agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento La Bisbal del Penedès 2019

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 19/11/2018
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento La Bisbal del Penedès 2019

19/11/2018: Convocada 1 plaza de Arquitecto para La Bisbal del Penedès, Tarragona. Las bases y el temario se han publicado integramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona de 5 de octubre de 2018.


TEMARIO GENERAL ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de La BisBal del Penedés)


1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, contingut i principis generals.

2. La Corona.

3. Les Corts Generals: composició, atribucions i funcionament.

4. El Govern i l’Administració.

5. El poder judicial: organització i principis constitucionals de la funció jurisdiccional.

6. L’organització territorial de l’estat. Les Comunitats autònomes i els seus estatuts.

7. L’Administració Local: entitats que la integren. El marc competencial de les entitats locals

8. El Municipi: El terme municipal. La Població, l’empadronament.

9. L’organització municipal. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Atribucions i competències.

10. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòries i ordre del dia. Actes i certifi cacions.

11. L’acte administratiu: Concepte, classes i elements. La seva motivació i notifi cació. Efi càcia i validesa dels actes administratius.

12. Disposicions generals sobre els procediments administratius i normes reguladores dels diferents procediments. La iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions.

13. Finalització del procediment. Obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial. El silenci administratiu.

14. Nocions sobre els recursos administratius. Concepte i classes.

15. La Llei 16/2015 de simplifi cació administrativa a Catalunya. Comunicació prèvia, declaració responsable: Concepte i característiques principals.

16. El personal al servei de ens locals. Classes de personal. Drets i deures. 17. Ordenances i Reglaments de les Entitats locals. Classes. Procediment d’elaboració i aprovació.

18. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial.

19. Els bens de les entitats locals. Classes. Bens de domini públic. Bens patrimonials. L’inventari de bens de les entitats locals. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus bens.


TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de La BisBal del Penedés)


PLANEJAMENT URBANÍSTIC

20. La legislació urbanística a Catalunya.

21. La distribució de competències entre l’Estat, les Comunitats Autònomes i l’administració Local en matèria d’urbanisme.

22. Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 31 d’octubre pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i rehabilitació urbana.

23. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme a Catalunya. Finalitats. Estructura i principis informadors.

24. Règim urbanístic del sòl. Classifi cació i qualitat urbanística.

25. Sòl urbà. Règim jurídic. Criteris de classifi cació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

26. Sòl urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classifi cació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

27. Sòl no urbanitzable. Règim jurídic. Criteris de classifi cació. Característiques. Drets i deures dels propietaris.

28. Instruments de planejament urbanístic general. Classes i determinacions.

29. Instruments de planejament urbanístic derivat. Classes i determinacions.

30. Formulació i tramitació de les fi gures de planejament urbanístic.

31. Vigència dels instruments de planejament urbanístic. Executivitat. Obligatorietat. La declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació.

32. Els sistemes generals i locals en el planejament urbanístic. L’obtenció de sistemes dotacionals segons les classes de sòl.

33. Concepte de zona. Paràmetres urbanístics.

34. L’habitatge protegit en el planejament urbanístic.

35. El certifi cat d’aprofi tament urbanístic. Contingut i procediment.

36. El visat col·legial.

GESTIÓ URBANÍSTICA

37. L’execució del planejament. La gestió urbanística integrada i la gestió urbanística aïllada. Els polígons d’actuació urbanística i la seva delimitació.

38. Els sistemes d’actuació urbanística. Tipus. Elecció i canvi de sistema.

39. L’execució de sistemes no inclosos en polígons ni unitats d’actuació. Procediment. Les actuacions aïllades en sòl urbà.

40. El sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.

41. La reparcel·lació per compensació: modalitats de compensació bàsica i compensació per concertació.

42. El sistema d’expropiació. Concepte i procediments.

43. Els convenis urbanístics. Concepte, règim jurídic i tipus.

44. La Llei d’Expropiació Forçosa. Causes. Objecte. El Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa.

45. La participació de la comunitat en les plusvàlues. Les plusvàlues generades per l’acció urbanística. Instruments. Cessió obligatòria de part de l’aprofi tament urbanístic.

46. El repartiment de benefi cis i càrregues derivats del planejament urbanístic, l’equidistribució de benefi cis i càrregues. L’aprofi tament urbanístic

47. Instruments de política de sòl i habitatge I. Reserves de terrenys. Els patrimonis municipals de sòl i habitatge. Constitució, béns que l’integren i destí.

48. Instruments de política de sòl i habitatge II. Drets de tempteig i retracte. Obligació d’edifi car i d’urbanitzar i conseqüències de l’incompliment d’aquesta obligació.

49. El projecte de reparcel·lació. Contingut i criteris.

50. El projecte d’urbanització. Continguts i criteris.

51. La determinació del valor del sòl a efectes urbanístics i expropiatoris: el valor cadastral, el valor de mercat, el valor de repercussió.

52. Valoració del sòl urbanitzat. Valoració del sòl rural.

53. El valor de l’aprofi tament urbanístic. El valor de repercussió.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

54. Les llicències urbanístiques, actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic.

55. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques. La comunicació prèvia i la declaració responsable.

56. Les parcel·lacions urbanístiques. La llicència de parcel·lació: requisits, presumpció i indivisibilitat de parcel·les.

57. Primera ocupació: Naturalesa i procediment per l’atorgament (llicència i comunicació prèvia).

58. Condicions d’Habitabilitat dels habitatges, regulació i defi nició dels paràmetres per fi xar els mínims d’habitabilitat objectiva.

59. El Codi Tècnic de l’Edifi cació. Règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives.

60. El Codi Tècnic de l’edifi cació. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE. 61. El Codi Tècnic de l’edifi cació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB

62. El Codi Tècnic de l’edifi cació. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització. CTE DB SU.

63. El Codi Tècnic de l’edifi cació. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.

64. El Codi Tècnic de l’edifi cació. Exigències bàsiques de protecció enfront al soroll. CTE DB HR.

65, El Codi Tècnic de l’edifi cació. Exigències bàsiques d’estalvi energètic. CTE DB HE.

66. Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques. Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya.

67. El Decret d’ecoefi ciència dels edifi cis.

PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA

68. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d’execució.

69. Protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.

70. Protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

PROJECTES D’OBRES LOCALS

71. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classifi cació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.

72. El projecte d’obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modifi cació i revisió dels projectes.

73. El projecte d’obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certifi cacions.

74. El projecte d’obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

75. Els contractes d’obres. Procediments i formes d’adjudicació.

76. Els Plecs de condicions tècniques en els procediments de contractació.

77. La modifi cació del contracte d’obres.

78. Els contractes dels serveis. Procediments i formes d’adjudicació.

79. La realització i la supervisió dels projectes. Fases i documentació. Bases legals de la supervisió. Aspectes que cal considerar en l’informe de supervisió.

80. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa.

81. Modifi cacions d’obra i projectes reformats. Revisió de preus.

82. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions.

83. La llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edifi cació (LOE): els agents de l’edifi cació. Responsabilitats.

84. Accessibilitat en espais urbans, en els edifi cis d’ús públic i d’ús privat.

85. La Llei de l’habitatge. Emplaçament i construcció dels habitatges. Transmissió de l’habitatge. L’ús, la conservació i la rehabilitació i adaptació de l’habitatge. Foment públic de l’habitatge.

86. Habitatges de protecció ofi cial de promoció pública. Concepte i classes. Superfície i requisits. Competències. Legislació que cal aplicar. Promoció directa i promoció convinguda. Urbanisme aplicat al territori

87. Pla Territorial parcial del Camp de Tarragona

88. Les Normes Subsidiàries de Planejament de La Bisbal del Penedès. Regulació de l’edifi cació.

89. Les Normes Subsidiàries de Planejament de La Bisbal del Penedès. Defi nició, contingut i vigència.

90. Les Normes Subsidiàries de Planejament de La bisbal del Penedès. Paràmetres comuns d’ordenació i usos

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.