competencial de les entitats locals.

Tema 3. El sistema de la distribució de competències entre l’Estat i les Comunitats Autònomes. El marc competencial de les Entitats locals.

Tema 4. L’Administració instrumental. Els organismes públics. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials.

Tema 5. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d’entitats públiques per a la gestió de serveis públics.

Tema 6. L’Administració pública i el Dret. El principi de legalitat en l’Administració.

Tema 7. Potestats reglades i discrecionals: discrecionalitat i conceptes jurídics indeterminats. Límits de la discrecionalitat. Control judicial de la discrecionalitat. La desviació de poder.

Tema 8. La potestat organitzativa de l’Administració. Creació, modificació i supressió dels ens i òrgans administratius. Classes d’òrgans. Especial referència a òrgans col·legiats.

Tema 9. Els principis de l’organització administrativa: la competència i les seves tècniques de translació.

Tema 10. La jerarquia, la coordinació i el control. Conflicte d’atribucions.

Tema 11. L’ordenament jurídico-administratiu: el Dret administratiu: concepte i continguts. El dret administratiu bàsic dictat en virtut de l’article 149.1.18 de la Constitució.

Tema 12. L’ordenament jurídico-administratiu: tipus de disposicions legals. Els Tractats Internacionals.

Tema 13. L’ordenament jurídico-administratiu: El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentaria. El procediment d’elaboració. Límits. El control de la potestat reglamentaria.

Tema 14. Les persones davant l’activitat de l’administració: drets i obligacions.

Tema 15. L’interessat: concepte, capacitat d’obrar i representació. La identificació dels interessats i els seus drets en el procediment.

Tema 16. La transparència de l’activitat pública. Publicitat activa.

Tema 17. El dret d’accés a la informació pública. La protecció de les dades de caràcter personal.

Tema 18. L’acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i la forma.

Tema 19. La notificació: contingut, termini i pràctica en paper i mitjançant sistemes electrònics. La notificació infructuosa. La publicació.

Tema 20. L’eficàcia dels actes administratius: el principi d’autotutela declarativa. Condicions. L’aprovació per una altra Administració. La demora i retroactivitat de l’eficàcia.

Tema 21. L’executivitat dels actes administratius: el principi d’autotutela executiva. L’execució forçosa dels actes administratius: mitjans i principis d’utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

Tema 22. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació de l’acte administratiu.

Tema 23. La revisió d’actes i disposicions per la mateixa Administració: supòsits. L’acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet.

Tema 24. Disposicions generals sobre el procediment administratiu. Els mitjans electrònics aplicats al procediment administratiu comú.

Tema 25. La iniciació del procediment: classes, subsanació i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius.

Tema 26. L’adopció de mesures provisionals. El temps en el procediment. Termes i terminis: còmput, ampliació i tramitació d’urgència.

Tema 27. La instrucció del procediment. Les seves fases. La intervenció dels interessats.

Tema 28. La Ordenació i tramitació del procediment. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.

Tema 29. Finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no empitjorament de la situació inicial. La finalització convencional.

Tema 30. L’incompliment dels terminis per resoldre i els seus efectes. La manca de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat.

Tema 31. La revisió dels actes i disposicions per la mateixa administració: supòsits. La revocació d’actes. La rectificació d’errors materials o de fet. l’acció de nul·litat, procediment, límits. La declaració de lesivitat.

Tema 32. Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

Tema 33. La jurisdicció contenciosa-administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: legitimació. L’objecte del recurs contenciós administratiu. Causes d’inadmissibilitat.

Tema 34. El procediment en primera o única instància. Mesures cautelars. La Sentència: recursos contra sentencies. L’execució de la sentència. Procediments especials.

Tema 35. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora.

Tema 36. Especialitats del procediment en matèria sancionadora. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.

Tema 37. L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Referència a les singularitats procedimentals.

Tema 38. El patrimoni de les Administracions públiques. Les propietats públiques: tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Règim de les autoritzacions y concessions demanials.

Tema 39. El patrimoni privat de les Administracions Públiques. Règim jurídic. Potestats de l’administració i règim d’adquisició, ús i alienació. La cessió de béns i drets patrimonials.

Tema 40. Dominis públics especials. Aspectes essencials de la regulació relativa a aigües, monts, mines, carreteres i costes. El Patrimoni Nacional.

Tema 41. L’expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals. La revisió expropiatòria. Tramitació d’urgència. Procediments especials.

Tema 42. La responsabilitat de l’Administració Pública. Els supòsits de responsabilitat. Danys esmenables. L’acció de responsabilitat.

Tema 43. Principi del procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de les Administracions públiques.

Tema 44. El règim local: significat i evolució històrica. L’Administració local a la Constitució. El principi d’autonomia local: significat, contingut i límits.

Tema 45. Els Tributs locals: principis. La potestat reglamentaria de les entitats locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació de tributs. L’establiment de recursos no tributaris.

Tema 46. Taxes i preus públics: principals diferències. Les contribucions especials: avançament i ajornament de quotes i col·laboració ciutadana. Les quotes d’urbanització. Diferències amb les contribucions especials.

Tema 47. El crèdit local. Classes d’operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini. Finalitat i durada. Competència. Límits i requisits per a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini. Operacions de crèdit a curt termini. La concessió d’avals per les entitats locals.

Tema 48.L’activitat subvencional de les Administracions Públiques. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

Tema 49. El dret financer: concepte i contingut. La Hisenda local a la constitució. El régim jurídic de les Hisendes Locals: criteris inspiradors del sistema de recursos i principis pressupostaris.

Tema 50. Les formes d’activitat administrativa. El servei públic. Concepte, evolució i crisi.

Tema 51. Les formes de gestió dels serveis públics. La remunicipalització dels serveis públics. La iniciativa econòmica pública i els serveis públics.

Tema 52. La Hisenda Local a la Constitució. El Règim jurídic de les Hisendes Locals: criteris inspiradors del sistema de recursos i principis pressupostaris.

Tema 53. Activitat subvencional de les Administracions Públiques: Tipus de subvencions. Procediments de concessió i gestió de subvencions.

Tema 54. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions y sancions administratives en matèria de subvencions.

Tema 55. Règim de sessions dels òrgans de govern local: convocatòria, desenvolupament i adopció d’acords. Les actes. El Registre de documents.

Tema 56. El patrimoni de les entitats locals: béns i drets que el conformen. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. Els béns comunals. L’inventari. Els monts veïnals en mà comuna.

Tema 57. Les competències de les entitats locals en matèria d’abastament d’aigua.

Tema 58. Els treballadors públics: classes i règim jurídic.

Tema 59. Els instruments d’organització del personal: plantilles i relacions de llocs de treball. Els instruments reguladors dels recursos humans: l’oferta d’ocupació, els plans d’ocupació i altres sistemes de reacionalització.

Tema 60. L’accés als llocs públics: principis reguladors. Requisits. Sistemes selectius. L’extinció de la condició d’empleat públic. El règim de provisió de llocs de treball: sistemes de provisió.

Tema 61. El contracte de treball. Les situacions administratives dels funcionaris locals.

Tema 62. Els deures dels funcionaris públics. El règim disciplinari. El règim de responsabilitat civil, penal i patrimonial. El règim d’incompatibilitats.

Tema 63. Fases i contingut de la funció interventora a les entitats locals. El procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre ingressos, despeses i pagaments.

Tema 64. El règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics. Els reparaments i observacions complementàries i la resolució de discrepàncies. Fiscalització de l’autorització i disposició de despesa, reconeixement de la obligació i pagament, ordres de pagament a justificar i bestretes de caixa fixa. Comprovació material de la inversió. L’omissió de la funció interventora.

Tema 65. El control extern de l’activitat econòmic-financera del sector públic. La fiscalització de les entitats locals pel Tribunal de Comptes: organització i funcions.

Tema 66. Els òrgans de control extern de les Comunitats autònomes. La jurisdicció comptable: procediments.

Tema 67. Els recursos de les Hisendes Locals. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentaria de les Entitats locals en matèria tributària: contingut de les ordenances fiscals, tramitació i règim d’impugnació dels actes d’imposició i ordenació de tributs. L’establiment de recursos no tributaris.

Tema 68. La Gestió, liquidació i recaptació dels recursos de les Hisendes Locals. Els ingressos indeguts. La gestió de recaptació en període voluntari i executiu.

Tema 69. La revisió en via administrativa dels actes de gestió tributària dictats per les entitats locals. La gestió i recaptació de recursos per compte d’altres ens públics.


TEMARIO ESPECÍFICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
MANCOMUNITAT D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL SOLSONÈS
 
(último temario publicado por la Mancomunitat d'abastament d'aigua del Solsonès, 2019)


Tema 1. Els contractes del sector públic: les directives europees en matèria de contractació pública. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del Sector Públic. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats.

Tema 2. Disposicions generals sobre la contractació del sector públic: racionalitat i consistència, llibertat de pactes i contingut mínim del contracte, perfecció i forma del contracte.

Tema 3. Règim d’invalidesa. Recurs especial en matèria de contractació.

Tema 4. Les parts en els contractes del sector públic. Òrgans de contractació. Capacitat i solvència de l’empresari. Successió en la persona del contractista. Competència en matèria de contractació i normes específiques de contractació pública a les entitats locals.

Tema 5. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles en la contractació del sector públic. Preparació dels contractes de les Administracions públiques: expedient de contractació, plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

Tema 6. Adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques: normes generals i procediments d’adjudicació. El Perfil del contractant. Normes específiques de contractació Pública en les entitats locals.

Tema 7. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l’Administració pública en els contractes administratius. Execució dels contractes. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i subcontractació.

Tema 8. El contracte d’obres. Actuacions preparatòries del contracte d’obres. Execució del contracte d’obres. Modificació del contracte. Compliment i resolució.

Tema 9. El contracte de concessió d’obres. Actuacions preparatòries del contracte de concessió d’obres. Efecte, compliment i extinció de les concessions. Construcció de les obres objecte de concessió. Drets i obligacions del concessionari i prerrogatives de l’Administració concedent. Extinció de les concessions.

Tema 10. El contracte de concessió de serveis. Actuacions preparatòries del contracte de concessió de serveis. Efectes, compliment y extinció del contracte de concessió de serveis. Execució i modificació del contracte. Compliment i resolució.

Tema 11. El contracte de subministrament. Execució del contracte de subministrament. Compliment i resolució. Regulació de determinats contractes de subministrament.

Tema 12. El contracte de serveis. Execució dels contractes de serveis. Resolució. Especialitats del contracte d’elaboració de projectes d’obres.

Tema 13. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència a les bases d’execució del pressupost. L’elaboració i aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària.

Tema 14. L’estructura pressupostaria. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació.

Tema 15. L’execució del pressupost de despeses i ingressos: fases. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de despeses. Els projectes de despesa. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de finançament.

Tema 16.La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajustos. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses generals. La consolidació pressupostària.

Tema 17. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d’estabilitat pressupostaria, de deute públic i de la regla de la despesa per a les corporacions locals: establiment i conseqüències associades al seu incompliment. Els plans económico-financers: contingut, tramitació i seguiment. Plans d’ajust i de sanejament financer. Subministrament d’informació financera de les entitats locals.

Tema 18. La tresoreria de les entitats locals. Règim jurídic. El principi d’unitat de caixa. Funcions de la tresoreria. Organització. Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. La realització de pagaments: prelació, procediments i mitjans de pagament. El compliment del termini en els pagaments: el període mig de pagament. L’estat de conciliació.

Tema 19. La planificació financera. El Pla de Tresoreria i el pla de disposició de fons. La rendibilització d’excedents de tresoreria. Les operacions de tresoreria. El risc de tipus d’interès i de canvi en les operacions financeres.

Tema 20. La comptabilitat de les entitats locals i els seus organismes autònoms: els models normal, simplificat i bàsic. Les instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local: estructura i contingut. Particularitats del model bàsic.

Tema 21. El compte general de les entitats locals: contingut, formació, aprovació i rendició. Altra informació a subministrar al Ple, als òrgans de gestió, als òrgans de control intern i a altres Administracions públiques».

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.