agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra

Oposiciones de Arquitectos Técnicos Consell Comarcal del Baix Empordà 2019

Especialidad: Arquitectos Técnicos - Ingenieros de la Edificación
Área geográfica: Cataluña
Fecha Convocatoria: 26/10/2018
Plazas: 1
Grupo: A2

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Técnicos Consell Comarcal del Baix Empordà 2019

26/10/2018: Publicado el anuncio de la convocatoria en el BOE de 1 plaza de Arquitecto Técnico para el Consell Comarcal del Baix Empordà (Girona).

28/09/2018: Disponibles las bases específicas y el temario de Arquitecto Técnico en el BOP de Girona.


TEMARIO GENERAL ARQUITECTO TÉCNICO
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

(último temario publicado por el Consell Comarcal del Baix Empordá)


1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura, contingut i principis generals. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. El Tribunal Constitucional

2. L’organització de l’estat en la Constitució. La Corona. Les Corts Generals: composició, atribucions i funcionament. El Govern: funcions i potestats.

3. El poder judicial: organització i principis constitucionals de la funció jurisdiccional. El Ministeri Fiscal.

4. L’organització territorial de l’estat. Les Comunitats autònomes i els seus estatuts. El finançament de les comunitats autònomes.

5. L’Estatut d’autonomia de Catalunya; estructura i principis fonamentals. Institucions. Competències de la Generalitat de Catalunya.

6. Fonts del dret comunitari. Les llibertats bàsiques comunitàries. Institucions comunitàries. Recursos financers de la Unió Europea.

7. Els Consells Comarcals. Estructura, Organització, Funcions i Competències.

8. L’administració local: principis generals. El Municipi: concepte, elements, organització i competències. Les comarques: organització comarcal de Catalunya. La província: concepte, elements, organització i competències. Les vegueries.

9. El Municipi: EL terme municipal. La Població, l’empadronament.

10. L’organització municipal. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Atribucions i competències. Accés dels regidors a la documentació municipal. La moció de censura i la qüestió de confiança.

11. Funcionament dels òrgans col·legiats locals, Convocatòries i ordre del dia. Actes i certificacions.  

12. L’acte administratiu: Concepte, classes i elements. La seva motivació i notificació. Eficàcia i validesa dels actes administratius.

13. Principis generals del procediment administratiu. Normes reguladores. Dimensió temporal del procediment administratius: dies i hores hàbils. Còmput de terminis. Recepció i registre de documents.

14. Fases del procediment administratiu general. El silenci administratiu.

15. Nocions sobre els recursos administratius. Concepte i classes.

16. La Llei 16/2015 de simplificació administrativa a Catalunya. Comunicació prèvia, declaració responsable: Concepte i característiques principals.

17. Principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic. Tipus de contractes. Preparació i adjudicació dels contractes

18. El personal al servei de ens locals. Classes de personal. Règim del personal funcionari. Drets i deures. Règim del personal laboral. Drets de sindicació.

19. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial.

20. Els ingressos municipals. Els impostos, les taxes, les contribucions especials i els preus públics. Les Ordenances fiscals.


TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO TÉCNICO
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

(último temario publicado por el Consell Comarcal del Baix Empordá)


PLANEJAMENT,GESTIÓ, DISCIPLINA URBANÍSTICA I OBRES

1. La legislació urbanística vigent a Catalunya. Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost. Text refós de la Llei d’Urbanisme.

2. Administracions amb competències urbanístiques. Òrgans urbanístics de la Generalitat.

3. Règim urbanístic: classificació del sòl i la qualificació del sòl al planejament.

4. Certificats de règim urbanístic.

5. Les ordres d’execució i els supòsits de ruïna.

6. Les llicències urbanístiques, actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment per a l’atorgament de les llicències urbanístiques. La comunicació prèvia i la declaració responsable.

7. Primera ocupació: Naturalesa i procediment per l’atorgament (llicència i comunicació prèvia).

8. Condicions d’Habitabilitat dels habitatges, regulació i definició dels paràmetres per fixar els mínims d’habitabilitat objectiva.

9. El Codi Tècnic de l’Edificació. Règim d’aplicació. Disposicions generals. Condicions tècniques i administratives.

10. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat estructural. CTE DB SE.

11. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. CTE DB SI.

12. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de seguretat d’utilització. CTE DB SU.

13. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de salubritat. CTE DB HS.

14. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques de protecció enfront al soroll. CTE DB HR.

15. El Codi Tècnic de l’edificació. Exigències bàsiques d’estalvi energètic. CTE DB HE.

16. Accessibilitat al medi físic. Supressió de barreres arquitectòniques. Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya.

17. El Decret d’ecoeficiència dels edificis.

18. Deure de conservació i règim de declaració de ruïna. Ordres d’execució.

19. Protecció de la legalitat urbanística I. Ordres de suspensió d’obres i de llicències. Restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.

20. Protecció de la legalitat urbanística II. Disciplina urbanística. Infraccions urbanístiques i sancions. Persones responsables.

21. El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Classificació de les obres ordinàries. Tramitació d’obres locals ordinàries.

22. El projecte d’obres locals I. Avantprojectes i estudis previs. Contingut del projecte. Aprovació, modificació i revisió dels projectes.

23. El projecte d’obres locals II. Execució de les obres: replanteig, direcció de les obres. Certificacions.

24. El projecte d’obres locals III. Acabament de les obres: recepció, liquidació, documentació i garantia.

25. Els contractes d’obres. Procediments i formes d’adjudicació.

26. La modificació del contracte d’obres.

27. Els contractes dels serveis. Procediments i formes d’adjudicació.

28. La direcció de les obres. Concepte legal, competències, responsabilitat i tasques de la direcció facultativa. El replantejament. Les certificacions d’obres. Modificacions d’obra i projectes reformats. Revisió de preus.

29. El control administratiu de les obres públiques. Bases legals. Desenvolupament de les obres. Acta d’inici d’obra i replanteig. Recepcions i liquidacions.

30. La llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE): els agents de l’edificació. Responsabilitats.

31. Inspecció tècnica d’edificis d’habitatges, normativa aplicable, tramitació d’informes, i tramitació del certificat de qualificació de l’estat de l’edifici i ajuts de rehabilitació d’edificis.

32. Plans d’emergència i autoprotecció als edificis.

33. Seguretat i salut a les obres de construcció. Normativa legal aplicable. Agents que intervenen. Principis generals aplicables al projecte i a l’execució de l’obra. Drets i obligacions dels diferents agents que intervenen. Documentació i tràmits necessaris. Llei de subcontractació. Estudi i escudi bàsic de seguretat i salut en el treball. Pla de seguretat i salut en el treball. La seva aprovació. Disposicions mínimes de seguretat i salut que s’han d’aplicar a les obres. Proteccions individuals i col·lectives.

34. El control de qualitat de les obres d’edificació. Normativa d’aplicació i tipus d’assaig. Els laboratoris acreditats. Segells i marques de qualitat.

35. El pressupost d’obra. Programes informàtics habituals de les administracions catalanes. Preus unitaris. Preus auxiliars. Costos directes i indirectes. Despeses generals i Benefici industrial d’obra. Pressupost d’execució material, el pressupost d’execució per contracte i el pressupost per a coneixement de l’administració.

36. Serveis urbanístics. Xarxa de clavegueram. Xarxa d’aigua potable. Xarxa d’enllumenat públic. Xarxes electricitat. Consideracions generals, dimensionat. tipus, materials, elements i seccions constructives. Criteris de sostenibilitat i economia de manteniment en el disseny i construcció de xarxes de clavegueram i de xarxes d’abastiment d’aigua potable. Normativa aplicable vigent.

37. Pavimentació de calçades. Consideracions generals sobre els paviments amb aglomerats asfàltics. Sistemes constructius, seccions tipus i mètodes de reparació. Normativa d’aplicació.

38. Patologies estructurals. Classificació i causes. Interpretació de fissures. Patologies a llarg termini. El problema de l’aluminosi com a cas especial.

39. Materials tradicionals, nous materials i sostenibilitat ambiental en l’edificació.

40. Gestió de residus de la construcció.

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2021 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.