agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayuntamiento A Coruña 2019

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento A Coruña 2019

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 20/02/2019
Plazas: 2
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento A Coruña 2019

20/02/2019, Se ha publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE para el Ayuntamiento de A Coruña (Galicia), que incluye 2 plazas libres por concurso-oposición de Arquitecto. Las bases y el temario han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña del 31 de julio de 2018.

Todos nuestros temarios se envían actualizados a fecha de solicitud.
Consulte las preguntes frecuentes y las condiciones de compra.


TEMARIO ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

(último temario publicado por el Ayuntamiento de A Coruña)


Grupo 1

TEMA 1.–A Constitución Española de 1978: Estrutura; Título Preliminar; Dereitos e deberes fundamentais; Reforma constitucional.

TEMA 2.–A Coroa. As Cortes Xerais: composición. Funcións. Funcionamento.

TEMA 3.–O Goberno: Composición e funcións. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais.

TEMA 4.–O Estatuto de Autonomía de Galicia. As institucións da Comunidade Autónoma: O Parlamento. O Consello da Xunta. O Presidente. A administración de Xustiza. Competencias.

TEMA 5.–A Lei: Concepto e clases. Disposicións normativas con forza de lei. O Regulamento: concepto. Clasificación dos regulamentos. Ordenanzas e regulamentos municipais. Procedemento de elaboración. Os Regulamentos Orgánicos do Concello da Coruña.

TEMA 6.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas. A capacidade de obrar e o concepto de interesado. Identificación e firma dos interesados no procedemento administrativo. A actividade das Administracións Públicas. Normas xerais de actuación. Dereitos das persoas nas súas relacións coas Administracións Públicas. Dereito e obrigación de relacionarse electronicamente coas administracións públicas. Linguas dos procedementos. Rexistros. Colaboración e comparecencia das persoal. Responsabilidade da tramitación.

TEMA 7.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. Dos actos administrativos. Concepto e clases. Elementos. Requisitos dos actos administrativos. Eficacia dos actos. A notificación. Nulidade e anulabilidade.

TEMA 8.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. O procedemento administrativo; Iniciación, ordenación, instrución e terminación.

TEMA 9.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. Finalización do procedemento: a obriga de resolver. O silencio administrativo.

TEMA 10.–Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Pública. Recursos administrativos. Principios xerais. Obxecto e clases. Normas xerais dos recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliación, mediación e arbitraxe. A suspensión da execución do acto percorrido.

TEMA 11.–Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público. Disposicións xerais, principios de actuación e funcionamento do sector público. Disposicións xerais. Órganos das administracións públicas. Competencias. Órganos colexiados: funcionamento e réxime. Abstención e recusación.

TEMA 12.–Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de rexime local. O municipio. Elementos. Territorio e poboación. Organización.

TEMA 13.–Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases de rexime local Municipios de Gran Poboación: O Alcalde. Competencias. Forma de elección e cesamento. Os Tenentes de Alcalde. A Xunta de Goberno Local: Composición e atribucións. O Pleno: Composición e competencias. As Comisións Informativas.

TEMA 14.–A organización do Concello da Coruña. Distritos. Comisión de Suxerencias e Reclamacións. O Consello Social da Cidade. O Tribunal Económico-Administrativo. Órganos Superiores e Directivos. Empresas públicas municipais, organismos autónomos e consorcios.

TEMA 15.–Lei de emprego público de Galicia: Clases de funcionarios. Situacións administrativas. Réxime disciplinario.

TEMA 16.–Lei de emprego público de Galicia. Dereitos e deberes dos funcionarios locais. Código de conduta dos empregados públicos. Réxime de incompatibilidades.

TEMA 17.–A Lei 9/2017 de Contratos do sector público: Normativa de aplicación. Tipoloxías de contratos e clasificación. Capacidade e solvencia. Obxecto, prezo e elementos formais.

TEMA 18.–A Lei 9/2017 de Contratos do sector público: A adxudicación de contratos. Os procedementos de adxudicación. Execución e modificación dos contratos administrativos. Prerrogativas da Administración. A extinción. A cesión dos contratos e a subcontratación.

TEMA 19.–Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Os recursos das Facendas Locais. Taxas e prezos públicos.

TEMA 20.–Marco normativo específico da Prevención de Riscos Laborais. A Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais. Plan Xeral de Prevención de Riscos Laborais do Concello da Coruña.

TEMA 21.–Normativa estatal e galega en materia de igualdade: A lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, e Decreto 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicions legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

TEMA 22.–A transversalidade de xénero ou ‘mainstreaming’. A instruccion de transversalidade do Concello da Coruña aprobada por Acordo da Xunta de Goberno Local 11/03/2016 (BOP n.º 68, do 12/04/2016): Estruturas competentes e criterios de transversalidade.

TEMA 23.–Lexislación en materia de protección de datos de carácter persoal: lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, e regulamento de desenvolvemento (RD 1720/2007 de 21 de decembro).

Grupo 2

TEMA 24.–Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Solo e Rehabilitación Urbana. Estatuto básico do cidadán. Estatuto básico da iniciativa e a participación na actividade urbanística. Estatuto básico da promoción das actuacións urbanísticas.

TEMA 25.–Lei 2/2016, do 10 febreiro, do Solo de Galicia. Principios xerais. Competencias e organización administrativa.

TEMA 26.–Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. Regulación integrada do exercicio de actividades. Espectáculos públicos e actividades recreativas.

TEMA 27.–Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos. Réxime de comunicación previa. Avaliación de incidencia ambiental. Ordenanza municipal reguladora das condicións de implantación dos usos vinculados coa hostelaría, ocio e comercio (BOP do 11/08/2014).

TEMA 28.–Ordenación do territorio e ordenación urbanística. Principios do desenvolvemento territorial e urbano sostible.

TEMA 29.–Bases do réxime do solo. Criterios básicos de utilización do solo. Situacións básicas do solo.

TEMA 30.–Actuacións de transformación urbanística e actuacións edificatorias. Deberes vinculados á promoción das actuacións de transformación urbanística e actuacións edificatorias.

TEMA 31.–Réxime urbanístico do dereito de propiedade do solo. Contido do dereito de propiedade do solo: en situación rural e en situación urbanizado, facultades, deberes e cargas.

TEMA 32.–A clasificación urbanística do solo. Solo urbano, de núcleo rural, urbanizable e rústico.

TEMA 33.–Réxime das distintas clases e categorías do solo: dereitos e deberes dos propietarios do solo.

TEMA 34.–O planeamento urbanístico. Límites de sustentabilidade e calidade de vida e cohesión social. Normas de calidade ambiental e paisaxística. Normas de aplicación directa.

TEMA 35.–Instrumentos de planeamento urbanístico. Avaliación ambiental estratéxica. Vixencia e efectos da súa aprobación. Revisión e modificación. Réxime transitorio.

TEMA 36.–O Plan Xeral de Ordenación Municipal. Determinacións.

TEMA 37.–Procedemento para a aprobación do plan xeral. Suspensión de licenzas.

TEMA 38.–O planeamento de desenvolvemento: plans parciais. Contido. Procedemento de aprobación.

TEMA 39.–Outros instrumentos: Os estudos de detalle. Os catálogos. Contido. Procedemento de aprobación.

TEMA 40.–Execución do planeamento: disposicións xerais. Áreas de Repartición. Aproveitamento Tipo. Polígonos de execución.

TEMA 41.–Sistemas de actuación. Elección do sistema. O cumprimento dos prazos de equidistribución e urbanización.

TEMA 42.–Regras xerais para a distribución de cargas e beneficios. Instrumento de equidistribución: contido, procedemento de aprobación, efectos e liquidación. Gastos de urbanización.

TEMA 43.–Sistema de cooperación. Sistema de expropiación. Sistema de compensación: estatutos e bases. Xunta de compensación.

TEMA 44.–Obtención de solo de sistemas xerais e locais.

TEMA 45.–Valoracións urbanísticas e expropiatorias. Regulación contida no texto refundido da Lei do solo e no Regulamento de valoracións (Real decreto 1492/2011).

TEMA 46.–Proxectos de Urbanización. Execución e conservación das obras de urbanización.

TEMA 47.–Títulos habilitantes de natureza urbanística: Licenzas Urbanísticas, definición, obxecto, actos suxeitos a licenza. Documentación e procedemento. Prelación de licenzas e outros títulos administrativos.

TEMA 48.–Prazos de edificación. Caducidade das licenzas. As licenzas de ocupación dos inmobles. Revisión e suspensión das licenzas.

TEMA 49.–Comunicacións previas. Definición, obxecto e procedemento para a tramitación. Prazos.

TEMA 50.–Obras destinadas ao desenvolvemento dunha actividade. Actos promovidos por administracións públicas.

TEMA 51.–Parcelacións urbanísticas, segregacións e división de terreos.

TEMA 52.–Deberes dos propietarios de terreos, construcións e Instalacións. As ordes de execución. Execución forzosa e subsidiaria.

TEMA 53.–A situación de ruína. Supostos. Procedemento. Consecuencias da súa declaración. A ruína inminente.

TEMA 54.–Ordenanza municipal de conservación e rehabilitación de inmobles (BOP núm. 226 do 28/11/2011 e núm. 18 do 26/01/2017).

TEMA 55.–Inspección urbanística. A protección da legalidade urbanística.

TEMA 56.–Infraccións urbanísticas e as súas sancións.

Grupo 3

TEMA 57.–Ordenación do territorio: principios xerais. As directrices de ordenación do territorio (Decreto 19/2011). O Plan de ordenación do litoral (Decreto 20/2011).

TEMA 58.–O PXOM do 2013: Disposicións Xerais. Instrumentos de desenvolvemento e intervención na edificación e uso do solo. Réxime urbanístico do solo.

TEMA 59.–O PXOM do 2013 da Coruña: Condicións dos usos.

TEMA 60.–O PXOM do 2013 da Coruña: Condicións xerais da edificación.

TEMA 61.–PXOM do 2013 da Coruña: Condicións particulares da edificación no solo urbano. Normas Zonais e Dotacionais.

TEMA 62.–Plan Especial de Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e Peixería (PEPRI). Normativa urbanística: disposicións xerais e condiciones de protección do patrimonio. Medidas para a protección e regulación.

TEMA 63.–Plan Especial de Protección e Reforma Interior da Cidade Vella e Peixería (PEPRI). Normativa urbanística: tipificacións das actuacións. Obras na edificación. Agrupación de parcelas. Normas xerais de uso. Condicións xerais de estética. Condicións hixiénico- sanitarias e de habitabilidade.

TEMA 64.–Lei 38/1999 de ordenación da edificación. Esixencias técnicas e administrativas da edificación. Axentes. Responsabilidades e Garantías.

TEMA 65.–Lei 38/1999 de ordenación da edificación. Disposicións relacionadas coa edificación. Normas, regulamentos e instrucións.

TEMA 66.–Lei 38/1999 de ordenación da edificación. Disposicións sobre redacción de proxectos e dirección de obras. O libro de ordes e visitas. O certificado final de obras. Responsabilidade profesional do arquitecto. Intervencións dos colexios profesionais de arquitectos. O visado colexial.

TEMA 67.–Código técnico de edificación. Parte I.

TEMA 68.–Seguridade estrutural na edificación. DB-SE. Resistencia e estabilidade. Aptitude ao servizo. Relación con outras normativas estruturais. Normativa de accións na edificación. DB-SE-AE. Cimentacións na edificación. DB-SE-C.

TEMA 69.–Estruturas DB-SE-A.DB-SE-F.. DB-SE-M.EHE

TEMA 70.–Seguridade en caso de incendios na edificación. DB-SI.

TEMA 71.–Seguridade de utilización na edificación. Exixencias básicas SUA1 a SUA 8.

TEMA 72.–Condicións acústicas na edificación Normativa técnica. DB-HR.

TEMA 73.–Accesibilidade. Exixencia básica SUA 9.

TEMA 74.–Lei 10/2014, de 3 de decembro de accesibilidade e Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro. Conceptos básicos. Niveles de accesibilidade. Código accesibilidade.

TEMA 75.–Normas de habitabilidade de vivendas en Galicia.

TEMA 76.–Certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia.

TEMA 77.–Seguridade e saúde nas obras de construción. Real decreto 1627/1997.

TEMA 78.–Organización de obras: técnicas de programación. Plan de obra. Control do proceso construtivo.

TEMA 79.–O contrato de obras: tipos de expedientes de contratación. Formas de adxudicación. Formalización do contrato. Comprobación da implantación.

TEMA 80.–Execución do contrato de obras. Dereitos o deberes dos contratistas. Abonos ao contratista. Modificación do contrato de obras. Recepción e liquidación. Revisión de prezos.

TEMA 81.–Lexislación de Estradas: estatal e autonómica. Lexislación do sector ferroviario.

TEMA 82.–Lexislación de Costas e Portos: estatal e autonómica. O dominio público marítimo terrestre e a súa protección. Planificación urbanística da franxa litoral e dos portos. Distribución de competencias entre as administracións estatal, autonómica e local.

TEMA 83.–Lexislación estatal e autonómica de protección do patrimonio cultural. Clasificación, declaración e catalogación dos bens do Patrimonio cultural de Galicia.

TEMA 84.–Réxime de protección e conservación na Lei 5/2016, de 4 de maio do Patrimonio cultural de Galicia. Réxime específico de protección dos bens de interese cultural. Réxime específico de protección dos bens catalogados.

TEMA 85.–Criterios de intervención nos conxuntos histórico-artísticos e nos edificios históricos. Materiais e sistemas construtivos tradicionais aplicados á conservación e restauración.

TEMA 86.–Instrumentos específicos de protección das paisaxes culturais e dos territorios históricos. Os Camiños de Santiago. Bens culturais específicos.

TEMA 87.–Actuacións protexidas en materia de rehabilitación.

TEMA 88.–Disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción R.D. 1627/97: Disposicións específicas nas fases de proxecto e execución das obras. O coordinador. Estudio de seguridade e saúde: supostos de obrigatoriedade e contidos. Plans de seguridade e saúde. Principios xerais aplicables ao proxecto e á execución.

TEMA 89.–Residuos de construción e demolición. Normativa aplicable e Plan Nacional. Principais aplicacións destes residuos na edificación e obras públicas.

TEMA 90.–Ordenanza municipal reguladora dos procedementos para a intervención e control na execución de obras, implantación de instalacións, actividades ou servizos (BOP do 11/08/2014).

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2019 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.