agregar al carrito
BUSCA OPOSICIONES DESDE AQUÍ
No hay productos en el carrito de la compra
Información para el opositor » Oposiciones » Arquitectos » Arquitectos Ayuntamiento de Vigo

Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento de Vigo

Especialidad: Arquitectos
Área geográfica: Galicia
Fecha Convocatoria: 03/12/2013
Plazas: CONVOCADAS- 1 PLZ
Grupo: A1

Descripción de la oposición
Oposiciones de Arquitectos Ayuntamiento de Vigo

DISPONIBLES- TEMARIOS GENERAL Y ESPECÍFICO COMPLETOS. ESTE TEMARIO SE ENVÍA DESDE GALICIA.

CONVOCADAS 03/12/2013: BASES 1 PLAZA ARQUITECTO AYUNTAMIENTO DE VIGO [BOP 19/05/2012]

Nuestros temarios se envían siempre actualizados hasta el día de la solicitud. LEA LAS PREGUNTAS FRECUENTES.

Será perseguida de acuerdo con la legislación vigente la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio incluido el tratamiento informático, transformación, plagio, distribución, fotocopia o comunicación de cualquier forma sin permiso previo y por escrito de los titulares.

AVISOS LEGALES

1. ESTE TEMARIO SERÁ ENVIADO CON MARCA DE FONDO.

2. EL ENVIO SE HARÁ POR CORREO CERTIFICADO Y LA RECEPCIÓN SE HARÁ EFECTIVA CON “ACUSE DE RECIBO”.

3. EL TEMARIO SE PODRÁ HACER LLEGAR EN UNA O DOS ENTREGAS.
  


TEMARIO GENERAL ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE VIGO

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Vigo)


Tema 1. A Constitución española de 1978: principios xerais e estrutura.

Tema 2. A Unión Europea. Institucións da Unión Europea: composición, funcionamento e competencias.

Tema 3. O Estatuto de Autonomía de Galicia: principios xerais e estrutura.

Tema 4. O municipio. O termo municipal. A poboación. Consideración especial do veciño. O empadroamento.

Tema 5. Organización municipal. Competencias.

Tema 6. Funcionamento dos órganos colexiados locais. Convocatoria e orde do día. Actas e certificados dos acordos.

Tema 7. Función pública local: organización, selección e situacións administrativas. Dereitos e deberes dos empregados públicos locais. O procedemento disciplinario: faltas e sancións.

Tema 8. Funcionamento electrónico do sector público: sede electrónica, sistemas de identificación e sinatura dos interesados no procedemento administrativo e rexistros.

Tema 9. Contratos do sector público: delimitación dos tipos contractuais. Contido e forma do contrato.

Tema 10. A adxudicación dos contratos das Adminsitracións Públicas.

Tema 11. A Administración do Estado, a administración autonómica e a administración local. Administración institucional e corporativa. A relación xurídico-administrativa: os dereitos dos cidadáns nas súas relacións coa Administración.

Tema 12. Eficacia dos actos administrativos. A obriga de resolver e silencio administrativo. Nulidade e anulabilidade dos actos administrativos. .

Tema 13. O recursos administrativos: concepto e clases. O recurso contencioso- administrativo.

Tema 14. O procedemento administrativo común: principios xerais e competencia. Os interesados: dereitos e obrigas.

Tema 15. Aspectos xerais sobre as formas de acción administrativa.

Tema 16. O servizo público. Análise xeral dos modos de xestión dos servizos públicos.

Tema 17. A función recaudatoria nas facendas locais.

Tema 18. Principios orzamentarios na Lei reguladora das facendas locais


TEMARIO ESPECÍFICO ARQUITECTO
AYUNTAMIENTO DE VIGO

(último temario publicado por el Ayuntamiento de Vigo)


Tema 1.—Aspectos xerais da evolución do urbanismo en España. Distribución de competencias en materia de urbanismo. Lexislación estatal e autonómica. A Sentenza 61/1997 do Tribunal Constitucional.
Tema 2.—O Real decreto lexislativo 2/2008 de 20 de xuño, de solo. Antecedentes, obxecto e disposicións xerais.
Tema 3.- Réxime urbanístico da propiedade do solo: as situacións básicas do solo e actuacións de transformación en relación co réxime da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
Tema 4.—Dereitos e deberes dos cidadáns. Réxime urbanístico do dereito de propiedade. Contido do dereito de propiedade segundo o Real decreto lexislativo 2/2008, de 20 de xuño, de solo. Incidencias na transmisión de fincas e declaración de obra nova.
Tema 5.— A Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Xustificación e principios inspiradores, principios xerais, obxecto da Lei, aspectos da función urbanística.
Tema 6.—O planeamento urbanístico na Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Clases de instrumentos de ordenación. Límites de sostibilidade. O planeamento urbanístico supramunicipal. Lei 6/2008 de medidas urxentes en materia de vivenda e solo.
Tema 7.—O Plan Xeral de Ordenación Municipal: Obxecto, determinacións, documentación.
Tema 8.— Os Plans Parciais: Obxecto, determinacións, documentación, procedemento de aprobación. Plans de sectorización.
Tema 9.—Os Plans Especiais: Finalidades. Os Plans Especiais de Protección e rehabilitación e mellora do medio rural. Plans Especiais de Reforma Interior. Os Plans Especiais de Protección.
Tema 10.—Outros instrumentos de Planeamento: Os Estudos de Detalle, os Catálogos.
Tema 11.- Elaboración e aprobación dos instrumentos de ordenación, actos preparatorios, suspensión de licenzas, propostas de planeamento, formulación. Ordenación urbanística común a varios Concellos. O procedemento de aprobación de planeamento municipal. A elaboración, a tramitación e competencia para aprobación definitiva.
Tema 12.—A vixencia e revisión de plans. A modificación de plans. Modificacións dos plans en solo rústico. Efectos da aprobación dos plans. Normas de aplicación directa da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Adaptación ao ambiente, alturas, protección das vías de circulación.
Tema 13.—O Solo urbano na lexislación urbanística vixente. Réxime.
Tema 14.—O Solo urbanizable na lexislación urbanística vixente. Réxime.
Tema 15.—O Solo de núcleo rural na Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, concepto de núcleo rural, réxime do solo de núcleo rural na Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Condicións de uso, condicións de edificación.
Tema 16.—O solo rústico na lexislación urbanística vixente, categorías e réxime. O solo rústico de especial protección. Usos e actividades en solo rústico.
Tema 17.—Deber de edificar os soares. Prazos de edificación na Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Consecuencias do incumprimento, a caducidade de licenzas. O rexistro municipal de soares.
Tema 18.—Distribución de cargas e beneficios. As áreas de reparto, o aproveitamento tipo. Os instrumentos para distribución de cargas e beneficios nas distintas clases de Solo da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Os polígonos.
Tema 19.—A equidistribución. Regras xerais, principios e criterios. O instrumento de equidistribución. Contido e procedemento de aprobación. Efectos.
Tema 20.—Execución dos Plans de Ordenación na Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, finalidades, competencias, presupostos de execución. Os proxectos de urbanización. Actuacións illadas en solo urbano.
Tema 21.—Os sistemas de actuación, clases. Elección do sistema. Cumprimento das determinacións de planeamento. Polígonos con exceso ou defecto de aproveitamento real. Compensación de cargas, distribución xusta de cargas e beneficios, gastos de urbanización.
Tema 22.—O sistema de Compensación: determinacións xerais, incorporación de propietarios. A xunta de compensación. Sistema de concesión de obra urbanizadora.
Tema 23.—O sistema de Cooperación: determinacións xerais. Gastos de urbanización, colaboración cos propietarios.
Tema 24.—O sistema de expropiación: determinacións xerais. Prezo xusto. A taxación conxunta, aprobación e efectos do procedemento da taxación conxunta. Procedemento individual de expropiación. Exclusión da expropiación.
Tema 25.—Obtención de terreos de sistemas xerais e de dotacións públicas. A ocupación directa. Procedemento.
Tema 26.—A intervención no mercado do solo: o patrimonio municipal do solo, bens que o integran e destino, o dereito de superficie, os dereitos de tanteo e retracto: delimitación de áreas, procedemento. Vivenda suxeita a protección pública.
Tema 27.—A intervención na edificación e no uso do solo. As licenzas: actos suxeitos a licenza, actos promovidos polas administracións públicas. Especial referencia á distinción entre obra maior e obra menor no PXOM, contido do proxecto técnico de obra maior, contenido de la licencia, licencia de 1ª ocupación, silencio advo. na concesión de licencias.
Tema 28.—Deber de conservación e ruína. Inspección periódica de construcións: A ITE. Ordes de execución. A declaración de ruína.
Tema 29.—As parcelacións urbanísticas, indivisibilidade. Réxime das parcelacións.
Tema 30.—Disciplina urbanística: Protección da legalidade: obras sen licenza en curso de execución, obras rematadas sen licenza. Suspensión e revisión de licenzas.
Tema 31.—Infraccións urbanísticas e sancións. Prescripción, persoas responsables, órganos competentes para imposición de sancións, o procedemento sancionador.
Tema 32.—Organización das Administracións competentes en materia de urbanismo. Órganos urbanísticos da Comunidade Autónoma e no ámbito local. A organización administrativa do urbanismo en Vigo. A Xerencia Municipal de Urbanismo
Tema 33.—O crecemento urbano da cidade de Vigo. O seu marco comarcal.
Tema 34.—O PXOM de Vigo. Estrutura xeral. Documentos que integran o PXOM. O estudio de sostibilidade ambiental e impacto terriorial e paisaxístico. Clasificación do solo.
Tema 35.—Normas urbanísticas do PXOM de Vigo: Disposicións xerais. Intervención municipal na edificación e usos do solo, incidencia do plan sobre situacións preexistentes. Intervención municipal na edificación e usos do solo.
Tema 36.—NU PXOM: Normas xerais de edificación.
Tema 37.—NU PXOM: Normas xerais de uso.
Tema 38.—NU PXOM: Nomas xerais de ordenación e urbanización.
Tema 39.—NU PXOM: Normas xerais de protección.
Tema 40.—NU PXOM: Ordenanzas de solo urbano: Ordenanzas 3 edificación en couzada pechada e 4 edificación en aliñación de rúa.
Tema 41.—NU PXOM: Ordenanzas de solo urbano: Ordenanzas 5 mantemento da edificaicón e 6 de bloques abertos.
Tema 42.—NU PXOM: Ordenanzas de solo urbano: Ordenanzas 7 residencial de media densidade, 9 edificación de vilas e chalés e 10 residencial exterior.
Tema 43.—NU PXOM: Ordenanzas de solo urbano: Ordenanzas 11 edificación terciaria e 12 edificación industrial.
Tema 44.—NU PXOM: Ordenanzas de solo urbano: Ordenanzas 13 áreas e edificacións dotacionais, 14 espazos libres e zonas verdes e 15 servizos e infraestruturas.
Tema 45.—NU PXOM: Normas de ordenación en solo de núcleo rural.
Tema 46.—NU PXOM: Normas urbanísticas en solo urbanizable e solo rústico.
Tema 47.—Planeamento de desenvolvemento do PXOM. Plan Especial de Edificios a Conservar, PEPRI Casco Vello, PEPRI Bouzas.
Tema 48.—As ordenanzas municipais de ruídos e vibracións, carteleiras, accesibilidade, equipos de telecomunicación e captación e aproveitamento da enerxía solar. Aspectos xerais e incidencia nas licenzas.
Tema 49.—A Lei 38/1999, de ordenación da edificación. Esixencias Técnicas e administrativas da edificación. Axentes. Responsabilidades e garantías. Disposicións relacionadas coa edificación, redacción de proxectos e dirección de obras.
Tema 50.—O Código Técnico da edificación: Disposicións xerais. Contido. Condicións técnicas e administrativas. Condicións do proxecto, na execución da obra e do edificio.
Tema 51.—O CTE: DB-SE: seguridad estrutural, accións na edificación, cimientos, aceiro, fábrica e madeira.
Tema 52.—O CTE: DB-SI: Seguridad en caso de incendio e DB-SU Seguridad de utilización.
Tema 53.—O CTE: DB-HS Salubridade. DB-HR protección contra o ruído. DB-HE Aforro de enerxía.
Tema 54.—As Normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.
Tema 55.—Condicións de accesibilidade e supresión de barreiras: Lei 8/1997, do 10 de agosto. Regulamento para o desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade: Decreto 35/2000.
Tema 56.—Instalacións de telecomunicacións. Disposicións sobre infraestructuras comúns nos edificios para acceso ós servicios de telecomunicacións. Real decreto Lei 1/1998 e Real decreto 346/2011, do 11 de marzo, polo que se aproba o Regulamento regulador das infraestructuras comúns de telecomunicacións para o acceso ós servizos de telecomunicación no interior das edificacións.
Tema 57.—Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Aspectos xerais e a súa incidencia sobre as licenzas.
Tema 58.—Decreto 133/2008 de 12 de xuño polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental. Ámbito de aplicación. Procedemento de tramitación das licenzas de actividade.
Tema 59.—Contratación do sector público. Capacidade e solvencia. Clasificación. Actuacións preparatorias: pregos de prescricións. Selección do contratista e adxudicación dos contratos. Dereitos e deberes dos contratistas.
Tema 60.—O contrato de obras. Supervisións de proxectos, replanteo previo. Execución do contrato. Modificación. Revisión de prezos. Recepción e liquidación. Resolución.
Tema 61.—Lei 18/2008, do 29 de decembro, de vivenda de Galicia. Lexislación actual sobre vivendas de protección oficial. Vivendas de protección oficial de promoción privada e de promoción pública. Normativa sobre axudas en materia de vivenda. Actuacións protexidas en materia de rehabilitación.
Tema 62.—Ordenación do territorio: principios xerais. A Lei 10/1995 de ordenación do territorio de Galicia e o regulamento 80/2000 sobre plans e proxectos sectoriais. Lei 6/2007 de 11 de maio de medidas urgentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia.
Tema 63.—A protección do Medio ambiente. Lexislación comunitaria, estatal e autonómica. Aspectos xerais.
Tema 64.—A Lei 9/2006 de 28 de abril sobre a avaliación dos efectos determinados plans e programas no medio ambiente. Tramitación. Informe de sostibilidade ambiental. O Real Decreto Lexislativo 1/2008 de 11 de xaneiro, Texto Refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de Proxectos. Proxectos suxeitos á tramitación de impacto. Tramitación. Estudio de impacto ambiental. DEROGADO
Tema 65.—Espazos naturais protexidos: lexislación estatal e autonómica. Categorías dos espazos naturais protexidos. Usos permitidos e prohibidos nas zonas de especial conservación.
Tema 66: Ordenanza municipal reguladora da inspección técnica de edificacións. Aspectos xerais e incidencia no deber de conservación.
Tema 67.—O patrimonio cultural: evolución do concepto de Patrimonio ó traverso dos documentos e cartas internacionais. Criterios de intervención nos conxuntos históricos artísticos e nos edificios históricos. Evolución histórica da lexislación estatal e autonómica de protección do patrimonio cultural. Lei 8/1995, de 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia.
Tema 68.—Lexislación en materia de augas. Dominio público hidraúlico. A súa incidencia no urbanismo.
Tema 69.—Estradas e ferrocarril, lexislación estatal e autonómica. A súa incidencia no urbanismo.
Tema 70.—Costas e portos: Lexislación estatal e autonómica. O dominio público marítimo terrestre e a súa protección. Planificación urbanística da franxa litoral e dos portos. Distribución de competencias entre as administracións estatal, autonómica e local.O Plan Especial do Porto.
Tema 71.—Valoración inmobiliaria. A orde ECO/805/2003. Sistemas de valoración. Método residual estático e dinámico. Método do coste. Método de capitalización das rendas. Método de comparación.
Tema 72.—Réxime de valoracións segundo o Real decreto legislativo 2/2008 de 20 de xuño, de solo. O Regulamento de valoracións (RD.1492/2011, do 24 de outubro). Valoración do solo e as construcións en situación de rural. Valoración do solo e construcións en situación de urbanizado.
Tema 73.—Lexislación sobre protección contra a contaminación acústica e incidencia no procedemento de consesión de licenzas. A ordeanza municipal de protección do medio contra a contaminación acústica producidad por ruídos e vibracións. Declaración de Zonas Acústicamente saturadas. 

 

Aviso Legal y Condiciones de compra | Política de Privacidad | Política de Cookies  | © 1996-2019 La Escuela de Oposiciones Técnicas

Contacta con nosotros

 918289688 | 637200311


¿Prefieres que te llamemos?

Su Email se envio con exito.

Hubo un erro al enviar el email.