agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Archiveros Ayuntamiento Barberà del Vallès 2019

Especialidad: Fac. de Archivos
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 26/11/2018
Plazas: 1
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Archiveros Ayuntamiento Barberà del Vallès 2019

(26/11/2018) Publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE de 1 plaza libre de Archivero para el Ayuntamiento de Barberà del Vallès (Barcelona).

(05/11/2018) Publicadas las bases y el temario de la convocatoria de 1 plaza de Archivero para el Ayuntamiento Ayuntamiento de Barberà del Vallès (Barcelona) en el BOP.


TEMARIO ARHIVERO
AYUNTAMIENTO DE BARBERÁ DEL VALLÉS

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Barberá del Vallés)


Tema 1 L'arxivística: naixement i evolució, principis fonamentals. Ciències auxiliars de l'arxivística.

Tema 2 Els arxius: origen, concepte i tipologies.

Tema 3 El document d'arxiu: concepte, evolució, característiques i valors.

Tema 4 El document escrit. Concepte, principals matèries d'escriptura i evolució.

Tema 5 El document audio-visual. Concepte, característiques i tractament arxivístic.

Tema 6 La fotografia. Concepte, tipologia, tractament documental, conservació i ús dels documents fotogràfics de l'arxiu.

Tema 7 El document electrònic. Concepte, característiques i tractament arxivístic.

Tema 8 Els documents de gran format. Concepte, tractament documental, conservació i ús dels documents.

Tema 9 Les microformes: característiques i finalitats. Les operacions arxivístiques i tècniques que comporta el seu ús.

Tema 10 L'arxiu com a centre de conservació documental: edifici, equipaments i instal·lacions.

Tema 11 Arxius d'oficina i arxius de gestió des de la perspectiva de la conservació.

Tema 12 La seguretat en els arxius municipals. Plans de seguretat i d'emergència.

Tema 13 El sistema arxivístic de l'Estat espanyol: organització, tipologia, funcions dels òrgans i centres que l'integren.

Tema 14 El sistema d'arxius de Catalunya: organització, tipologia i funcions dels òrgans i centres que l'integren.

Tema 15 Els arxius de l'administració local. Origen, evolució, organització, funcions i principals tipologies documentals.

Tema 16 La regulació jurídica del patrimoni documental a Catalunya.

Tema 17 La xarxa d'arxius municipals.

Tema 18 La gestió documental: concepte i objectius. Principis i processos per a la implantació d'un sistema de gestió documental a l'administració local.

Tema 19 La gestió documental: la formació de l'expedient, tramitació i tractament arxivístic dels documents i dels expedients administratius.

Tema 20 La gestió documental: l'establiment de l'estructura jeràrquica de classificació. El quadre de classificació. Mètodes i procediments de treball per a la seva definició i implementació.

Tema 21 La descripció documental: mètodes i característiques dels diferents instruments de descripció.

Tema 22 Els tesaurus (I): concepte, elements, utilitat i estructura.

Tema 23 Els tesaurus (II): elaboració i manteniment.

Tema 24 La norma ISO 15489 de gestió documental.

Tema 25 Conservació i restauració de documents: causes de degradació i mesures de prevenció. Processos de conservació i restauració.

Tema 26 La valoració documental. Principis generals, processos d'avaluació i mètodes de selecció documental.

Tema 27 La reproducció de documents. Tècniques i funcions arxivístiques.

Tema 28 El sistema general de gestió de la documentació administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els arxius centrals administratius.

Tema 29 L'exercici de la transparència i la gestió documental a l'administració pública.

Tema 30 El fons d'arxiu: concepte, objectius, sistemes, organització i tractament.

Tema 31 Els fons documentals patrimonials. Característiques i tractament arxivístic.

Tema 32 Els fons documentals d'empresa. Característiques i tractament arxivístic.

Tema 33 Els fons documentals personals. Característiques i tractament arxivístic.

Tema 34 L'avaluació i la tria documental: concepte, principis, característiques.

Tema 35 Les taules d'avaluació documental (TAD) i la seva aplicació pràctica a la documentació generada pels municipis.

Tema 36 La normalització en la descripció: Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC).

Tema 37 La Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD): funcions, objectius, abast i regulació.

Tema 38 L'arxivística a l'era de la informació: metodologia arxivística a l'entorn de la societat del coneixement. L'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el rol de l'arxiver/a en els sistemes d'informació de les organitzacions.

Tema 39 L'arxiu municipal al servei de l'administració: planificació i control del sistema de consulta i de préstec dels expedients.

Tema 40 El règim jurídic de l'accés a la documentació administrativa. La informació i la documentació continguda en les bases de dades.

Tema 41 Els drets de la ciutadania em matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Tema 42 La informàtica aplicada a la gestió dels centres d'arxiu municipal. Conceptes, abast, metodologia i objectius.

Tema 43 La propietat intel·lectual i els drets d'autor: incidència a l'accés i difusió de la documentació.

Tema 44 L'administració electrònica: conceptes, regulació i objectius. La signatura electrònica.

Tema 45 Recursos arxivístics en les xarxes socials.

Tema 46 El reglament d'un arxiu municipal: elaboració i contingut.

Tema 47 Codi deontològic dels arxivers catalans (I): preàmbul, disposicions generals, objectius, àmbits d'aplicació, conceptes, estructura, envers la societat.

Tema 48 Codi deontològic dels arxivers catalans (II): envers la professió, envers el fons i els documents, envers les persones usuàries, envers els arxivers i altres professionals, disposició addicional.

Tema 49 La legislació sobre el patrimoni cultural a Catalunya.

Tema 50 La legislació sobre el patrimoni cultural a l'Estat espanyol.

Tema 51 La consulta i difusió de la documentació: la vessant informativa i d'investigació. Les funcions cultural i pedagògica de l'arxiu.

Tema 52 Polítiques de difusió dels arxius. Màrqueting i comunicació.

Tema 53 Consideracions jurídiques sobre la difusió de fonts fotogràfics per internet. Estat de la qüestió.

Tema 54 El personal de l'arxiu municipal. Tipologia i funcions arxivístiques.

Tema 55 Les administracions públiques i la gestió de la qualitat en els processos. El grup de normes ISO 9000: el paper que atorguen als arxius.

Tema 56 La captació d'arxius privats en el context d'un Pla Municipal d'Arxius.

Tema 57 El Codi d'ètica internacional dels arxivers: origen, evolució i situació actual.

Tema 58 La Declaració Universal sobre els Arxius: creació i compromisos.

Tema 59 L'Associació d'arxivers-gestors de documents de Catalunya: funcions, activitats i publicacions.

Tema 60 L'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental: ubicació, funcions i competències.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.