agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Técnicos Medios, Ámbito Jurídico Diputación de Tarragona 2019

Especialidad: Licenciados en Derecho
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 07/05/2019
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Técnicos Medios, Ámbito Jurídico Diputación de Tarragona 2019

(07/05/2019) Se ha publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE, para cubrir 1 plaza mediante el sistema de concurso-oposición de Técnico Medio (Ámbito Jurídico) para la Diputación de Tarragona.

En el Boletín Oficial de Tarragona del 15 de abril de 2019 se han publicado las bases y el temario.


TEMARIO GENERAL TÉCNICO MEDIO, ÁMBITO JURÍDICO
DIPUTACIÓN DE TARRAGONA

(último temario publicado por Tarragona, 2019)


Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura. Principis generals. Els drets i deures fonamentals: anàlisi i règim de protecció.

Tema 2. El Tribunal Constitucional: composició i competències. El recurs d’inconstitucionalitat. El recurs d’empara. El conflicte de competències.

Tema 3. L'organització de l'Estat: La Corona, les Corts Generals i el Govern.

Tema 4. Les Comunitats autònomes: règim de competències. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut i principis generals. Competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5. L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació dels actes administratius. L’eficàcia de l’acte administratiu. L’executivitat. La notificació i la publicació. La invalidesa dels actes administratius: actes nuls i anul·lables. La conversió. La conservació. La convalidació.

Tema 6. Les fases del procediment administratiu comú. L’obligació de resoldre de l’Administració: El silenci administratiu.

Tema 7. El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. Drets i deures. Breu referència als instruments de planificació: plantilla, relació de llocs de treball i oferta pública d’ocupació. Els sistemes de selecció i provisió.

Tema 8. La Llei general pressupostària: estructura, contingut i principis generals.

Tema 9. Les fonts del dret administratiu i classes. Especial referència al reglament: concepte i classes. Procediment d’elaboració.

Tema 10. La Llei general tributària: estructura, contingut i principis generals. La revisió en via administrativa dels actes dictats per l’Administració tributària.

Tema 11. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals: estructura, contingut i principis generals.

Tema 12. El règim local espanyol: evolució històrica. Principis constitucionals i principal normativa en matèria de règim local estatal i autonòmica de Catalunya.


TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO MEDIO, ÁMBITO JURÍDICO
DIPUTACIÓN DE TARRAGONA

(último temario publicado por Tarragona, 2019)


Tema 1. El municipi I: concepte i elements. El terme municipal. Alteracions de termes municipals. La població. El Padró municipal d’habitants.

Tema 2. El municipi II: competències i règim de funcionament dels òrgans que integren l’organització municipal. Referència al règim d’organització i funcionament dels municipis de gran població.

Tema 3. La província: organització i competències de la província. Règim d’elecció i de funcionament dels seus òrgans. Les vegueries. La funció de les Diputacions en la prestació dels serveis municipals.

Tema 4. La protecció de dades de caràcter personal: normativa aplicable. Principis de la protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Tema 5. La transparència de l’activitat pública: normativa aplicable; obligacions de transparència. Drets d’accés a la informació pública.

Tema 6. La igualtat efectiva de dones i homes. Funcions dels ens locals en polítiques d’igualtat de gènere. Els plans d’igualtat. Polítiques d’igualtat de dones i homes en la funció pública.

Tema 7. El model EFQM d’Excel·lència en la gestió del sector públic local. El sistema de gestió per processos.

Tema 8. El Pla Estratègic de la Diputació de Tarragona. El Diccionari de competències corporatiu.

Tema 9. El Reglament: concepte i naturalesa. Fonament de la potestat reglamentària. Classes de reglaments. Límits de la potestat reglamentària. La defensa contra els reglaments il·legals i la seva impugnació. Els actes administratius generals, les instruccions i les circulars.

Tema 10. La potestat reglamentària de les entitats locals: ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i aprovació.

Tema 11. La persona interessada en el procediment administratiu electrònic i la seva legitimació. Concepte. La capacitat de l’administrat. Drets i deures de la persona interessada envers l’Administració pública.

Tema 12. L’execució forçosa dels actes administratius: mitjans. La via de fet i les seves conseqüències.

Tema 13 La revisió d’ofici i la declaració de lesivitat.

Tema 14. Els recursos administratius: concepte i principis generals. Classes. El recurs d’alçada. El recurs de reposició. El recurs extraordinari de revisió.

Tema 15. El procediment administratiu electrònic. Normativa aplicable. Principis i àmbit d’aplicació. Especial referència a les mesures de simplificació administrativa dels procediments administratius. Elements necessaris del procediment administratiu. Còmput de terminis. Els informes en el procediment administratiu.

Tema 16. Les formes d’acabament del procediment administratiu.

Tema 17. El Registre electrònic. La representació electrònica. Registre d’apoderaments i Arxiu. Drets i deures de la ciutadania en el procediment electrònic.

Tema 18. Identitat i signatura electrònica. Reglament 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electrònica en el mercat interior. ( eiDAs).

Tema 19. Certificats digitals i signatura electrònica. Tipus de signatura. Segell d’òrgan.

Tema 20. Metadades. Tipologia. Metadades obligatòries de l’expedient. Metadades obligatòries de documents

Tema 21. Sistema de Gestió documental. Captura. Classificació. Disposició. Descripció i recuperació.

Tema 22. Interoperabilitat. Esquema Nacional d'Interoperabilitat.

Tema 23. Documents electrònics. Tipologia documental ENI.

Tema 24. Quadre de classificació documental per ajuntaments i consells comarcals. Política de gestió documental per a ens locals.

Tema 25. Accessibilitat. Aplicacions de la llei d’accessibilitat a l’administració electrònica.

Tema 26. Seguretat: Esquema Nacional de Seguretat.

Tema 27. Principals elements de seguretat per a ens locals.

Tema 28. Relacions interadministratives. Relacions electròniques entre administracions. Plataformes de relació interadministratives.

Tema 29. La funció interventora sobre despeses i pagaments: La fiscalització. Els contractes del sector públic I: àmbit subjectiu de la Llei de contractes del sector públic. Classes de contractes del sector públic. Règim jurídic aplicable als contractes administratius i als de Dret privat; actes separables.

Tema 30. Els contractes del sector públic I: tipus de contracte. Procediments de contractació i formes d'adjudicació.

Tema 31. Els contractes del sector públic II: les parts en els contractes. Òrgans competents en matèria de contractació. Capacitat i solvència del contractista. Prohibicions.

Tema 32. El Registre electrònic d’empreses licitadores I: inscripció d’empreses, actualització i consulta de dades.

Tema 33. El Registre electrònic d’empreses licitadores II: consulta per part de l’administració i inscripció de les prohibicions de contractar.

Tema 34. La contractació electrònica: la plataforma electrònica de contractació pública. El perfil del contractant i el perfil del licitador. Els anuncis de licitació electrònica.

Tema 35. La licitació electrònica I: L’expedient de contractació. La selecció del contractista. Els procediments i les formes d’adjudicació.

Tema 36. Licitació electrònica II: el sobre Digital. Presentació i obertura d’ofertes de manera electrònica. Les Meses de contractació en el procediment electrònic.

Tema 37. Licitació electrònica III: e-licita. Presentació i obertura de manera electrònica.

Tema 38. Execució i modificació dels contractes. Extinció. La cessió dels contractes i la subcontractació.

Tema 39. Règim d’invalidesa dels contractes i la seva revisió. El règim de recursos en matèria de contractació pública.

Tema 40. El Registre públic de contractes I: Alta d’usuaris i configuració, Inscripció obligatòria del contractes. Adjudicació, modificació, cessió, subrogació, subcontractació, pròrroga i liquidació del contracte.

Tema 41. El Registre públic de contractes II: Tramesa de contractes massiva i individualitzada. La inscripció del contractes menors.

Tema 42. Les fases de la despesa en el procediment de contractació: Autorització, disposició, reconeixement i ordenació. Aplicació als contractes menors i bestretes de caixa fixa.

Tema 43. El règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics quant a les despeses i obligacions. Normativa aplicable als ens locals. El control i fiscalització en el procediment de contractació: la funció interventora.

Tema 44. El model d’administració electrònica catalana. Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

Tema 45. Eines digitals d’administració electrònica catalana: e-notum, e-tauler, via oberta.

Tema 46. Eines digitals d’administració electrònica de l’estat: Xarxa SARA, SIR, GEISER, SIA.

Tema 47. Eines digitals d’arxiu electrònic: i-Arxiu, Archive.

Tema 48. Altres eines digitals d’ús habitual als ens locals: Base Nacional de Subvencions. Registre de Convenis. Registre de Planejament de Catalunya.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.